Kalendárium 2020

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2020

čnc 1420 formulace Čtyř pražských artikulů – jednotícího programu všech husitských směrů (v době obležení Prahy křižáky)
8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře
? 1350 * Matěj z Janova, český náboženský reformátor, předchůdce mistra Jana Husa
? 1460 * Petr Chelčický, český teolog, filozof a pacifista
? 1460 * Lukáš Pražský, biskup a teolog Jednoty bratrské
1500 * Jan Augusta, bohoslovec a biskup Jednoty bratrské
1520 * Matěj Dvorský z Hájku, utrakvistický teolog, profesor a rektor Univerzity Karlovy, spoluautor České konfese
1560 první synod polské Jednoty bratrské v Poznani
? 1640 † Pavel Skála ze Zhoře, historik, exulant pro víru, spisovatel

Leden

1420 bitva u Nekmíře (první použití vozové hradby husity)
8. 1. 1920 založena Církev československá (husitská)
9. 1. 1420 metání husitů do starých šachet v Kutné Hoře
10. 1. 1890 † Ignaz von Döllinger, německý teolog, který odmítl dogma o papežské neomylnosti
23. 1. 1500 Matěj Kunvaldský, první biskup Jednoty bratrské
31. 1. 1990 † prof. Amedeo Molnár, český teolog a historik

Únor

1. 2. 1510 Zdeňka Česká, dcera Jiřího z Poděbrad
4. 2. 1820 * Božena Němcová, česká spisovatelka

Březen

12. 3. 1930 † Alois Jirásek, český spisovatel, autor románů z doby husitské a pobělohorské
15. 3. 1420 † Jan Krása, pražský měšťan a husitský vyslanec, usmýkán koněm ve Vratislavi na příkaz krále Zikmunda
20. 3. 1485 kutnohorský mír – první mezník plurality svobody svědomí a vyznání v Evropě (platný i pro poddané)
25. 3. 1420 vítězství husitů v bitvě u Sudoměře

Duben

2. 4. 1910 † Fridrich von Bodelschwingh, zakladatel Diakonie
3. 4. 1420 první husitský manifest vyzývající k jednání namísto válčení
5. 4. 1420 bitva u Mladé Vožice
12. 4. 1870 * Josef Pekař, český historik, kandidát na prezidenta
13. 4. 1920 * Karel Otčenášek, římskokatolický biskup
16. 4. 2010 † Tomáš Špidlík, římskokatolický kněz a kardinál
19. 4. 1560 † Philipp Melanchthon, „učitel Německa“, Lutherův pokračovatel, autor augsburské konfese
21. 4. 1990 první návštěva papeže Jana Pavla II. v Československu
23. 4. 1420 * Jiří z Poděbrad, český král

Květen

9. 5. 1760 † Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, zakladatel Obnovené Jednoty bratrské v Ochranově – Herrnhutu (*26.5.1700)
10. 5. 1990 Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta začleněny do Univerzity Karlovy
18. 5. 1575 Česká konfese předána císaři Maxmiliánovi II.
18. 5. 1920 * Karol Wojtyla, pozdější papež sv. Jan Pavel II.
21. 5. 1760 † Anna Caritas Nitschmannová, misionářka, druhá manželka N. L. von Zinzendorfa

Červen

1420 formulace Čtyř pražských artikulů – jednotícího programu všech husitských směrů (v době obležení Prahy křižáky)
1600 Jan Jesenský provedl první veřejnou pitvu lidského těla v Čechách
7. 6. 1930 * Vladimír Sakař, historik a archeolog
14. 6. 2010 † Jaroslav Škarvada, titulární biskup litomyšlský a pomocný biskup pražský
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
27. 6. 1950 † Milada Horáková, česká politička, popravena
30. 6. 1420 bitva o Tábor

Červenec

6. 7. 1415 mistr Jan Hus upálen v Kostnici
14. 7. 1420 bitva na Vítkově
16. 7. 1410 spálení Viklefových spisů spisy v arcibiskupském paláci v Praze
18. 7. 1410 vyhlášena klatba nad mistrem Janem Husem
18. 7. 1870 na 1. vatikánském koncilu vyhlášeno dogma o neomylnosti papeže ve věcech víry a mravů
26. 7. 1880 * Karel Farský, první patriarcha Církve československé (husitské)
28. 7. 1750 † Johann Sebastian Bach, německý hudební skladatel a varhanní virtuóz

Srpen

1. 8. 1870 * Ladislav Jan Šaloun, sochař, autor Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze
13. 8. 1910 * Florence Nightingalová, průkopnice diakonie a ošetřovatelství v Británii (*12.5.1820)
18. 8. 1990 † Josef Zvěřina, český římskokatolický teolog a historik
26. 8. 1910 * sv. Matka Tereza, řeholní sestra, patrně nejznámější misionářka 20. století; působila v Indii

Září

1. 9. 1310 svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
23. 9. 1530 Konrád Krajíř z Krajku s dalšími šlechtici vstoupil do Jednoty Bratrské
26. 9. 1650 na Staroměstském náměstí v Praze vztyčen Mariánský sloup
27. 9. 1540 papež Pavel III. schválil vznik jezuitského řádu

Říjen

3. 10. 1780 † Jan Jílek, exulant pro víru, spisovatel
11. 10. 1424 † Jan Žižka z Trocnova, geniální husitský vojevůdce
12. 10. 1900 * Jaroslav Šimsa, sekretář YMCA a redaktor Křesťanské revue
16. 10. 1870 počátek misijní práce Ochranovské Jednoty bratrské v Potštejně
21. 10. 1435 generální vikář pražské arcidiecéze Jan Rokycana zvolen pražským arcibiskupem
27. 10. 1760 † Matěj Antonín Koniáš, kazatel, spisovatel, cenzor
30. 10. 1910 † Henri Dunant, zakladatel hnutí Červený kříž
31. 10. 1517 světový den reformace (Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

1. 11. 1420 bitva pod Vyšehradem
8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře
15. 11. 1670 † Jan Ámos Komenský, bratrský biskup, pedagog, „učitel národů“
16. 11. 1810 * Karel Hynek Mácha, český básník
20. 11. 1910 † Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel a filozof
21. 11. 1920 zábor kostela v Radhošti příslušníky Církve československé

Prosinec

7. 12. 1870 † Ján Palárik, slovenský římskokatolický kněz a buditel
8. 12. 1870 František Palacký a F. L. Rieger předali protest proti národnostnímu útlaku v Rakousku-Uhersku
8. 12. 1965 ukončen reformní 2. vatikánský koncil
10. 12. 1520 Martin Luther spálil papežskou bulu, jíž měl být exkomunikován z církve
13. 12. 1620 Moravský zemský sněm se vzdal císařskému vojsku
23. 12. 1620 Fridrich Falcký po marných pokusech zahájit nové tažení opustil Slezsko a odebral se do Haagu
24. 12. 1420 Mikuláš z Husi, husitský vojevůdce
29. 12. 1170 † sv. Tomáš Becket, arcibiskup z Canterbury, zavražděn královskými rytíři

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2020.pdf (85 kB, Adobe® Portable Document Format)