Aktuality


15.2.2020

Aktuálnost problematiky tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v 21. století

Shrnutí sestavila VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s.

V čem spočívá aktuálnost dané problematiky? V odpovědi na tuto otázku necháváme vědomě stranou problematiku umělecko-historickou, památkářskou, respektive teologickou (k těm nechť se kvalifikovaně a seriózně vyjadřují další odborníci), abychom mohli historický vzkaz 17. století předat stručně, ale srozumitelně potomkům o 400 let mladším.

Především je nutno pochopit, že zápas konfesí (vyznání) byl v tomto případě jednoznačně bojem politickým. Ten se nemohl v 17. století projevit jinak než v rámci církevních organizací prostě proto, že člověk mimo ně nemohl právně existovat, pokud nebyl Žid – pak ovšem neměl stálou právní ochranu.

České království hlásící se z více než 80 % k reformačním (evangelickým, protestantským) církvím, bylo od roku 1526 spravováno panovníky z rodu Habsburků, kteří aktivně podporovali církev katolickou (správně římskokatolickou, protože označení "katolický" = "obecný" na sebe vztahují všechny církve). Habsburkové se systematicky snažili, v součinnosti zejména s jezuitským řádem, podporovat pronikání katolického vlivu do vládních struktur, školství, kultury i osobních a příbuzenských vztahů. I za těchto podmínek došlo v Českém království v roce 1609 k zákonnému zajištění svobody svědomí (tehdy vyjádřené jako svoboda vyznání) pro každého jednotlivce bez ohledu na jeho postavení ve společnosti. Šlo o Majestát Rudolfův, první zákon zajišťující v Evropě jedno ze základních lidských práv.

Tento Majestát byl opakovaně porušován (někteří představitelé katolické strany jej hned na počátku odmítli podepsat); nakonec došlo k revolučnímu zvratu, místo habsburského panovníka byl zvolen Fridrich Falcký, hlavně však byla smluvně vytvořena Česká konfederace, která znamenala svazek pěti zemí Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice), k nimž přistoupily tedy ještě Dolní i Horní Rakousy a nakonec i Uhry. Tento svazek byl řízen ústavou s protodemokratickými rysy, který předpokládal krále voleného, nikoli dědičného. Konfederace prohlášená 31. 7. 1619 neměla dlouhého trvání, další vývoj přerušila bitva na Bílé Hoře 8. 11.1620; v důsledku toho nastal hluboký zvrat poměrů. Zneplatněny byly nejen nová česká ústava, ale i Majestát Rudolfův; vše nahradilo Obnovené zřízení zemské (1627 pro Čechy, 1628 pro Moravu), které mj. zrušilo i svobodu vyznání a přikázalo pouze jediné vyznání římskokatolické.

Během třicetileté války nebylo ještě s konečnou platností rozhodnuto o dalším vývoji, situaci zpečetil teprve Vestfálský mír roku 1648. V té době velmi záleželo na tom, kdo ovládne radnice hlavních měst Čech a Moravy – Prahy a Brna. V obou případech byly radnice zachovány habsburskému státu a Obnovené zřízení zemské ovládlo s definitivní platností obě země. Zásada svobody svědomí byla překryta totalitním nárokem, kterému se měl každý jednotlivec ve všem bezpodmínečně podřídit.

Jako důraznou připomínku této skutečnosti dal postavit císař Ferdinand III. (ne obyvatelé města) v roce 1650 tzv. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho vzorem byl zejména Mariánský sloup v Mnichově z roku 1638, kde bělohorský vítěz bavorský vévoda Maxmilián děkuje Panně Marii za tehdejší vítězství, kdy pod jejím vedením byly zachráněny král, království, vláda, země a náboženství. Stejně děkuje i Ferdinand III. za záchranu města (Prahy).

