Aktuality
Co je VERITAS
Stanovy
Členská přihláška
Středisko české reformace
Vysoká
Naučná stezka
Informační bulletin
Hlas...
Edice tolerančních přihlášek
Konference
Kruh českých duchovních tradic
Stanoviska a názory
21. červen
Knihovna VERITAS
Bibliografie
Publikace
Kalendárium
Reakce na akce
Odkazy
Ikonka VERITAS

Založeno: 10/5/2002

Pocitadlo Web4U.cz
přístupů od 30/5/2002

Poslední aktualizace:
30/9/2014 22:20 GMT +0200STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Aktuality

SMUTNÁ ZPRÁVA
Zarmouceni, ale ve víře v Ježíše Krista vkříšeného oznamujeme, že 21. září 2014 byla povolána do odpočinutí Božího lidu naše milovaná maminka, babička, prababička a teta sestra Miloslava Rychetská ve věku požehnaných 92 let.

V neděli 21. září 2014 nás do nebeského království předešla archivářka, zakládající členka VERITAS a čestná členka výboru VERITAS, sestra Miloslava Rychetská z Pardubic.

Byla manželkou českobratrského faráře, nebožtíka Čestmíra Rychetského, který pastýřsky působil ve Velké Lhotě u Dačic, ve Slavonicích, Chomutově a v Hradišti u Nasavrk. V 80. letech minulého století společně se svou manželkou uspořádali většinu sborových archivů sborů ČCE (u těch sborů, které existovaly před rokem 1918, samozřejmě všechny materiály od jejich počátků). Sestra Rychetská byla ještě dlouho po smrti svého muže hybnou silou pokračujících prací na Edici tolerančních přihlášek.

Jsme vděční za její život, za pomoc, rady, předané zkušenosti i modlitební podporu v posledních letech, kdy se již činnosti VERITAS nemohla ze zdravotních důvodů účastnit v plné šíři.


Nový svazek Edice tolerančních přihlášek

Vyšel nový svazek Edice tolerančních přihlášek: 2. opravené a doplněné vydání kraje Litoměřice. Více v sekci „Edice tolerančních přihlášek


PROHLÁŠENÍ

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS, o. s., se svým názvem zavázala zkoumat odkaz české reformace a přenášet jeho zásady i podněty do současného života.

   Jako její moderátorka pokládám za svou povinnost vyjádřit se z tohoto hlediska k otázce všestranně diskutované právě v těchto dnech. Jde o tzv. církevní restituce a s nimi spojený pokus o řešení finanční odluky církví a náboženských společností od státu.

   V této souvislosti je zřejmé, že jde o zcela zásadní rozhodování a sebeuvědomění každého církevního společenství. V podstatě můžeme rozlišovat dvojí orientaci: církev jako instituci, která se bez vnějšího zajištění své existence domnívá, že nemůže splnit své poslání, a církev jako obecenství v Ježíši Kristu, které cestu kříže a vzkříšení, vnější zranitelnosti a vnitřního pokoje vzalo vážně, byť za to platilo jakoukoli cenu.

   Česká reformace svým živým odkazem stále přítomná v dějinách naší země (ať oficiálně či neoficiálně) od počátku 15. století, se snažila v mezích možností volit vždy druhou alternativu.

   Církve hlásící se k české reformaci procházejí od minulého roku nelehkým obdobím zásadního rozhodování. S odkazem této reformace nejsou slučitelné nejméně tři věci:

 1. Zásadní otázku postupné finanční odluky státu a církví (tj. nápravu stavu způsobeného vnucenými církevními zákony z r. 1949) nelze v reformačních církvích řešit bez projednání a souhlasu většiny členské základny.
 2. Nelze slučovat různorodé záležitosti, tj. restituci, na niž mají poškození morální nárok a která by měla být adekvátní občanským restitucím, a přípravu finanční odluky církví a státu.
 3. Potomci české reformace nezískali nikdy žádné restituce za zkonfiskovaný majetek. „Cizí peníze“ bez připomínky této souvislosti nelze s dobrým svědomím jako velkorysý dar přijmout.

