Kalendárium 2022

Kalendárium (vybraná významná výročí) 2022

10. 5. 1627 Ferdinandem II. vyhlášeno Obnovené zřízení zemské pro Čechy – konec náboženské (konfesijní) svobody
18. 5. 1432 „Chebský soudce“ – husité uzavřeli dohodu s vyslanci Basilejského koncilu, kterou podmiňovali svou účast na něm (významný úspěch husitů: koncil poprvé nad sebou uznal autoritu Bible a jejího výkladu církevními otci)

Leden

1. 1. 1557 * Štěpán Bočkaj, kníže a vedoucí osobnost stavovského povstání v Uhrách 1604–1605, v důsledku čehož uherský sněm legalizoval luterány a kalvinisty
5. 1. 1842 † Jiří Opočenský, moravský superintendent HV v Jimramově
8. 1. 1422 Žižkovo vítězství u Německého Brodu
11. 1. 1877 † Janko Vlastimil Matúška, básník, autor duch. písní i textu slovenské národní hymny „Nad Tatrou sa blýska“
12. 1. 2012 † Milan Salajka, teolog, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
13. 1. 1572 † Jan Augusta, biskup Jednoty bratrské, skladatel duchovních písní
19. 1. 1867 * Ferdinand Hrejsa, evangelický teolog a historik
24. 1. 1852 † Ján Kollár, evangelický kazatel, básník a historik
27. 1. 1997 † Božena Komárková, filozofka a teoložka, signatářka Charty 77

Únor

7. 2. 1862 † František Škroup, autor písně „Kde domov můj“, jejíž první sloka je českou národní hymnou
8. 2. 1622 † Matouš Konečný, senior a biskup Jednoty bratrské
9. 2. 1942 † ThDr. Gustav Adolf Procházka, patriarcha CČS(H) v letech 1928–1942 (narozen 11. 3. 1872)
11. 2. 1547 † Jan Roh z Domažlic, biskup Jednoty bratrské, teolog luterské orientace
16. 2. 1497 * Philipp Melanchton, luterský biskup, pokračovatel M. Luthera, „učitel Německa“, autor augšpurského vyznání víry z roku 1530
21. 2. 1522 dr. Martin Luther dokončil překlad Nového zákona do němčiny
27. 2. 1812 * Samo Chalupka, slovenský evangelický farář a básník

Březen

1. 3. 1457 v Kunvaldu založena Jednota bratrská (pamětní den)
2. 3. 1282 sv. Anežka Česká (Přemyslovna), abatyše, zakladatelka křesťanských sociálních ústavů
4. 3. 1962 † Jan Vladimír Šebesta, evangelický farář, zakladatel Jeronýmovy jednoty
5. 3. 1882 * doc. PhDr. Antonín Boháč, statistik, synodní kurátor ČCE
9. 3. 1422 † Jan Želivský, radikální pražský teolog, popraven
13. 3. 1977 † Jan Patočka, český filozof, signatář a mluvčí Charty 77
15. 3. 1932 * ThDr. Radoslav Hobza, farář CČSH a historik
28. 3. 1592 * Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, pedagog, „učitel národů“
29. 3. 1372 vysvěcen klášter Na Slovanech
31. 3. 1462 papež Pius II. jednostranně zrušil basilejská kompaktáta

Duben

3. 4. 1922 * Jan Milíč Lochman, teolog, rektor basilejské univerzity
12. 4. 1437 v Praze slavnostně vyhlášena basilejská kompaktáta
20. 4. 1872 † Andrej Braxatoris Sládkovič, evangelický farář, básník a literární kritik
21. 4. 1782 † Jan Theofil Elsner, reformovaný kazatel v Berlíně, titulární bratrský senior, autor Elsnerova kancionálu
23. 4. 0997 sv. Vojtěch Slavníkovec, druhý pražský biskup, „první Čech Evropan“
24. 4. 1822 Janko Kráľ, slovenský básník a buditel
27. 4. 1452 Jiří z Poděbrad zvolen správcem české země
28. 4. 1962 † ThDr. František Hník, biskup CČS(H), profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
29. 4. 1622 pražský arcibiskup J. Lohelius zakázal přijímání pod obojí

Květen

2. 5. 1922 * Luděk Brož, evangelický teolog, novinář, profesor a děkan Komenského evangelické bohoslovecké fakulty
10. 5. 1627 Ferdinandem II. vyhlášeno Obnovené zřízení zemské pro Čechy – konec náboženské (konfesijní) svobody
18. 5. 1432 „Chebský soudce“ – husité uzavřeli dohodu s vyslanci Basilejského koncilu, kterou podmiňovali svou účast na něm (významný úspěch husitů: koncil poprvé nad sebou uznal autoritu Bible a jejího výkladu církevními otci)
21. 5. 1892 † August Horislav Škultéty, evangelický duchovní, spisovatel, profesor gymnázia v Revúci
26. 5. 1952 † Václav Vančura, pedagog, první český biskup Jednoty bratrské po J. A. Komenském v naší zemi
27. 5. 1942 úspěšně proveden atentát na zastupující říšského protektora Reinharda Heydricha
29. 5. 1637 † Jiří Třanovský, evangelický duchovní, autor Cithary sanctorum (narozen 27. 3. 1592)
30. 5. 1252 sv. Zdislava z Lemberka, léčitelka, patronka severních Čech a rodinného života