Podrobně pak celou situaci a význam sloupu probírá v roce 1661 příští pražský arcibiskup Bedřich z Valdštejna. Smysl a poslání sloupu lze současným jazykem nejlépe ve vší stručnosti vyjádřit takto: Marie bojovnice, drtící všechno zlo včetně lidských nepřátel – heretiků, je středem celé Evropy; zdraví ji svatí patroni všech národů a klaní se jí obyvatelé všech končin (včetně těch, kde v té době žili protestanté a pravoslavní). Marie vede světskou moc církve, od ní mají králové svá pověření. Oč jiní musí teprve usilovat, (císař) Leopold už má dědičně, protože jeho otec zbudoval tento její pomník v srdci Evropy. Tolik svědectví nepopiratelného soudobého dokumentu.

V dalších staletích se vyvíjel dvojí vztah ke sloupu: jednak monument hrdinné obrany před švédskou soldateskou (všechny tehdejší armády byly žoldnéřské a kořistily, Švédy nevyjímaje) a symbol ochrany Panny Marie před veškerým zlem včetně kacířů, jednak místo nejhlubšího ponížení odkazu české reformace a výsměch snahám o společnost založenou na vzájemném respektu.

Nová Československá republika chtěla navázat na tradici Majestátu Rudolfova a České konfederace, ne na tradici Obnoveného zřízení zemského. Sloup byl bohužel představitelem druhé alternativy. Způsob jeho odstranění jistě nebyl kulturním činem, je však pochopitelný v daném kontextu.

Dnešní aktuálnost celé problematiky souvisí s nesmírně vážným rozhodnutím, znovu jako v roce 1918: Majestát Rudolfův a Česká konfederace, svoboda svědomí a vzájemný respekt, nebo Obnovené zřízení zemské, tedy nikoli svobodní občané, ale manipulovaní jedinci?

Otázka zní: na co vlastně po sto letech navazujeme? Nevracíme se ve skutečnosti zpět, do doby, kdy sloup jako symbol a výzva ještě stál? Úporné úsilí a prosazování reálné existence napodobeniny sloupu právě na Staroměstském náměstí bez jakéhokoli ohledu na veškeré argumenty, které odpůrci postavení sloupu uvádějí a které nebyly vyvráceny, svědčí o něčem neblahém...

Poznámka: Základní fakta lze snadno nalézt v širokém spektru historické literatury, zde upozorňujeme pouze na dvě nově zpracovávané oblasti, které si zaslouží hlubší pozornosti a prostudování:

1. Česká konfederace se připomíná v stejnojmenné publikaci (malém tisku) Historické společnosti VERITAS z roku 2019. Otázkou České konfederace se systematicky zabývají zejména pracovníci Právnické fakulty Západočeské univerzity z Plzně.

2. Tzv. Valdštejnská teze se podrobně rozebírá v publikaci (malém tisku) Causa "Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze" v dokumentech (2017). Ta je poněkud níže na této stránce k dispozici.


13.10.2019

Martinská deklarace

Mgr. Martin Fajmon

Přednáška historika, archiváře a člen VERITAS Mgr. Martina Fajmona z čtyřicátého osmého semináře v Pardubicích ze dne 27. října 2018 o okolnostech připojení Slovenska do právě vznikající Československé republiky byla připravena pro výročí 100 let od založení Československa roku 1918.

Text přednášky ke stažení a vytištění
  martinska_deklaracia.pdf (332 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.6.2019

Pozvánka na slavnostní vernisáž výstavy v nově otevřeném Muzeu české reformace ve Velké Lhotě u Dačic

 


6.6.2019

Pozvánka na pietní akt 21. 6. 2019 na Staroměstském náměstí

 


1.4.2018

Ivan Dérer – právník, politik a publicista

Mgr. Martin Fajmon

Přednáška historika, archiváře a člen VERITAS Mgr. Martina Fajmona z čtyřicátého sedmého semináře v Pardubicích ze dne 24. března 2018 přibližuje poněkud pozapomenutou historickou osobnost Ivana Dérera jakožto právníka, politika a publicistu. Textem o jednom z autorů a signatářů Martinské deklarace, stoupenci TGM a zastánci ideje čechoslovakismu, chceme originálně obohatit letošní výročí 100 let od založení Československa roku 1918.