   Za dané situace v současné společnosti je ovšem jasné, že ekonomické ohledy jsou mocným argumentem. I církevní instituce, v něž se pravděpodobně na podzim 2013 promění i mnohé z církví hlásících se k české reformaci, mohou hrát svou dobrou úlohu mezi dalšími společensky prospěšnými organizacemi. Ti, kteří s tímto vývojem ze zásadních důvodů nesouhlasí, by je neměli torpédovat. Nelze však hájit nehajitelné, nelze předstírat cestu Ježíše Krista, když jde o záležitost vázanou především na velmi pozemské a dočasné ohledy.

   Křesťané napříč církevním spektrem, pro které je jejich víra živou skutečností, jako tomu bylo v chápání české reformace, půjdou prostě dál podle hlasu svého svědomí a Bůh jim ukáže cestu.

doc. PhDr. Eva Melmuková

Praha, 11. 5. 2013

Prohlášení své moderátorky schválila valná hromada VERITAS 11. 5. 2013 v Praze Smíchově.

Soubor formátu PDF PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ Soubor formátu PDF
prohlaseni.pdf (80 kB, Adobe® Portable Document Format)

DALŠÍ INFORMACE K TÉMATU RESTITUCÍ A FINANČNÍ ODLUKY STÁTU A CÍRKVÍ V ČR NA ZVLÁŠTNÍ STRÁNCE V SEKCI STANOVISKA A NÁZORY

POD OCHRANOU ŽEROTÍNŮ

Česká televize odvysílala 6. července 2013 v premiéře hraný dokument režiséra Lubomíra Hlavsy o dějinném významu Bible kralické. Snímek nazvaný „Pod ochranou Žerotínů“ bude reprízován ještě 8. a 11. července, podívat se na něj lze ale i kdykoliv ze záznamu ve videoarchivu na webu ČT. V pořadu hovořila v několika vstupech i historička a moderátorka VERITAS doc. PhDr. Eva Melmuková.

Režisér Lubomír Hlavsa v roce 2010 natočil i úspěšný dokument „Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení“ o obnoviteli Jednoty bratrské v saském Ochranově (Herrnhutu). Lze jej rovněž stále shlédnout ve videoarchivu ČT.


NOVÁ VYDÁNÍ KNIH EVY MELMUKOVÉ
Kniha: Eva Melmuková - Patent zvaný toleranční Kniha: Eva Melmuková - Setkání po dvou staletích

Spřátelené neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně vydalo v poslední době dvě publikace moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Jde o druhé doplněné vydání rozebrané monografie Patent zvaný toleranční (první vydání vyšlo v Mladé frontě v edici Kolumbus roku 1999), základní monografie k tomuto zlomovému bodu českých církevních dějin. Druhé vydání (k 230. výročí tolerančního patentu) je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky a také původní předmluvu a doslov, které nemohly být v prvním vydání otištěny. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 299 Kč).
Druhou publikací je první knižní vydání Setkání po dvou staletích. Obsahuje vyprávění o osudech konkrétních osob rané toleranční doby z oblasti okolí Velké Lhoty u Dačic psané formou fiktivních rozhovorů, ovšem na základě podrobného studia archivních pramenů. Rozhovory původně vycházely v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry v období 200. výročí tolerančního patentu a následně byly jako cyklostylovaná nesvázaná vnitrocírkevní příručka Synodní rady ČCE distribuována na sbory této církve jako námět ke zkoumání dějin tolerančních sborů. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 149 Kč).