Červen

1. 6. 1822 * Ján Francisci Rimavský, advokát, státník, organizátor dobrovolnických jednotek v letech 1848–1849, předseda Matice slovenské
10. 6. 1942 středočeská obec Lidice srovnána se zemí nacisty
12. 6. 1927 † ThDr. Karel Farský, modernistický kněz, zakladatel a první patriarcha CČS(H)
14. 6. 1932 † ThDr. Ferdinand Císař, člen prvního Synodního výboru ČCE
16. 6. 1722 v Sasku založen Ochranov (Herrnhut)
17. 6. 1412 mistr Jan Hus vystoupil proti odpustkům a nazval papeže antikristem
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze, mezi nimi i Jána Jesenského, lékaře a diplomata, původem ze Slovenska

Červenec

2. 7. 1917 vítězství československých legií u Zborova
6. 7. 1415 M. Jan Hus upálen v Kostnici
11. 7. 1412 veřejně sťati tovaryši Jan, Stašek a Martin – první husitští mučedníci
13. 7. 1652 posvěcení Mariánského sloupu v Praze kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu za za přítomnosti císaře Ferdinanda III.
16. 7. 0622 hidžra, přesídlení Mohameda z Mekky do Mediny – počátek islámu
18. 7. 1912 * Jindřich Mánek, český teolog
31. 7. 1627 vydán protireformační mandát pro Čechy a Moravu v rámci Obnoveného zřízení zemského

Srpen

3. 8. 1872 † Josef Růžička, český evangelický teolog
4. 8. 1427 vítězství husitů u Tachova nad křížovou výpravou proti „kacířským Čechám“
4. 8. 1992 † František kardinál Tomášek, profesor a český teolog
6. 8. 1682 † Ján Sinapius-Horčička, evangelický duchovní, pedagog a spisovatel, zemřel ve vyhnanství
18. 8. 1772 * Matúš Blaho, slovenský náboženský spisovatel a evangelický duchovní
19. 8. 1662 † Blaise Pascal, francouzský fyzik a matematik, sympatizující s jansenismem, rovněž i filozof a teolog
22. 8. 1547 krvavý sněm v Praze, poprava 4 představitelů prvního stavovského odboje proti Ferdinandu I. Habsburskému, omezení práv českých stavů
24. 8. 1572 Bartolomějská noc, při níž došlo k vyvraždění hugenotů ve Francii, vč. předáka admirála Gasparda de Coligny
24. 8. 1822 * Benjamin Košut, evangelický farář
29. 8. 1602 Rudolfem II. obnoven Svatojakubský mandát proti Jednotě bratrské

Září

2. 9. 1567 * Juraj Thurzo, dědičný oravský župan, uherský palatin, svolavatel Žilinské synody v roce 1610, ochránce evangelíků na Slovensku
4. 9. 1942 sv. Gorazd II., biskup Pravoslavné církve, popraven za ukrývání atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
9. 9. 1437 † Jan Roháč z Dubé a na Sioně, husitský hejtman a poslední odpůrce krále Zikmunda, popraven
9. 9. 1972 † prof. ThDr. Josef Bohumil Souček, profesor Komenského evangelické teologické fakulty v Praze
10. 9. 1982 † Jan Blahoslav Čapek, komeniolog, spisovatel a filozof
14. 9. 1937 † Tomáš Garrigue Masaryk, prezident ČSR, český státník a filozof
16. 9. 1732 sedláci z Opočenska žádali vrchnost o povolení bratrské evangelické víry
26. 9. 1212 císař Fridrich II. Štaufský vydal Zlatou bulu sicilskou

Říjen

2. 10. 1972 † František Mrázek Dobiáš, profesor Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze
8. 10. 1772 † David Nitschmann, misionář a biskup Jednoty bratrské
11. 10. 1424 † Jan Žižka z Trocnova, geniální husitský vojevůdce
18. 10. 1412 vydána papežská klatba na mistra Jana Husa
22. 10. 1512 dr. Martin Luther jmenován profesorem teologie ve Wittenbergu
28. 10. 1767 * Adam Chalupka, duchovní, pedagog a církevní historik
31. 10. 1517 světový den reformace (dr. Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

6. 11. 1832 založen Gustav-adolfský spolek na podporu protestantských církví ve většinově katolických zemích
6. 11. 1872 * František Bílek, grafik, sochař a architekt
7. 11. 1992 † Alexander Dubček, slovenský politik, vůdčí postava pražského jara 1968, zemřel na následky autonehody
10. 11. 1827 † Michal Blažek, první moravský superintendent církve HV
13. 11. 1912 † Teréza Nováková, spisovatelka
16. 11. 1632 Gustav II. Adolf, švédský král, ochránce protestantů, padl v bitvě u Lützenu
18. 11. 1877 * Otto Škrovina, duchovní a senior, církevní historik a publicista, signatář Martinské deklarace v roce 1918
23. 11. 1972 † Veleslav Růžička, duchovní, církevní archivář CČSH
24. 11. 1572 † John Knox, skotský reformátor, zakladatel presbyteriánů

Prosinec

3. 12. 2017 † Luboš Svoboda, farář CČSH, hudební skladatel a zpěvák v SEMAFORu
11. 12. 1617 zbořen kostel v Hrobu – podnět ke třetí pražské defenestraci a příčina třicetileté války
12. 12. 1952 † prof. Bedřich Hrozný, orientalista a zakladatel chetitologie
18. 12. 1882 * Samuel Zoch, biskup a bratislavský župan, spoluautor a signatář Martinské deklarace v roce 1918
31. 12. 1922 * ThB. Darina Bancíková, první slovenská evangelická farářka a spisovatelka, perzekvovaná za komunismu
31. 12. 1992 rozdělení Československa

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2022.pdf (92 kB, Adobe® Portable Document Format)