Text přednášky ke stažení a vytištění
  ivan_derer.pdf (159 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.12.2017

Petiční archy ke stažení

Petice za vykonání rozhodnutí přijatého zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 neobnovit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze

sloup na rytině

Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 po dlouhé rozpravě přijalo toto stanovisko k peticím pro a proti obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze: „Zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem obnovení tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze“ a uložilo Radě hl. m. Praha učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu HMP s umístěním tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze s termínem do 31. 12. 2017.
Signatáři petice pro obnovu sloupu chtějí znovu toto usnesení zvrátit, sepsali další petici nazvanou „Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí,“ kterou hodlají zastupitelstvu hl. města Prahy předložit. Proto, ač neradi, musíme znovu reagovat a požádat veřejnost, aby svým podpisem podpořila původní rozhodnutí zastupitelstva hl. města Prahy magistrátu hlavního města Prahy ze dne 14. 9. 2017.

Petiční arch ke stažení a vytištění
  PETICE_za_vykonani_rozhodnuti_zastupitelstva_HMP.pdf (107 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.12.2017

Materiály z tiskové konference

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech

Jan Bedřich z Valdštejna

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, uspořádala 8. listopadu 2017 tiskovou konferenci spojenou s představením nové publikace (brožury) s názvem Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech. Tuto brožuru i s její přílohou ve formátu A3 (obojí v tiskové kvalitě) zde přinášíme ke stažení. Stáhnout a pustit si můžete i prezentaci, která byla při tiskové konferenci puštěná ve stále se opakující smyčce. Během tří minut se z ní dozvíte vše podstatné z brožury i přílohy (doporučujeme stáhnout buď v .odp nebo .ppt formátu a otevřít přímo v příslušném programu - ve webovém prohlížeči nefunguje korektně).

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (brožura)
  brožuraCausa.pdf (3 MB, Adobe® Portable Document Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (vložená A3 příloha)
  A3příloha.pdf (40 MB, Adobe® Portable Document Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (prezentace)
  valdštejnská_teze.odp (23 MB, Open Document Presentations Format)

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech (prezentace)
  valdštejnská_teze.ppt (23 MB, Microsoft® PowerPoint® Presentation Format)


3.9.2017

Tisková konference k stavbě tzv. mariánského sloupu

sloup na rytině

VIDEOZÁZNAM Z TISKOVÉ KONFERENCE NA Videozáznam na YouTube

Ve věci stavby v roce 1918 strženého tzv. mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bylo již vydáno územní rozhodnutí. Petici občanů volajících po zabránění znovuvztyčení sloupu, podepsalo více než tisíc signatářů. Byla odevzdána Magistrátu Hl. města Prahy a jeho Zastupitelstvo se tímto podáním bude zabývat na svém zasedání dne 14. září 2017. Odpůrci sloupu pořádají 7. září 2017 v Kostele knížete Václava na Zderaze na Novém Městě (GPS souřadnice) od 11.00 hodin tiskovou konferenci „KDO PROSAZUJE SLOUP TOTALITY?!“, kde médiím vysvětlí problematičnost reerekce sloupu a předloží argumenty proti ní.

Souběžně se sbírají podpisy i na protestní petici v elektronické podobě. Její autor David Loula poskytl rozhovor o sloupu DVTV (možno shlédnout). Můžete ji porovnat s reportáží veřejnoprávní televize (shlédnout). Problematika sloupu, který považujeme především za politický symbol z doby pobělohorské, znázorňující oslavu násilné rekatolizace v té době, má na našem webu svou samostatnou stránku.

Moderátor VERITAS dr. Petr Melmuk byl při jednání na Úřadu Městské části Prahy 1 osobně přítomen a předložil argumenty, které ve stručnosti shrnuje i naše písemné vyjádření ke stavebnímu řízení z 24. dubna 2017, kde zmiňujeme rozpor mezi ideovou symbolikou sloupu a Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.