NAHRÁVKY MLUVENÉHO SLOVA Z PROBĚHLÝCH AKCÍ VERITAS

Historická společnost VERITAS nově nabízí k odběru nahrávky (především audiozáznamy) mluveného slova, pořízené amatérsky na diktafon při svých proběhlých akcích. Zprostředkovává tak jejich obsah i těm zájemcům, kteří se z různých osobních, zdravotních, časových, místních či jiných důvodů nemohli konkrétní akce zúčastnit osobně. Popřípadě jsou k dispozici i pro ty účastníky akcí, kteří si chtějí některé myšlenky z akcí VERITAS připomenout znovu a s odstupem opět promyslit. Nahrávky jsou zasílány na základě vyplněného objednávkového formuláře, který obsahuje vysvětlení všech možností, formátů a variant. Nahrávky jsou doručovány na optických discích (CD, DVD) za jednotnou cenu 25 Kč/kus. Seznam nahrávek se bude rozšiřovat nejen o záznamy z budoucích akcí, ale přibudou i vybrané digitalizované nahrávky z dřívějších let. Platný aktuální seznam je součástí objednávkového formuláře.

Soubor formátu PDF OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NAHRÁVEK Soubor formátu PDF
nahravky.pdf (72 kB, Adobe® Portable Document Format)OZNÁMENÍ – INZERÁT

Historická společnost VERITAS se obrací na širokou obec příznivců své činnosti s prosbou o pomoc při překládání z francouzského jazyka do češtiny. Jde o zamýšlené překlady sborníků z Konferencí evropských protestantských muzeí, kterých se členové VERITAS (jako jediní zástupci České republiky) pravidelně účastní již více než deset let. Jejich pořádající organizace – Historická společnost francouzského protestantismu (Société de l'Histoire du Protestantisme Français) – vydává z každého ročníku konference sborník ve francouzštině. Dlouho plánovaným záměrem VERITAS je překlad alespoň těch nejzávažnějších příspěvků do češtiny. Záměr komplikuje především nemožnost překladatelské práce finančně odměnit. Osobně zainteresovaní frankofonní zájemci o tuto práci, kteří by tím rádi pomohli dobré věci a zároveň rozšiřovali svůj rozhled, se mohou kdykoliv obrátit na naši společnost například emailem. Děkujeme za pochopení.


Jsme již asi poslední, kdo ještě nabízí k zakoupení sborník:
EVANGELÍCI v rané toleranční době v Čechách a na Moravě...


[ CO SE CHYSTÁ A PŘIPRAVUJE VE VERITAS ]

Akce pořádané společností VERITAS se konají pravidelně a většinou na stejných místech. Další informace o pravidelných akcích poskytuje sekce "Co je VERITAS".

Termín konání Název akce Informace
28. březen 2015 XXXXI. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích hlavní téma:
„Komenský jako politolog, jeho pojetí politiky“ (A. Prázdný)
2. až 5. květen 2015 Konference evropských protestantských muzeí v Táboře další ročník mezinárodní konference v jihočeském historickém centru husitství spolupořádají Historická společnost francouzského protestantismu, Husitské muzeum v Táboře, Město Tábor a historická společnost VERITAS.
květen 2015 Úklidová brigáda v ETA ve Velké Lhotě u Dačic pravidelnou brigádu konanou na jaře před začátkem turistické sezóny zajišťují členové MO VERITAS v Telči a Velké Lhotě u Dačic s dalšími dobrovolníky
16. květen 2015 Řádná nevolební valná hromada VERITAS v Praze na programu: úprava stanov podle NOZ, poslechové téma:
Zpráva o konferenci evropských protestantských muzeí Tábor 2015
3.–9. červenec 2015 XX. Pracovní soustředění VERITAS v Telči viz sekci "Co je VERITAS"
6. červenec 2015 Připomínka výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic Tradice mistra Jana Husa — konec a počátek (přednáška s promítáním dokumentace)
říjen 2015 Úklidová brigádaETA ve Velké Lhotě u Dačic pravidelnou brigádu konanou na podzim po skončení turistické sezóny zajišťují členové MO VERITAS v Telči a Velké Lhotě u Dačic s dalšími dobrovolníky

[ DALŠÍ DOPORUČENÉ AKCE ]

Následující akce pořádají organizace, které se společností VERITAS spolupracují. Pro podrobnosti využijte odkaz ve sloupci "Informace".

