Publikace, které VERITAS doporučuje — 1. část


Církev v proměnách času 1969–1999

Obálka knihy Církev v proměnách času 1969–1999

O publikaci:

 • sborník o životě Českobratrské církve evangelické;
 • navazuje na první knihu téhož názvu, která zahrnovala léta 1918 až 1968;
 • v úvodní části zásadní statě o jednotlivých tématech života a práce církve; druhý oddíl je věnován informacím o dění v konkrétních sborech; třetí přináší seznam kazatelů a církevních pracovníků činných v církvi v tomto období;
 • doplněno mapkou sborů, schématem vývoje protestantských církví v České republice, abecedním rejstříkem osob a bohatou obrazovou částí

Bibliografické údaje:
Brož, Miroslav, ed. Církev v proměnách času 1969–1999: sborník o životě Českobratrské církve evangelické. Praha: Kalich, 2002, 416 s.
ISBN 80-7017-697-0

Poznámky:

 • objednání on-line v nakladatelství Kalich: Nakladatelství Kalich
  Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o.
  Jungmannova 9, 110 00 Praha 1, Czechia
  ☎ +420 224 947 505,

Evangelíci o Janu Sarkandrovi — Sborník ke kanonizaci nového katolického světce

Obálka knihy Evangelíci o Janu Sarkandrovi

O publikaci:

 • sborník shrnující stanoviska českých evangelíků na svatořečení Jana Sarkandra před jeho kanonizací v roce 1995;
 • sborník obsahuje dopisy Spolku evangelických kazatelů papeži Janu Pavlu II., — korespondenci Ludmily Plecháčové s olomouckým arcibiskupstvím, dopis synodního seniora Českobratrské církve evangelické Pavla Smetany arcibiskupu Vaňákovi a papeži Janu Pavlu II., příspěvky renomovaných historiků ke kanonizaci Jana Sarkandra (ThDr. Bedřich B. Bašus, PhDr. Josef Gebauer, PhDr. Noemi Rejchrtová), výběr z diskuse o kanonizaci v časopisech a studii Jana Dusa: Svatořečení a smysl českých dějin; na závěr je připojen dopis evangelíků Ústřenímu výboru Komunistické strany Československa z 2. 6. 1988, žádající napravení důsledků perzekuce Římskokatolické církve v letech 1948–1988, která byla u katolíků daleko rozsáhlejší a tvrdší, než u evangelíků;
 • předmluvu a doslov napsal ThDr. Pavel Keřkovský, který sborník uspořádal

Bibliografické údaje:
Keřkovský, Pavel, ed. Evangelíci o Janu Sarkandrovi: sborník ke kanonizaci nového katolického světce. Heršpice: EMAN, 1995, knižnice SPEKu (svazek 2), 178 s.
ISBN 80-900696-9-X

Poznámky:


Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě

Obálka knihy Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě

O publikaci:

 • sborník poskytující souborný přehled nově zjištěných skutečností o průběhu rané toleranční doby, včetně širších souvislostí historického vývoje české reformace od 15. století do počátku 20. století;
 • sborník čerpá výhradně z archivních materiálů;
 • sborník se dělí na tyto oddíly: I. Průběh rané toleranční doby v českých zemích (rozbor rané toleranční doby, sledovány nejen české, ale i německé toleranční sbory v českých zemích a v části Slezska náležející k České republice); II. Dějinné souvislosti (podněty, jimiž znalost rané fáze toleranční doby ovlivňuje zkoumání a hodnocení skutečností v předcházejících i následujících obdobích); III. Doplňující pohledy (soubor dílčích problémů a poznatků, místních zvláštností);
 • doplněno bohatou kartografickou částí

O autorech:
vypracovali autoři komise pro toleranční přihlášky Poradního odboru pro historická studia Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Bibliografické údaje:
Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě, křesťanské nakladatelství Oliva, Praha 1995 (svazky 1–4, 7–8), 1996 (svazky 5, 6), 8 svazků s kartografickou přílohou u 1. a zejména 4. svazku, celkem 423 s.
ISBN 80-85942-10-0 (1. sv.)
ISBN 80-85942-11-9 (2. sv.)
ISBN 80-85942-14-3 (3. sv.)
ISBN 80-85942-15-1 (4. sv.)
ISBN 80-85942-16-X (5. sv.)
ISBN 80-85942-17-8 (6. sv.)
ISBN 80-85942-18-6 (7. sv.)
ISBN 80-85942-19-4 (8. sv.)