Pozvánka pro tisk
  tiskova_konference_sloup_pozvanka.pdf (400 kB, Adobe® Portable Document Format)


21.7.2017

Nové vydání sborníku Evangelíci na obzoru

S radostí oznamujeme, že práce na přípravě druhého, doplněného a revidovaného, vydání již úplně rozebraného sborníku Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě (1. svazek: ISBN 80-85942-10-0) byly dokončeny. Reedice se ujalo neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně, kterému v poslední době už vděčíme i za vydání dvou publikací emeritní moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Ta také zůstává hlavní editorkou sborníku. Evangelíci vychází podruhé už ne v sešitové podobě, nýbrž v jednom svazku a knižní vazbě. Kniha obsahuje novou předmluvu a dovětek, v němž je shrnut a zhodnocen pokrok a posun v bádání během dvacetiletého období od prvního vydání v letech 1995-1996. Distribuce do prodeje se očekává na podzim roku 2017. Níže je k dispozici leták z něhož se dozvídáme, že ti, kteří si sborník objednají předem v nakladatelství, ušetří 20 % jeho ceny. Pokud chcete rozšíření knihy pomoci, můžete si jej stáhnout, vytisknout a vyvěsit tam, kde si ho potenciální zájemci snadno povšimnou.

Leták 2. vydání Evangelíků

Leták 2. vydání Evangelíků ke stažení
  evangelici_a5_v2_1.jpg (586 kB, JPEG File Interchange Format)


18.6.2017

Symbolika vzpomínkových shromáždění 21. června na Staroměstském náměstí v Praze

Stručný přehled vývoje těchto shromáždění od 90. let 20. století do roku 2013

Poprava 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze

Před dalším výročím staroměstské popravy zveřejňujeme na webu VERITAS publikaci vydanou v roce 2016, která je v internetovém prostředí jediným dostupným zdrojem informací o počátcích této již tradiční pietní akce, spojené se Společností Jana Jesenia.

Najdete ji v sekci Publikace. Pietní shromáždění (a také události datované 21. června 1621) má na našem webu samozřejmě i svou samostatnou stránku.


7.5.2017

Výstava: Česká reformace v evropském kontextuinstalovaná ve Velké Lhotě u Dačic je nyní on-line k prohlédnutí také na vašem počítači odkudkoli na planetě...


11.2.2017

Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic

ETANa počátku roku 2017 byl Krajským soudem v Českých Budějovicích zapsán do spolkového rejstříku pod číslem L 7184 nový spolek. Nazývá se „Spolek přátel Muzea české reformace“ a má sídlo ve Velké Lhotě u Dačic č. 31 (tj. na tzv. dolní, původně luterské faře) a identifikační číslo 05693152.
Zakládajícími členy jsou i někteří členové historické společnosti VERITAS; předsedkyní byla na ustavující schůzi 23. 11. 2016 zvolena památkářka Mgr. Lenka Brychtová, DiS. Dle stanov spolku bude jeho hlavním účelem vybudování, provoz a rozvoj nového Muzea české reformace (Evangelíci v 17. - 20. století v návaznosti na husity a jednotu bratrskou) v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic.
Rádi informujeme, že paní předsedkyně svolává na pátek 24. února 2017 od 18:00 hodin do Obecní knihovny ve Velké Lhotě schůzi Spolku. Na programu budou mimo jiné 1. Informace ke Spolku - bankovní účet, účetnictví Spolku, zároveň vybrání členského poplatku (100 Kč), atd.; 2. Domluva, které firmy a instituce bude spolek oslovovat k možnosti přispění finanční částky či jiné pomoci; 3. Připravovaná přednáška a výstava; 4. Informace k letošní Konferenci evropských protestantských muzeí.
Spolek stále přijímá nové členy; schůze je veřejná a otevřená všem zájemcům a sympatizantům. Obecní knihovna sídlí v obecní budově č. 43 na N49°8.404', E15°20.259'

(Zajímavou souhrou okolností je, že výbor VERITAS byl na počátku února svědkem založení další organizace s podobným odborným zaměřením, jako je VERITAS. Jde o HEREDITAS - spolek pro aktualizaci dědictví slezského protestantismu.)


