Kalendárium 2023

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2023

jaro 863 na Moravu přišli věrozvěstové Konstantin a Metoděj
20. 2. 1523 * Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské, teolog a historik, překladatel Nového zákona do češtiny
4. 12. 1563 ukončen tridentský koncil, který měl upevnit římskokatolickou církev v době náporu reformace
21. 7. 1773 papežskou bulou zrušeno Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád)
28. 9. 1903 založena Kostnická jednota
    1953 ČCE ordinovala první ženy na evangelické farářky

Leden

2. 1. 1783 první české evangelické bohoslužby po TP v Praze
4. 1. 1343 Jan IV. z Dražic, pražský biskup
4. 1. 1433 příjezd českých delegátů na Basilejský koncil
4. 1 1928 † Samuel Zoch, evangelický biskup na Slovensku, který se postaral o výchovu Jána Smreka
15. 1. 2003 † Milan Machovec, český filozof
15. 1. 2008 † Jan Heller, teolog, religionista, biblista a profesor Evangelické teologické fakulty UK
21. 1. 1688 † Daniel Sinapius Horčička, kněz, rektor a redaktor v knihtiskárně Brewerovců v Levoči
23. 1. 1923 * Amedeo Molnár, vysokoškolský pedagog a historik
28. 1. 1853 * Vladimír Sergejevič Solovjov, ruský filozof, přítel Dostojevského, oceňován TGM

Únor

1. 2. 1878 * Milan Hodža, státník, předseda čsl. vlády
8. 2. 1903 † Karel Eduard z Lány, evangelický farář a český superintendent AV v Černilově, zakladatel Lutherova ústavu v Hradci Králové
9. 2. 1753 * Václav Matěj Kramerius, spisovatel, novinář a nakladatel
18. 2. 1923 † Alois Rašín, první československý ministr financí, následkem atentátu
20. 2. 1523 * Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské, teolog a historik, překladatel Nového zákona do češtiny
21. 2. 1888 † Jozef Miloslav Hurban, evangelický kněz a organizátor slovenského národního hnutí, redaktor, vydavatel
28. 2. 1728 * Jozef Bencúr, evangelický kněz, profesor a rektor lyceí v Kežmarku a v Bratislavě

Březen

2. 3. 1458 Jiří z Poděbrad byl zvolen českým králem (vládl jako „král dvojího lidu“)
5. 3. 1953 † Josef Visarionovič Stalin, jeden z vítězů 2. světové války, komunistický diktátor
10. 3. 1948 † Jan Masaryk, československý politik a diplomat
17. 3. 1713 † Juraj Jánošík, slavný slovenský zbojník a hrdina
19. 3. 1553 † Václav Hájek z Libočan, český kronikář
19. 3. 1923 * Miloš Josef Pulec, duchovní Starokatolické církve
20. 3. 1493 † Jan z Pomuku, arcibiskupský vikář, později mylně ztotožňovaný se sv. Janem Nepomuckým, světcem protireformace
23. 3. 973 založeno biskupství v Praze
25. 3. 1023 † podle tradice sv. Prokop, zakladatel a opat sázavského kláštera

Duben

3. 4. 1893 † Bedřich Vilém Košut, husitsky smýšlející evangelický duchovní helvetské konfese
4. 4. 1968 † Martin Luther King, baptistický kazatel a bojovník proti diskriminaci v USA, zavražděn
7. 4. 1348 Karel IV. založil v Praze vysoké učení (Univerzitu Karlovu)
9. 4. 1933 † Dušan Fajnor, generální biskup ECAV na Slovensku
13. 4. 1598 francouzský král Jindřich IV. Navarský povolil ediktem nantským kalvinismus (legalizoval hugenoty) ve Francii
19. 4. 1713 pragmatická sankce, výnos císaře Karla VI. o nástupnictví v Rakousku i dcerám, pokud nežijí synové

Květen

2. 5. 1863 * Martin Braxatoris Sládkovič, kněz, spisovatel a překladatel
3. 5. 1728 začala vycházet Hesla Jednoty bratrské
7. 5. 1458 slavnostní korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem
13. 5. 1923 † Charlotta Garrigue Masaryková, manželka prvního prezidenta ČSR
16. 5. 1923 * Anežka Ebertová, teoložka, profesorka HTF UK v Praze
23. 5. 1618 III. pražská defenestrace – z oken Pražského hradu vyhozeni království místodržící pro nedodržování Majestátu Rudolfa II., začátek třicetileté války
24. 5. 1213 † královna Dagmar, dcera Přemysla Otakara I. a manželka dánského krále Waldemara II.
29. 5. 1453 pád Cařihradu (Konstantinopole) do rukou osmanských Turků (jeden z konců středověku)