Poznámky:


Jan Fiala: Hrozné doby protireformace

Obálka knihy Hrozné doby protireformace

O publikaci:

 • studie o nejrůznějších aspektech rekatolizace českých zemí v 17. století, zpracovává známější i méně známé prameny;
 • Co znamenala reformace a protireformace v českých dějinách? Přinesla česká reformace a s ní související kulturní a politický pohyb nějaké specifické hodnoty? V čem spočívalo protireformační násilí 17. století? Je teze o pobělohorském politickém a kulturním úpadku jen povrchním historickým klišé, jak se dnes s oblibou píše?
  Na tyto a další otázky hledá autor v knize Hrozné doby protireformace odpověď. Zpracovává přitom dobové prameny, vyrovnává se s pracemi historiků různých konfesí a ideových zaměření a nepomíjí ani současnou publicistickou diskusi.
  “ (ze zadní strany obálky publikace);
 • Na tuto publikaci volně navazuje další autorova kniha nazvaná „Temno, doba Koniášova.

O autorovi:
PhDr. Jan Fiala, CSc. (1929–2010), vědecký pracovník Vojenského historického ústavu (1959–1970), odborný zájem — nejnovější dějiny československé armády; v 70. letech 20. století propuštěn, člen společnosti VERITAS, předmětem odborného zájmu dějiny české reformace; publikované odborné práce: Rumburská vzpoura (1953), Poradci nebo vládci? Úloha sovětských poradců při přípravě politických procesů v Československu (1990), Zpráva o akci B (1994), Temno, doba Koniášova (2001)

Bibliografické údaje:
Fiala, Jan. Hrozné doby protireformace. Heršpice: EMAN, 1997, 170 s., obrazová příloha.
ISBN 80-901854-7-9

Poznámky:

 • rozebráno

Jan Fiala: Temno, doba Koniášova

Obálka knihy Temno, doba Koniášova

O publikaci:

 • studie o nejrůznějších aspektech rekatolizace českých zemí v 18. století, zpracovává známější i méně známé prameny;
 • Kde spatřovat světla a stíny českých dějin první poloviny 18. století? Co je příznačné pro působení proslulého jezuity Antonína Koniáše? Jak se projevovali ti, kdo se s rekatolizací nesmířili, jakou roli hrál evangelický exil a jeho knižní produkce? Jak toto dějinné období hodnotily osobnosti nastupujícího osvícenství a národního obrození? Je označení „temno“ jen beletristickou fikcí? Z čeho vycházejí ti, kdo tuto dobu a její protagonisty dnes chtějí postavit do jiného světla?
  Do diskuse nad těmito otázkami vstupuje Fialova kniha Temno, doba Koniášova. Nejedná se o publikaci vyhraněně odbornou, neboť autor se snažil problematiku pojednat přístupně všem, kdo o diskusi nad temnem mají zájem.
  “ (ze zadní strany obálky publikace);
 • Této publikaci volně předchází autorova kniha nazvaná „Hrozné doby protireformace.

O autorovi:
PhDr. Jan Fiala, CSc. (1929–2010), vědecký pracovník Vojenského historického ústavu (1959–1970), odborný zájem — nejnovější dějiny československé armády; v 70. letech 20. století propuštěn za odpor proti okupaci Československa ze srpna 1968, člen společnosti VERITAS, předmětem odborného zájmu dějiny české reformace; publikované odborné práce: Rumburská vzpoura (1953), Poradci nebo vládci? Úloha sovětských poradců při přípravě politických procesů v Československu (1990), Zpráva o akci B (1994), Hrozné doby protireformace (1997)

Bibliografické údaje:
Fiala, Jan. Temno, doba Koniášova. Heršpice: EMAN, 2001, 324 s., obrazová příloha.
ISBN 80-86211-20-7

Poznámky:

 • objednání on-line v nakladatelství EMAN: Nakladatelství EMAN
  Nakladatelství EMAN,
  Husova 656, 256 01 Benešov, Czechia
  ☎ +420 317 722 215,

Eva Melmuková: Patent zvaný toleranční

Obálka knihy Patent zvaný toleranční

O publikaci:

 • monografie podávající odpovědi na rozličné otázky týkající se doby těsně před vydáním tolerančního patentu (1781), tolerančního patentu jako takového a doby raně potoleranční, publikace popisuje a konkrétními příklady dokumentuje šíření zpráv o vydaném tolerančním patentu, problémy při přihlašování evangelíků a situaci ve vzniklých evangelických sborech;
 • jde o základní monografii k tomuto zlomovému bodu českých církevních dějin;
 • poslední dvě kapitoly jsou portréty dvou významných osob z konce toleranční doby: první je věnována Františku Palackému („Otci národa“), druhá evangelickému kazateli Bedřichu Vilému Košutovi;
 • doplněno orientačními mapami, reprodukcemi pramenů a barevnou obrazovou přílohou;
 • druhé doplněné vydání (první vyšlo v Mladé frontě v edici Kolumbus roku 1999 a bylo zcela rozebráno) vychází k 230. výročí tolerančního patentu. Je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky a také původní předmluvu a doslov, které nemohly být v prvním vydání otištěny.

