Aktuality

14.5.2016

Řádná volební valná hromada VERITAS

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou volební valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 14. května 2016 od 09.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2015, zpráva revizní za rok 2015, rozpočet na rok 2016, volba výboru, kontrolní komise a dalších činovníků na 4leté období, drobná novelizace stanov, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Kromě těchto pravidelných bodů jednání schůze bude hlavním poslechovým tématem důležitá otázka, nazvaná: Strážci pokladu (poslání historické společnosti VERITAS dnes a zítra).

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

 

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  vhrom.pdf (67 kB, Adobe® Portable Document Format)


OD 3.2.2016 NOVĚ TAKÉ ZÁZNAMY Z ROKU 2015!

Nahrávky mluveného slova z proběhlých akcí VERITAS

Historická společnost VERITAS nově nabízí k odběru nahrávky (především audiozáznamy) mluveného slova, pořízené amatérsky na diktafon při svých proběhlých akcích. Zprostředkovává tak jejich obsah i těm zájemcům, kteří se z různých osobních, zdravotních, časových, místních či jiných důvodů nemohli konkrétní akce zúčastnit osobně. Popřípadě jsou k dispozici i pro ty účastníky akcí, kteří si chtějí některé myšlenky z akcí VERITAS připomenout znovu a s odstupem opět promyslit. Nahrávky jsou zasílány na základě vyplněného objednávkového formuláře, který obsahuje vysvětlení všech možností, formátů a variant. Nahrávky jsou doručovány na optických discích (CD, DVD) za jednotnou cenu 25 Kč/kus. Seznam nahrávek se bude rozšiřovat nejen o záznamy z budoucích akcí, ale přibudou i vybrané digitalizované nahrávky z dřívějších let. Platný aktuální seznam je součástí objednávkového formuláře.

Objednávkový formulář nahrávek
  nahravky.pdf (72 kB, Adobe® Portable Document Format)


30.8.2015

Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě má svou Turistickou vizitku

Turistická vizitka Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě


20.8.2015

Rozhovor s jednatelem VERITAS na portále ProPamátky.cz

Rozhovor poskytl portálu v červenci 2015 jednatel VERITAS Miroslav Soukup. Tématem rozhovoru je česká reformace a historická společnost VERITAS.


28.6.2015

Zpráva o XXIX. Konferenci protestantských muzeí – 24. evropském setkání

Tábor 30.4.–3.5.2015

Setkání evropských protestantských muzeí – koná se pravidelně každý rok, buď ve Francii, kde tato iniciativa vznikla, či v některé jiné evropské zemi – se uskutečnilo už podruhé v České republice. Poprvé to bylo v roce 2001 v Telči a v památkově chráněném Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic. Smyslem a náplní tohoto prvního setkání bylo seznámit účastníky ostatních zemí s nepřerušeným vývojem české reformace, o čemž svědčí i název tehdejší konference „Od Jana Husa po současnost“. Po čtrnácti letech se setkali zájemci z různých evropských zemí, především z Francie, v České republice podruhé. Tentokrát, u příležitosti 600. výročí mučednické smrti Jana Husa, to byl Tábor, jihočeské město jako připomínka husitské tradice. Téma svým způsobem navazovalo na informaci z roku 2001. Tentokrát šlo o vztah českého reformátora a české reformace k dalším reformačním směrům v Evropě. K hlavnímu tématu se jako vždy připojovaly i další aktivity: specificky muzejnické otázky, bližší seznámení nejen s místem konání konference, ale i s jeho širším okolím, nechyběla přitom ani krásná varhanní hudba.

Celá oficiální zpráva o konferenci je přístupná v sekci webu „Co je VERITAS“ – „Reakce na akce“.


17.2.2015

Nová výše členských příspěvků VERITAS

Valná hromada VERITAS v roce 2014 usnesla s platností od roku 2015 mírné zvýšení minimální roční výše členských příspěvků VERITAS.

Nové částky jsou uvedeny v sekci „Co je VERITAS » Členská přihláška“.