Termín konání Název akce Informace
21. červen 2015 Vzpomínkové shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze (u příležitosti 394. výročí popravy 27 představitelů českého stavovského odboje roku 1621)
4. až 5. červenec 2015 Slavnostní shromáždění k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa v Železném Brodě připomínku pořádají Evropská kontinentální provincie Jednoty bratrské a Ochranovský seniorát při ČCE. VERITAS bude na tomto shromáždění také zastoupena svým delegátem.

 Věnujte svou pozornost sekci Kruh českých duchovních tradic.
 Tato sekce shrnuje výsledky více než dvacetiletého rozhovoru mezi příslušníky různých denominací.
 Jaké tradice spojují křesťany různých vyznání v České republice?
 Hledejte v levém nabídkovém pruhu.

 Viděli jste už sekci Stanoviska a názory?
 Přináší odpovědi na některé aktuální a kontroverzní otázky dneška.
 Četli jste už otevřené dopisy společnosti VERITAS?
 Stačí si vybrat v levém nabídkovém pruhu.


[ MÁTE UŽ DOMA TUTO UNIKÁTNÍ MAPU? ]

Mapa Památná místa české reformace
 • Jedná se o unikátní pomůcku pro cestování za památnými místy vztahujícími se k české reformaci v České republice.
 • Na složeném listu formátu A2 naleznete přehlednou mapu všech 36 zmiňovaných míst s jejich stručným popisem.
 • V Praze mapa upozorňuje na dalších 18 lokalit významných z hlediska české reformace. Nechybí ani schéma jejich polohy.
 • V úvodu je zmíněn stručný pohled do historie shrnující základní údaje o historickém vývoji české reformace a jejím zařazením do širších evropských souvislostí.
 • Doplněno černobílými ilustracemi některých popisovaných míst.
 • Přehledné čtyřjazyčné provedení (česky, anglicky, německy, francouzsky) – ideální dárek nejen pro vaše přátele z ciziny.
 • Mapu vydala společnost VERITAS v Pardubicích v roce 1995.
 • Příhodná cena: 25 Kč/€ 1/US$ 2 + poštovné
 • Mapu si můžete objednat na adrese společnosti VERITAS (e–mail).
 • Lze odebrat i více exemplářů.

[ ZMĚNY NA ČESKÉ VERZI WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI VERITAS ]

Datum Provedené změny, aktualizace
30.9.2014 Vložena pozvánka na podzimní seminář v Pardubicích. Přidáno oznámení o smrti M. Rychetské.
8.9.2014 Vyšlo nové číslo časopisu Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic.
24.8.2014 Přidán nový svazek Edice tolerančních přihlášek ke stažení a objednání. Přidáno kalendarium VERITAS 2014.
10.8.2014 Aktualizována sekce Co je VERITAS: oficiální registrace spolku, pravidelné akce, každá pravidelná akce má přiřazeny GPS souřadnice. Aktualizován katalog knihovny VERITAS.
5.8.2014 Přidány termíny připravovaných a doporučovaných akcí. Změněn termín konání podzimního semináře.
16.2.2014
 • Přidány termíny akcí VERITAS a doporučovaná akce.
 • Přidána pozvánka na jarní seminář.
 • Do sekce Stanoviska a názory přidána tři prohlášení odmítající obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
30.11.2013 Zřízena nová stránka v rámci sekce Stanoviska a názory zaměřená na aktuální problematiku restitucí a finanční odluky státu a církví v ČR.

© VERITAS 2014
NAHORU
Valid HTML 4.01 Transitional