O autorce:
doc. PhDr. Eva Melmuková (* 1932), vystudovala Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu a etnografii s folkloristikou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, mimořádně také archivnictví, doktorát získala v roce 1968; v oboru své kvalifikace směla pracovat jen zřídka, habilitovala se až v roce 1990; působila jako muzejní pracovnice, věnovala se regionální historii jižní části Českomoravské vrchoviny a etnografii, zejména lidové architektuře, hlavní odborné zaměření — dějiny druhé poloviny 18. století; byla dlouholetou členkou výboru a také moderátorkou VERITAS; je spoluautorkou průvodce Evangelické jižní Čechy a jižní Morava (1992), spoluredigovala publikaci Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě (1995 a 2017), další publikace: Setkání po dvou stoletích (1983 a 2011), Ohlasy padesátých a šedesátých let — básně (1991)

Bibliografické údaje:
Melmuková, Eva. Patent zvaný toleranční. 2., dopl. vyd. Neratovice: VERBUM, 2013, 303 s. Historicus.
ISBN 978-80-903920-4-5

Bibliografické údaje a náhled obálky 1. vydání:Obálka knihy Patent zvaný toleranční
Melmuková, Eva. Patent zvaný toleranční. Praha: Mladá fronta, 1999, 240 s. Kolumbus (svazek 143). ISBN 80-204-0741-3

Poznámky:


Eva Melmuková-Šašecí — Wilhelm Stritar: Evangelické jižní Čechy a jižní Morava

Obálka knihy Evangelické jižní Čechy a jižní Morava

O publikaci:

 • průvodce po památkách, které běžné průvodce obvykle opomíjí, se zaměřením na evangelickou minulost Čech a Moravy a památky české reformace, celkem 54 popisovaných míst;
 • doplněno 23 vyobrazeními, 3 orientačními mapami a seznamem adres sborů;
 • česko-německé provedení

O autorech:

 • doc. PhDr. Eva Melmuková (* 1932), vystudovala Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, mimořádně také archivnictví; v oboru své kvalifikace směla pracovat jen zřídka, habilitovala se až v roce 1990; působila jako muzejní pracovnice, věnovala se regionální historii jižní části Českomoravské vrchoviny a etnografii, zejména lidové architektuře, hlavní odborné zaměření — dějiny druhé poloviny 18. století; spoluredigovala publikaci Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě (1995), napsala monografii Patent zvaný toleranční (1999), další publikace: Setkání po dvou stoletích (1983), Ohlasy padesátých a šedesátých let — básně (1991)
 • Mag. Wilhelm Stritar († 1997), rakouský evangelický duchovní a historik, napsal několik monografií věnovaných převážně historii evangelictví v dolním Rakousku: Festschrift zur Weiheder evang. Heilandskirche in Scheibbs (1969), Evangelischen Gemeinden in Niederösterreich (1981), Kleiner Führer durch die Ausstellung „Evangelische in Niederösterreich“ in der ev. Schule und in der evang. Kirche in Mitterbach am Erhaufsee vom 17. Mai bis 31. Oktober 1981, Kirchen und Völker im Östlichen Europa (1991/1992), Auf evangelischen Spuren im Ostarrichiland (1996)

Bibliografické údaje:
Melmuková, E. — Stritar, W.: Evangelické jižní Čechy a jižní Morava, nakladatelství KALICH, Praha 1992, 52 s.
ISBN 80-7072-998-8

Poznámky:

 • k dostání nebo objednání na adrese společnosti VERITAS
 • cena 30 Kč
 • možno odebrat i více exemplářů

Amedeo Molnár: Na rozhraní věků

Obálka knihy Na rozhraní věků

O publikaci:
Kniha přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan Husa, Jana Calvina, Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho a Jednoty bratrské kladou důraz i na zřetele často přehlížené: „Směřování a konflikty těchto mužů, kteří se rozmanitě podíleli na zrodu a společenském uplatnění velkého přehodnocení ztradičnělého vkladu křesťanství do dějin lidstva, zdají se mi zajímavější, podnětnější a závažnější než jejich někdy monumentalizované podobizny, zbavené rizika a života.“ (A. Molnár).
Knihu nově uspořádala a předmluvou opatřila profesorka Noemi Rejchrtová.

