Co je společnost VERITAS

Společnost VERITAS je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sbírky zákonů České republiky, tj. Občanský zákoník.


Poslání společnosti

Úkolem a cílem společnosti VERITAS je studovat dějiny církví české reformace, poznatky a stanoviska k nim vhodnou formou publikovat a rozvíjet podněty české reformace pro současnost. Pracujeme v těchto oborech:

  1. Historické bádání v oboru dějin křesťanské církve s přihlédnutím k české reformaci.
  2. Bádání v oboru rodopisném se zaměřením na významné rody protestantské minulosti.
  3. Předávání výsledků badatelské práce zájemcům včetně mladé generace (výstavy, přednášky, pracovní soustředění aj.).
  4. Zabýváme se též aktuálními kontroverzními otázkami naší současnosti (například problematika mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí, hodnocení deklarace Dominus Iesus, připomínkováním obsahu učebnic pro základní školy s ohledem na duchovní a náboženská témata z pověření Ekumenické rady církví v ČR, atd.)

Zaměření společnosti VERITAS je interkonfesijní, ekumenické. Společnost VERITAS nepodléhá žádné církvi ani náboženské společnosti. To ale samozřejmě nevylučuje, že by její členové nemohli být členy některé církve nebo náboženské společnosti.

(Více informací o poslání společnosti uvádí též stanovy).


Kontaktní údaje

Sídlo společnosti:

Lysá nad Labem, Kpt. Jaroše 1109/26, PSČ 289 22, Česko

Adresa dislokovaného pracoviště a knihovny VERITAS:

Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 21, PSČ 588 56, Česko (mapa)

Telefon:

☎ +420 607 645 333 (hovory přijímáme po 17. hodině)

E-mail:

E-mailová adresa

Datová schránka:

ID: w8y9ve9

Kontaktní osoba pro Slovensko:

Mgr. Martin Fajmon, email: marfaj1981@gmail.com, telefon: +421 907 138 887

Internet:

http://veritas.evangnet.cz

YouTube kanál

Identifikační číslo (IČ):

61381071

Daňové identifikační číslo (DIČ; nejsme plátci DPH):

CZ61381071

Spolek je zapsán:

Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 78516

Dále jsme registrováni:

Registrace na portále ProPamatky.info v sekci Neziskový sektor

Bankovní spojení:

národní formát (jen pro vnitrozemský platební styk v korunách českých — CZK)
2800136001/2010 (Fio banka)

národní formát na Slovensku (jen pro vnitrozemský platební styk v € — EUR)
2600365926/8330

mezinárodní formát (pro mezinárodní platby v € — EUR)
IBAN CZ8520100000002600365926
SWIFTová adresa banky: BIC FIOBCZPPXXX


Z historie společnosti

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS byla ustavena v prosinci 1991 na prvním Pracovním zasedání. Oficiální registrace společnosti VERITAS Ministerstvem vnitra tehdejšího Československa byla provedena ke dni 18. května 1992.

Od roku 1995 společnost pravidelně dvakrát ročně organizuje Semináře pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy v Pardubicích. O rok později se konalo poprvé velmi úspěšné Pracovní soustředění mladých historiků, oblíbené zvláště i mládeže.


Ze současnosti

V současné době má společnost 56 členů. Členy společnosti VERITAS jsou jednak historikové z povolání, větší část členstva představují ale spíše příznivci a sympatizanti s cíli společnosti.

Moderátorem VERITAS je v tomto funkčním období:

ThDr. Petr Melmuk, Th.D.

Jednatelem VERITAS je v tomto funkčním období:

Mgr. Miroslav Soukup

Další členové výboru jsou v abecedním pořadí:

Ladislav Dlouhý
Věra Pešková
Žofie Vobrová

Kontrolní komisi tvoří:

Mgr. Martin Fajmon
Jiří Motyčka
Eva Turková, DiS.