17.1.2017

VERITAS je možné podpořit přes GIVT.CZ

GIVT.CZNa konci roku 2016 se VERITAS zařadila mezi neziskové organizace, které můžete podpořit přes portál GIVT.CZ. Výhodou této podpory je především skutečnost, že vyjde dotyčného docela zdarma (podpůrnou částku si totiž vědomě odečítá elektronický obchod při nákupu zboží nebo služby ze své marže).
Postup není vůbec obtížný. Jde vlastně jen o jeden klik myší navíc. Na portále GIVT.CZ si nakupující vybere neziskovou organizaci, kterou míní při svém nákupu podpořit, a některý z registrovaných e-shopů, který s GIVT.CZ spolupracuje. Pak přejde na stránky e-shopu a tak, jak byl dosud zvyklý, prostě nakoupí, co potřebuje. Elektronický obchod odečte ze zaplacené částky určitá procenta své marže, z nichž je polovina vyplacena jednou za čtvrtletí formou daru vybrané neziskové organizaci (zbytek zůstává GIVTu na pokrytí režií). Elektronické obchody jsou rády za další zákazníky a výměnou se nižší marží podílí na podpoře různých neziskových aktivit. Zacílení podpory je plně v rukou dárce, technicky to zajišťují soubory cookies v internetovém prohlížeči. GIVT.CZ zároveň nabízí instalaci rozšíření nejpoužívanějších prohlížečů, které jejich uživatele před nákupem vždy upozorní, jestli zároveň nechtějí i podpořit některou neziskovou organizaci.
Odkaz na podporu VERITAS při nákupu v e-shopech


8.1.2017; OD 19.2.2017 KE STAŽENÍ I NĚMECKÁ VERZE

Sborník z Konference evropských protestantských muzeí Tábor 2015

Konference evropských protestantských muzeí Tábor 2015

Sborník z Konference evropských protestantských muzeí, konané v Táboře 30. 4. až 3. 5. 2015, je nyní v PDF verzi přístupný ke stažení i zde. Konference se konala ve výročním roce Husova upálení s tématem: „Jan Hus v rozhovoru s evropskou reformací 16. století“ a pořádala ji historická společnost VERITAS ve spolupráci s historickou společností francouzského protestantismu a Městem Tábor. Jednacími řečmi konference byla francouzština, němčina a čeština. Sborník v rozlišení pro webové umístění je zde k dispozici v české, francouzské a německé jazykové verzi. Zájemci o provedení pro tisk se mohou na VERITAS obrátit a požádat o zaslání všech materiálů (včetně fotodokumentace, souborů na konferenci promítaných prezentací apod.) na DVD (25 Kč + poštovné).

Sborník z konference ke stažení v češtině
  sbornikWEB.pdf (4,5 MB, Adobe® Portable Document Format)

Sborník z konference ke stažení ve francouzštině
  actesWEB.pdf (10,5 MB, Adobe® Portable Document Format)

Sborník z konference ke stažení v němčině
  dokumentationWEB.pdf (4,8 MB, Adobe® Portable Document Format)


31.12.2016

Dokumentární filmy s reformační tematikou

Česká televize odvysílala již několik dokumentárních filmů s tematikou reformace a českých církevních dějin (volný cyklus „Česká protestantská historie“). Filmy vznikají ve společnosti VISTAFILM s.r.o. manželů Ivy a Lubomíra Hlavsových. Zatím poslední z nich: „Jan Hus - Cesta bez návratu,“ běžel na obrazovkách na státní svátek mistra Jana Husa 6. července 2016. Pro návštěvníky stránek uvádíme přehled těchto pozoruhodných filmů:

Jan Hus - Cesta bez návratu

Hraný film přináší příběh Husova italského žalářníka Roberta Tallia a nevěstky Markéty, popisuje historické události v Kostnici a poslední měsíce života mistra Jana Husa.