O autorovi:
Prof. ThDr. Amedeo Molnár, Dr. Théol., Dr. h. c., (* 1923, † 1990), světově proslulý historik, polyhistor klasické vzdělanosti, znalec patristiky, středověkého kacířství, české a evropské reformace. Působil na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze a na Ústavu pro český jazyk a literaturu ČSAV.

Bibliografické údaje:
Molnár, Amedeo: Na rozhraní věků. Cesty reformace, nakladatelství Vyšehrad, Praha 1985, 440 s. (1. vydání)
Molnár, Amedeo: Na rozhraní věků. Cesty reformace, nakladatelství KALICH, Praha 2007, 416 s. (2. vydání)
ISBN 978-80-7017-076 (2. vydání)

Poznámky:

 • 2. vydání k objednání on-line v nakladatelství Kalich: Nakladatelství Kalich
  nakladatelství a knihkupectví Kalich
  Jungmannova 9, 101 78 Praha 1
  ☎ +420 224 947 505, fax +420 224 947 504

Jiří Otter: Prahou po stopách české reformace

Obálka knihy Prahou po stopách české reformace

O publikaci:

 • tématický průvodce Prahou zaměřený především na pražské památky a s nimi související osobnosti z období české reformace, autor čerpá z vlastních bohatých zkušeností průvodce;
 • doplněno orientační mapkou, abecedním rejstříkem více než 100 popisovaných míst a 175 zmiňovaných osobností a přehledem nejdůležitějších dat z období reformace a pozdějších českých dějin;
 • vyšlo též německy

O autorovi:
ThDr. Jiří Otter (* 1929), vystudoval moderní a klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, dálkové studium Husovy bohoslovecké fakulty; farář Českobratrské církve evangelické; lektor, překladatel; publikované odborné práce: Evangelische Kirche der böhmischen Brüder (1968 a 1985), The Witness of Czech Protestantism (1970 a 1985), Ekumenický rozměr české konfese z roku 1575 (1975), Dopisy andělům — odměny vítězům (1993), Úděl česko-německého sousedství (1994), Češi v německém objetí (1996), Die erste vereinigte Kirche im herzen Europas (1991), Durch Prag auf den Spuren der böhmischen reformation (2000), Das deutsch-tschechische Miteinander (1998), Češi a Němci — také spolu, kapitoly ze světlých stránek společných dějin (1999)

Bibliografické údaje:
Otter, Jiří: Pět okruhů Prahou po stopách české reformace, nakladatelství KALICH, Praha 2001, 144 s.
ISBN 80-7017-541-9
ISBN 80-7017-445-5 (něm. vyd.)
ISBN 80-7017-034-4 (angl. vyd.)

Poznámky:

 • objednání on-line v nakladatelství Kalich: Nakladatelství Kalich
  Nakladatelství a knihkupectví Kalich
  Jungmannova 9, 101 78 Praha 1, Czech Republic
  ☎ +420 224 947 505, fax +420 224 947 504

Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848–1948)

Obálka knihy Rozumět dějinám

O publikaci:

 • text knihy Rozumět dějinám vznikl na základě informačního materiálu pro učitele;
 • postihuje dnes často skloňovaná témata: Odsun — Vertreibung, Transfer Němců z Československa 1945–1947, aj.;
 • svědomitě vyhledaný a zpracovaný i střízlivě a věcně interpretovaný soubor dokumentů, který osvětluje mnoho povrchně, nepřesně a zkresleně diskutovaných skutečností;
 • napsal autorský kolektiv předních renomovaných českých historiků: Zdeněk Beneš, Drahomír Jančík, Jan Kuklík ml., Eduard Kubů, Václav Kural, Robert Kvaček, Václav Pavlíček, Jiří Pešek, René Petráš, Zdeněk Radvanovský a Radovan Suchánek.

Bibliografické údaje:
Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848–1948), Gallery s.r.o. pro Ministerstvo kultury České republiky, Pardubice 2002, 304 s.
ISBN 80-86010-55-4

Poznámky:

 • neprodejné (k sehnání jen v knihovnách)

Další doporučené publikace — 2. část.