Nový svazek Edice tolerančních přihlášek

Vyšel nový svazek Edice tolerančních přihlášek: 2. opravené a doplněné vydání kraje Litoměřice. Více v sekci „Edice tolerančních přihlášek


Prohlášení

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS, o. s., se svým názvem zavázala zkoumat odkaz české reformace a přenášet jeho zásady i podněty do současného života.

Jako její moderátorka pokládám za svou povinnost vyjádřit se z tohoto hlediska k otázce všestranně diskutované právě v těchto dnech. Jde o tzv. církevní restituce a s nimi spojený pokus o řešení finanční odluky církví a náboženských společností od státu.

V této souvislosti je zřejmé, že jde o zcela zásadní rozhodování a sebeuvědomění každého církevního společenství. V podstatě můžeme rozlišovat dvojí orientaci: církev jako instituci, která se bez vnějšího zajištění své existence domnívá, že nemůže splnit své poslání, a církev jako obecenství v Ježíši Kristu, které cestu kříže a vzkříšení, vnější zranitelnosti a vnitřního pokoje vzalo vážně, byť za to platilo jakoukoli cenu.

Česká reformace svým živým odkazem stále přítomná v dějinách naší země (ať oficiálně či neoficiálně) od počátku 15. století, se snažila v mezích možností volit vždy druhou alternativu.

Církve hlásící se k české reformaci procházejí od minulého roku nelehkým obdobím zásadního rozhodování. S odkazem této reformace nejsou slučitelné nejméně tři věci:

 1. Zásadní otázku postupné finanční odluky státu a církví (tj. nápravu stavu způsobeného vnucenými církevními zákony z r. 1949) nelze v reformačních církvích řešit bez projednání a souhlasu většiny členské základny.
 2. Nelze slučovat různorodé záležitosti, tj. restituci, na niž mají poškození morální nárok a která by měla být adekvátní občanským restitucím, a přípravu finanční odluky církví a státu.
 3. Potomci české reformace nezískali nikdy žádné restituce za zkonfiskovaný majetek. „Cizí peníze“ bez připomínky této souvislosti nelze s dobrým svědomím jako velkorysý dar přijmout.

Za dané situace v současné společnosti je ovšem jasné, že ekonomické ohledy jsou mocným argumentem. I církevní instituce, v něž se pravděpodobně na podzim 2013 promění i mnohé z církví hlásících se k české reformaci, mohou hrát svou dobrou úlohu mezi dalšími společensky prospěšnými organizacemi. Ti, kteří s tímto vývojem ze zásadních důvodů nesouhlasí, by je neměli torpédovat. Nelze však hájit nehajitelné, nelze předstírat cestu Ježíše Krista, když jde o záležitost vázanou především na velmi pozemské a dočasné ohledy.

Křesťané napříč církevním spektrem, pro které je jejich víra živou skutečností, jako tomu bylo v chápání české reformace, půjdou prostě dál podle hlasu svého svědomí a Bůh jim ukáže cestu.

doc. PhDr. Eva Melmuková

Praha, 11. 5. 2013

Prohlášení své moderátorky schválila valná hromada VERITAS 11. 5. 2013 v Praze Smíchově.

Prohlášení ke stažení a vytištění
  prohlaseni.pdf (80 kB, Adobe® Portable Document Format)

Další informace

k tématu restitucí a finanční odluky státu a církví v ČR na zvláštní stránce v sekci stanoviska a názory.


Pod ochranou Žerotínů

Česká televize odvysílala 6. července 2013 v premiéře hraný dokument režiséra Lubomíra Hlavsy o dějinném významu Bible kralické. Snímek nazvaný „Pod ochranou Žerotínů“ bude reprízován ještě 8. a 11. července, podívat se na něj lze ale i kdykoliv ze záznamu ve videoarchivu na webu ČT. V pořadu hovořila v několika vstupech i historička a moderátorka VERITAS doc. PhDr. Eva Melmuková.

Režisér Lubomír Hlavsa v roce 2010 natočil i úspěšný dokument „Hrabě Zinzendorf — síla přesvědčení“ o obnoviteli Jednoty bratrské v saském Ochranově (Herrnhutu). Lze jej rovněž stále shlédnout ve videoarchivu ČT.