Vedoucím Místního odboru společnosti VERITAS v Pardubicích je:

Ladislav Dlouhý

Vedoucím Místního odboru společnosti VERITAS v Telči a Velké Lhotě je:

Richard David

Čestnými členkami výboru VERITAS jsou v současné době:

Ing. Libuše Havlíčková, CSc.
Mgr. Libuše Masarová
Vlasta Sodomková

Správcem webových stránek je v současné době:

David Voříšek

VERITAS také spolupracuje s mnoha jinými institucemi.


Periodika

Historická společnost VERITAS pravidelně vydává dvě periodika. Prvním z nich je Informační bulletin Historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS, který společnost vydává od roku 1993 pro informaci svých členů podle potřeby — nejčastěji ovšem jedenkrát ročně. Informační bulletin shrnuje činnost společnosti za uplynulé období, jsou v něm publikovány texty přednášek spolu s doporučenou odbornou literaturou, komentáře k aktuálním problémům a ohlasy proběhlých akcí. Dále také informuje o každoročních Konferencích Evropských protestantským muzeí. Tištěná verze Informačního bulletinu VERITAS má ISSN 1802-1182. On-line verze periodika publikovaná na Internetu ve formátu PDFISSN 1802-1190.

Druhým pravidelně vycházejícím časopisem VERITAS je Hlas Střediska české reformace v Telči a Velké Lhotě u Dačic. Hlas vychází od roku 1997 pro potřebu a informaci členů společnosti obvykle jedenkrát ročně. Hlas Střediska české reformace podává informace o dění ve Středisku české reformace ve Velké Lhotě u Dačic za uplynulý rok, o Památníku české reformace a Evangelickém tolerančním areálu a také se zaměřením na Pracovní soustředění mladých historiků. Tištěná verze Hlasu má ISSN 1802-1166. On-line verze periodika publikovaná na Internetu ve formátu PDFISSN 1802-1174.

Obě zmíněná periodika společnost distribuuje svým členům zdarma (předává je osobně nebo je zasílá elektronickou poštou). Nečlenové je mohou získat na adrese společnosti po uhrazení nákladů na tisk nebo zdarma prostřednictvím internetu.

Příležitostně společnost VERITAS také vydává některé studie, pracovní materiály a pomůcky ke studiu historie zejména protestantských církví a rovněž zabezpečuje jejich distribuci. Napomáhá rovněž k rozšíření publikovaných odborných prací členů VERITAS.


Logo společnosti

Alfa Omega, Bible, kalich Logo společnosti VERITAS, schválené a přijaté na valné hromadě v květnu 2006 v sobě zahrnuje dva základní symboly české reformace. Je to Písmo svaté — Bible otevřená pro všechny a přístupná ve srozumitelném jazyku, společný symbol všech proudů reformace. Na stránkách otevřené Bible jsou vepsána dvě velká písmena řecké abecedy (alfabety): Α znamená písmeno Alfa, Ω znamená písmeno Omega. Tato dvě písmena odkazují k biblickému citátu z 22. kapitoly 13. verše Zjevení Janova, kde se píše: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ Verš hovoří o Ježíši Kristu, o němž právě Bible věrně svědčí. Obě řecká písmena tak identifikují otevřenou knihu jako právě Bibli.

Otevřená Bible je v logu doplněna kalichem, jednoznačným a jednotícím symbolem všech myšlenkových směrů české reformace. Kalich odlišoval husity a kališníky od ostatních tehdejších křesťanů. Kalich byl znamením basilejských kompaktát, která vycházela z husitského druhého pražského artikulu. Ten vybízel křesťany 15. století kromě návratu k vysluhování svaté večeře Páně podle původní praxe prvních apoštolů, především k praktickému uznání rovnosti všech lidí před Bohem i na tomto světě.

Autorem grafického ztvárnění loga VERITAS byl Mgr. Jiří Zejfart (1928–2015), emeritní českobratrský farář.


Zájemcům o členství ve společnosti VERITAS nabízíme přihlášku.