Červen

3. 6. 1918 založena Jeronymova jednota, pomocné dílo evangelických církví na území dnešní ČR (dodnes přispívá na opravy a údržbu církevních budov ČCE)
7. 6. 1938 † Josef Souček, první synodní senior ČCE
10. 6. 1783 zastavení deportací tzv. deistů a izraelitů do Banátu a Sedmihradska
14. 6. 1798 * František Palacký, „otec národa“, významný český politik a historik
15. 6. 1923 † Jozef Ľudovít Holuby, senior, botanik, etnograf a historik
19. 6. 1623 * Blaise Pascal, francouzský matematik, fyzik a spisovatel, teolog a náboženský filozof
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze, mezi nimi i Jána Jesenského, lékaře a diplomata, původem ze Slovenska
24. 6. 1983 † Zdeněk Trtík, český teolog, duchovní CČSH, spisovatel a profesor HTF UK

Červenec

5. 7. 1903 položen základní kámen Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze
6. 7. 1415 † M. Jan Hus, upálen v Kostnici
10. 7. 1913 † Mikoláš Aleš, malíř a grafik, autor řady obrazů s husitskými náměty
11. 7. 1963 † František Bednář, historik, teolog a profesor Husovy (a Komenského) evangelické bohoslovecké fakulty v Praze
13. 7. 1923 * Miroslav Heryán, českobratrský teolog, pedagog a esperantista
22. 7. 1423 † Gilles Meursault, upálen v Tournai
21. 7. 1773 papežskou bulou zrušeno Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád)
23. 7. 1433 Pavel z Kravař, husitský emisar a lékař upálen ve skotském St. Andrews

Srpen

11. 8. 1948 * Jan Palach, českobratrský evangelík, člen sboru v Libiši u Neratovic
17. 8. 1753 * Josef Dobrovský, kněz, jezuita, český filolog, zakladatel slavistiky
20. 8. 2003 † Luděk Brož, duchovní, profesor ETF UK v Praze
21. 8. 1968 okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
23. 8. 1868 * Dušan Jurkovič, architekt a stavitel
28. 8. 1843 * Augustin Sedláček, historik, kastelolog a genealog
29. 8. 1523 Ulrich von Hutten, německý učenec, básník a reformátor

Září

8. 9. 1783 * Nikolaj Severin Grundtvig, dánský evangelický kazatel, politik a spisovatel
13. 9. 1943 * Otakar Antoň Funda, filozof a religionista
23. 9. 1928 odhalena mohyla gen. Milana R. Štefánika na Bradle
24. 9. 1483 husité překazili spiknutí, v němž se připravovalo vyvraždění husitů v Praze (II. pražská defenestrace)
27. 9. 1973 † Štefan Osuský, politik, diplomat, člen čsl. exilové vlády v Londýně během 2. světové války
28. 9. 1903 založena Kostnická jednota
29. 9. 1923 † Antonín Cyril Stojan, římskokatolický duchovní, politik a arcibiskup olomoucký
30. 9. 1938 uzavření Mnichovské dohody („diktátu“)

Říjen

1. 10. 1873 položen základní kámen k dostavbě nové části chrámu sv. Víta na Pražském hradě
5. 10. 1773 vyšlo nařízení císařovny Marie Terezie, aby jezuité opustili všechny koleje v Čechách a vystěhovali se
5. 10. 1843 * Čeněk Dušek, poslední český superintendent HV, spoluzakladatel Kostnické jednoty († 23. 11. 1918)
11. 10. 1424 † Jan Žižka z Trocnova, geniální husitský vojevůdce
18. 10. 1883 * Martin Rázus, evangelický farář, spisovatel a politik
21. 10. 1973 † Gustav Adolf Říčan ml., českobratrský kazatel, církevní a regionální historik
26. 10. 1903 založena Česká diakonie
28. 10. 1928 vznik samostatného Československa
27. 10. 1413 Mistr Jan Hus dokončil svou Postillu českou.
31. 10. 1517 světový den reformace (dr. Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

3. 11. 1918 stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
4. 11. 1763 * Karel Václav Ignác Thám, český obrozenecký filolog, básník, autor Obrany jazyka českého
5. 11. 1618 † Eliáš Lányi, superintendent a autor duchovních písní
5. 11. 1953 † dr. Ferdinand Hrejsa, profesor Husovy bohoslovecké fakulty, historik
10. 11. 1483 * dr. Martin Luther, teolog a reformátor
18. 11. 1883 znovuotevření Národního divadla (po požáru 1881) slavnostním představením opery Libuše Bedřicha Smetany
26. 11. 1858 * Mária Royová, sociální pracovnice a diakonka
30. 11. 1393 Matěj z Janova, Husův předchůdce, žák Jana Milíče z Kroměříže

Prosinec

2. 12. 1923 * Miloslav Hájek, evangelický teolog, překladatel, duchovní a synodní senior ČCE
4. 12. 1563 ukončen tridentský koncil, který měl upevnit římskokatolickou církev v době náporu reformace
11. 12. 1528 Lukáš Pražský, teolog a biskup Jednoty bratrské
18. 12. 1863 * František Ferdinand d’Este, následník rakouského trůnu, hodlal federalizovat habsburskou monarchii
22. 12. 1973 † Ladislav Machoň, český architekt, autor památníku J. A. Komenského v Naardenu

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2023.pdf (86 kB, Adobe® Portable Document Format)

Kalendária z minulých let ke stažení
  kalendarium_souhrn2002-2023.pdf (454 kB, Adobe® Portable Document Format)