Jan Hus - cesta bez návratu (90 min, 2015)Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Jednou z málo vzpomínaných osobností Obnovené jednoty bratrské je jeden z nejvýznamnějších českých (moravských) křesťanských misionářů, rodák ze Suchdola nad Odrou, David Zeisberger. Většinu svého života strávil v zámoří mezi severoamerickými indiány. Jeho životnímu příbehu se věnuje další z filmů.

David Zeisberger - apoštol indiánů (52 min, 2013)
Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

K 400. výročí posledního předbělohorského vydání Bible kralické v jednom svazku natočil režisér Lubomír Hlavsa hraný dokument o jejím dějinném významu. Snímek nese název „Pod ochranou Žerotínů“. V pořadu hovořila v několika vstupech i historička a někdejší moderátorka VERITAS doc. PhDr. Eva Melmuková.

Pod ochranou Žerotínů (52 min, 2013)Sledovat film na YouTube Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

Režijní debut Ivy Hlavsové přibližuje téměř neznámou českou exulantskou historii z první poloviny 18. století. Tehdy bylo na okraji Berlína (na dnešním předměstí Neukölln) založeno městečko Český Rixdorf.

Český Rixdorf 1737 (27 min, 2012)Sledovat film na YouTube (trailer filmu)

V roce 2010 byl natočen úspěšný dokument „Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení“ o obnoviteli Jednoty bratrské v saském Ochranově (Herrnhutu).

Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení (57 min, 2010) Sledovat film na iVysílání České televize (trailer filmu Sledovat trailer filmu na YouTube)

VISTAFILM s.r.o.


OD 10.5.2017 NOVĚ TAKÉ ZÁZNAMY Z ROKU 2016!

Nahrávky mluveného slova z proběhlých akcí VERITAS

Historická společnost VERITAS nově nabízí k odběru nahrávky (především audiozáznamy) mluveného slova, pořízené amatérsky na diktafon při svých proběhlých akcích. Zprostředkovává tak jejich obsah i těm zájemcům, kteří se z různých osobních, zdravotních, časových, místních či jiných důvodů nemohli konkrétní akce zúčastnit osobně. Popřípadě jsou k dispozici i pro ty účastníky akcí, kteří si chtějí některé myšlenky z akcí VERITAS připomenout znovu a s odstupem opět promyslit. Nahrávky jsou zasílány na základě vyplněného objednávkového formuláře, který obsahuje vysvětlení všech možností, formátů a variant. Nahrávky jsou doručovány na optických discích (CD, DVD) za jednotnou cenu 25 Kč/kus. Seznam nahrávek se bude rozšiřovat nejen o záznamy z budoucích akcí, ale přibudou i vybrané digitalizované nahrávky z dřívějších let. Platný aktuální seznam je součástí objednávkového formuláře.

Objednávkový formulář nahrávek
  nahravky.pdf (72 kB, Adobe® Portable Document Format)


30.8.2015

Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě má svou Turistickou vizitku

Turistická vizitka Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě


20.8.2015

Rozhovor s jednatelem VERITAS na portále ProPamátky.cz

Rozhovor poskytl portálu v červenci 2015 jednatel VERITAS Miroslav Soukup. Tématem rozhovoru je česká reformace a historická společnost VERITAS.