Nová vydání knih Evy Melmukové

Kniha: Eva Melmuková — Patent zvaný toleranční Kniha: Eva Melmuková — Setkání po dvou staletích Spřátelené neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně vydalo v poslední době dvě publikace moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Jde o druhé doplněné vydání rozebrané monografie Patent zvaný toleranční (první vydání vyšlo v Mladé frontě v edici Kolumbus roku 1999), základní monografie k tomuto zlomovému bodu českých církevních dějin. Druhé vydání (k 230. výročí tolerančního patentu) je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky a také původní předmluvu a doslov, které nemohly být v prvním vydání otištěny. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 299 Kč).

Druhou publikací je první knižní vydání Setkání po dvou staletích. Obsahuje vyprávění o osudech konkrétních osob rané toleranční doby z oblasti okolí Velké Lhoty u Dačic psané formou fiktivních rozhovorů, ovšem na základě podrobného studia archivních pramenů. Rozhovory původně vycházely v Evangelickém týdeníku Kostnické jiskry v období 200. výročí tolerančního patentu a následně byly jako cyklostylovaná nesvázaná vnitrocírkevní příručka Synodní rady ČCE distribuována na sbory této církve jako námět ke zkoumání dějin tolerančních sborů. Knihu je možné zakoupit na adrese VERITAS (cena 149 Kč).


Oznámení — inzerát

Historická společnost VERITAS se obrací na širokou obec příznivců své činnosti s prosbou o pomoc při překládání z francouzského jazyka do češtiny. Jde o zamýšlené překlady sborníků z Konferencí evropských protestantských muzeí, kterých se členové VERITAS (jako jediní zástupci České republiky) pravidelně účastní již více než deset let. Jejich pořádající organizace — Historická společnost francouzského protestantismu (Société de l'Histoire du Protestantisme Français) — vydává z každého ročníku konference sborník ve francouzštině. Dlouho plánovaným záměrem VERITAS je překlad alespoň těch nejzávažnějších příspěvků do češtiny. Záměr komplikuje především nemožnost překladatelské práce finančně odměnit. Osobně zainteresovaní frankofonní zájemci o tuto práci, kteří by tím rádi pomohli dobré věci a zároveň rozšiřovali svůj rozhled, se mohou kdykoliv obrátit na naši společnost například e-mailem. Děkujeme za pochopení.


Máte už doma tuto unikátní mapu?

Náhled knihy: Památná místa české reformace
Places of the czech reformation
Stätten der tschechischen reformation
Monuments de la reforme tcheque

 • Jedná se o unikátní pomůcku pro cestování za památnými místy vztahujícími se k české reformaci v České republice.
 • Na složeném listu formátu A2 naleznete přehlednou mapu všech 36 zmiňovaných míst s jejich stručným popisem.
 • V Praze mapa upozorňuje na dalších 18 lokalit významných z hlediska české reformace. Nechybí ani schéma jejich polohy.
 • V úvodu je zmíněn stručný pohled do historie shrnující základní údaje o historickém vývoji české reformace a jejím zařazením do širších evropských souvislostí.
 • Doplněno černobílými ilustracemi některých popisovaných míst.
 • Přehledné čtyřjazyčné provedení (česky, anglicky, německy, francouzsky) — ideální dárek nejen pro vaše přátele z ciziny.
 • Mapu vydala společnost VERITAS v Pardubicích v roce 1995.
 • Příhodná cena: 25 Kč/€1/US $1 + poštovné
 • Mapu si můžete objednat na adrese společnosti VERITAS.
 • Lze odebrat i více exemplářů.

Věnujte svou pozornost sekci Spolupráce » Kruh českých duchovních tradic.
Tato sekce shrnuje výsledky více než dvacetiletého rozhovoru mezi příslušníky různých denominací.
Jaké tradice spojují křesťany různých vyznání v České republice?

Viděli jste už sekci Stanoviska a názory?
Přináší odpovědi na některé aktuální a kontroverzní otázky dneška.


Nevíte kam dál? Podívejte se na náš aktuální kalendář akcí.