28.6.2015

Zpráva o XXIX. Konferenci protestantských muzeí – 24. evropském setkání

Tábor 30.4.–3.5.2015

Setkání evropských protestantských muzeí – koná se pravidelně každý rok, buď ve Francii, kde tato iniciativa vznikla, či v některé jiné evropské zemi – se uskutečnilo už podruhé v České republice. Poprvé to bylo v roce 2001 v Telči a v památkově chráněném Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic. Smyslem a náplní tohoto prvního setkání bylo seznámit účastníky ostatních zemí s nepřerušeným vývojem české reformace, o čemž svědčí i název tehdejší konference „Od Jana Husa po současnost“. Po čtrnácti letech se setkali zájemci z různých evropských zemí, především z Francie, v České republice podruhé. Tentokrát, u příležitosti 600. výročí mučednické smrti Jana Husa, to byl Tábor, jihočeské město jako připomínka husitské tradice. Téma svým způsobem navazovalo na informaci z roku 2001. Tentokrát šlo o vztah českého reformátora a české reformace k dalším reformačním směrům v Evropě. K hlavnímu tématu se jako vždy připojovaly i další aktivity: specificky muzejnické otázky, bližší seznámení nejen s místem konání konference, ale i s jeho širším okolím, nechyběla přitom ani krásná varhanní hudba.

Celá oficiální zpráva o konferenci je přístupná v sekci webu „Co je VERITAS“ – „Reakce na akce“.


Prohlášení

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS, o. s., se svým názvem zavázala zkoumat odkaz české reformace a přenášet jeho zásady i podněty do současného života.

Jako její moderátorka pokládám za svou povinnost vyjádřit se z tohoto hlediska k otázce všestranně diskutované právě v těchto dnech. Jde o tzv. církevní restituce a s nimi spojený pokus o řešení finanční odluky církví a náboženských společností od státu.

V této souvislosti je zřejmé, že jde o zcela zásadní rozhodování a sebeuvědomění každého církevního společenství. V podstatě můžeme rozlišovat dvojí orientaci: církev jako instituci, která se bez vnějšího zajištění své existence domnívá, že nemůže splnit své poslání, a církev jako obecenství v Ježíši Kristu, které cestu kříže a vzkříšení, vnější zranitelnosti a vnitřního pokoje vzalo vážně, byť za to platilo jakoukoli cenu.

Česká reformace svým živým odkazem stále přítomná v dějinách naší země (ať oficiálně či neoficiálně) od počátku 15. století, se snažila v mezích možností volit vždy druhou alternativu.

Církve hlásící se k české reformaci procházejí od minulého roku nelehkým obdobím zásadního rozhodování. S odkazem této reformace nejsou slučitelné nejméně tři věci:

 1. Zásadní otázku postupné finanční odluky státu a církví (tj. nápravu stavu způsobeného vnucenými církevními zákony z r. 1949) nelze v reformačních církvích řešit bez projednání a souhlasu většiny členské základny.
 2. Nelze slučovat různorodé záležitosti, tj. restituci, na niž mají poškození morální nárok a která by měla být adekvátní občanským restitucím, a přípravu finanční odluky církví a státu.
 3. Potomci české reformace nezískali nikdy žádné restituce za zkonfiskovaný majetek. „Cizí peníze“ bez připomínky této souvislosti nelze s dobrým svědomím jako velkorysý dar přijmout.

Za dané situace v současné společnosti je ovšem jasné, že ekonomické ohledy jsou mocným argumentem. I církevní instituce, v něž se pravděpodobně na podzim 2013 promění i mnohé z církví hlásících se k české reformaci, mohou hrát svou dobrou úlohu mezi dalšími společensky prospěšnými organizacemi. Ti, kteří s tímto vývojem ze zásadních důvodů nesouhlasí, by je neměli torpédovat. Nelze však hájit nehajitelné, nelze předstírat cestu Ježíše Krista, když jde o záležitost vázanou především na velmi pozemské a dočasné ohledy.

Křesťané napříč církevním spektrem, pro které je jejich víra živou skutečností, jako tomu bylo v chápání české reformace, půjdou prostě dál podle hlasu svého svědomí a Bůh jim ukáže cestu.

doc. PhDr. Eva Melmuková

Praha, 11. 5. 2013

Prohlášení své moderátorky schválila valná hromada VERITAS 11. 5. 2013 v Praze Smíchově.

Prohlášení ke stažení a vytištění
  prohlaseni.pdf (80 kB, Adobe® Portable Document Format)

Další informace

k tématu restitucí a finanční odluky státu a církví v ČR na zvláštní stránce v sekci stanoviska a názory.


Nová vydání knih Evy Melmukové

Kniha: Eva Melmuková — Patent zvaný toleranční Kniha: Eva Melmuková — Setkání po dvou staletích Spřátelené neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně vydalo v poslední době dvě publikace moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Jde o druhé doplněné vydání rozebrané monografie Patent zvaný toleranční (první vydání vyšlo v Mladé frontě v edici Kolumbus roku 1999), základní monografie k tomuto zlomovému bodu českých církevních dějin. Druhé vydání (k 230. výročí tolerančního patentu) je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky a také původní předmluvu a doslov, které nemohly být v prvním vydání otištěny. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 299 Kč).

Druhou publikací je první knižní vydání Setkání po dvou staletích. Obsahuje vyprávění o osudech konkrétních osob rané toleranční doby z oblasti okolí Velké Lhoty u Dačic psané formou fiktivních rozhovorů, ovšem na základě podrobného studia archivních pramenů. Rozhovory původně vycházely v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry v období 200. výročí tolerančního patentu a následně byly jako cyklostylovaná nesvázaná vnitrocírkevní příručka Synodní rady ČCE distribuována na sbory této církve jako námět ke zkoumání dějin tolerančních sborů. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 149 Kč).


Oznámení — inzerát

Historická společnost VERITAS se obrací na širokou obec příznivců své činnosti s prosbou o pomoc při překládání z francouzského jazyka do češtiny. Jde o zamýšlené překlady sborníků z Konferencí evropských protestantských muzeí, kterých se členové VERITAS (jako jediní zástupci České republiky) pravidelně účastní již více než deset let. Jejich pořádající organizace — Historická společnost francouzského protestantismu (Société de l'Histoire du Protestantisme Français) — vydává z každého ročníku konference sborník ve francouzštině. Dlouho plánovaným záměrem VERITAS je překlad alespoň těch nejzávažnějších příspěvků do češtiny. Záměr komplikuje především nemožnost překladatelské práce finančně odměnit. Osobně zainteresovaní frankofonní zájemci o tuto práci, kteří by tím rádi pomohli dobré věci a zároveň rozšiřovali svůj rozhled, se mohou kdykoliv obrátit na naši společnost například e-mailem. Děkujeme za pochopení.


Máte už doma tuto unikátní mapu?

Náhled knihy: Památná místa české reformace
Places of the czech reformation
Stätten der tschechischen reformation
Monuments de la reforme tcheque

 • Jedná se o unikátní pomůcku pro cestování za památnými místy vztahujícími se k české reformaci v České republice.
 • Na složeném listu formátu A2 naleznete přehlednou mapu všech 36 zmiňovaných míst s jejich stručným popisem.
 • V Praze mapa upozorňuje na dalších 18 lokalit významných z hlediska české reformace. Nechybí ani schéma jejich polohy.
 • V úvodu je zmíněn stručný pohled do historie shrnující základní údaje o historickém vývoji české reformace a jejím zařazením do širších evropských souvislostí.
 • Doplněno černobílými ilustracemi některých popisovaných míst.
 • Přehledné čtyřjazyčné provedení (česky, anglicky, německy, francouzsky) — ideální dárek nejen pro vaše přátele z ciziny.
 • Mapu vydala společnost VERITAS v Pardubicích v roce 1995.
 • Příhodná cena: 25 Kč/€1/US $1 + poštovné
 • Mapu si můžete objednat na adrese společnosti VERITAS.
 • Lze odebrat i více exemplářů.

Věnujte svou pozornost sekci Spolupráce » Kruh českých duchovních tradic.
Tato sekce shrnuje výsledky více než dvacetiletého rozhovoru mezi příslušníky různých denominací.
Jaké tradice spojují křesťany různých vyznání v České republice?

Viděli jste už sekci Stanoviska a názory?
Přináší odpovědi na některé aktuální a kontroverzní otázky dneška.


Nevíte kam dál? Podívejte se na náš aktuální kalendář akcí.