Archiv starých aktualit

12.2.2024

LVII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Moravští bratři v Grónsku

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý sedmý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Moravští bratři v Grónsku. Přednášku na toto téma prosloví Mgr. Daniel Freitinger, českobratrský farář v Domažlicích a současně i náměstek seniora Západočeského seniorátu ČCE, člen historické společnosti VERITAS a Historicko-vlastivědné společnosti MORAVIAN (se sídlem v Suchdole nad Odrou). Po přednášce bude následovat rozhovor s naším milým hostem.

Anotace přednášky: Moravští bratři jsou duchovními potomky Jednoty bratrské, která byla založena v roce 1457 v Kunvaldu. Moravští bratři odcházeli v 18. století kvůli své víře ze severní Moravy do Saska na panství hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, kde založili osadu Herrnhut. Obnovili novou Jednotu bratrskou, zakládali osady a misijní stanice na všech kontinentech světa (kromě Antarktidy). Hrabě Zinzendorf v roce 1733 poslal tři misionáře (bratranci Matthäus Stach a Christian Stach z Mankovic a Christian David ze Ženklavy) do Grónska, aby pomohli s misií dánskému misionáři Hansi Egedemu. V roce 1739 byli pokřtěni první domorodci. Moravští bratři založili v Grónsku šest misijních stanic. V polovině 19. století žilo ve stanicích přes 2000 pokřtěných Inuitů. V roce 1900 Moravští bratři z Grónska odešli a svou práci předali Dánské luterské církvi.
Na přednášce se dozvíme o Moravských bratrech na Moravě, v Herrnhutu a v Grónsku.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 23. března 2024 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.03, 9.23 a v 9.43 a linka č. 8 v 9.06 a v 9.26 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2024.pdf (380 kB, Adobe® Portable Document Format)


10.9.2023

LVI. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Bekyně a kazatelé – pastorační péče o ženy ve středověku

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý šestý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Bekyně a kazatelé – pastorační péče o ženy ve středověku. Přednášku na toto téma prosloví Mgr. Jana Grollová, Ph.D., historička a pedagožka, specialistka na církevní dějiny středověku, liturgickou praxi, kajícnickou tradici a zbožnost středověké církve. Působila na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Po přednášce bude ještě možnost rozhovoru s naším milým hostem.

Anotace přednášky: Intenzivní prožívání vztahu mezi "zbožnými" či "svatými" ženami a jejich mužskými zpovědníky dosvědčují různé písemné prameny. Dobová potřeba typologicky, popřípadě rovněž alegoricky objasnit pastorační vztah kněze v rámci cura mulierum spojuje potřebu řešení soudobé situace s obrazy biblické služebnosti. Základním problémem středověké etiky je vyrovnání se s monastickou představou ženy vyzbrojené všemi neřestmi, a stejně tak monastické mariánské představy ženy, služebnice Páně, obdařené všemi křesťanskými ctnostmi. Z pastorační péče o ženy se v tomto úhlu pohledu stává církví respektovaný vztah, k němuž si však v rámci dobové rétoriky může ponechat i nadále stanovisko kritické, ba někdy zcela odmítavé.
Komunity laických zbožných mužů nebo žen, podobných bekyním, a rovněž jednotlivci řešili možnosti žít zbožný život vně řeholních řádů. Označení za "zbožné" v přísném významu slova jedni vázali na tradiční formy církevního života a jiní byli více nakloněni přiznat "zbožný" život komukoliv, kdo žije život věrný Bohu, i když mimo klášterní prostředí.
Příspěvek se pokusí zmapovat základní okolnosti vzniku a vývoje bekyňského hnutí a jeho vliv na podobu české pastorační péče ve středověku v době předhusitské.

Mgr. Jana Grollová, Ph.D., vystudovala historii a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorát obhájila na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Na katedře historie FF OU působila jako specialistka na církevní dějiny středověku a věnovala se otázkám liturgické a kajícnické praxe středověké církve, vývoji křesťanské zbožnosti a problematice středověké kázně. Dosavadním vrcholem jejího vědeckého bádání jsou dvě monografie Militia est vita hominis (2013) a Bekyně a kazatelé: mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.-16. století (2022).

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 14. října 2023 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.03, 9.23 a v 9.43 a linka č. 8 v 9.06 a v 9.26 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

 

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2023.pdf (381 kB, Adobe® Portable Document Format)


15.5.2023

Řádná valná hromada VERITAS 2023

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 20. května 2023 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. Tentokrát budeme vzhledem ke stavebním pracím v objektu mimořádně zasedat v 1. patře. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Navržený program: zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní a revizní za rok 2022, rozpočet na rok 2023, návrh na zvýšení členských příspěvků od roku 2024, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv, volné návrhy. V odpoledním bloku odezní hlavní poslechové téma: Zpráva z Konference evropských protestantských muzeí v Šoproni 2023.

K účasti na valné hromadě jsou zváni všichni zájemci (tedy i nečlenové VERITAS). Drobné občerstvení zajištěno. K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce

  valna-hrom2023-plna-moc.pdf (70 kB, Adobe® Portable Document Format)


5.3.2023

LV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Ordinace žen – první farářky reformačních církví

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý pátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Ordinace žen – první farářky reformačních církví. Tentokrát bude složen ze třech asi třicetiminutových částí proslovených třemi zástupci různých protestantských církví. Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., přednostka odboru ekumeny a vnějších vztahů Církve československé husitské, a ThDr. Petr Melmuk, Th.D., farář Českobratrské církve evangelické a moderátor VERITAS, připomenou první ordinované farářky svých církví. Mgr. Martin Fajmon, knihovník z Knižnice Generálného biskupského úradu Evanjelické cirkve augsburského vyznania na Slovensku vzpomene na první farářku ECAV Darinu Bancíkovou.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 25. března 2023 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.03, 9.23 a v 9.43 a linka č. 8 v 9.06 a v 9.26 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2023.pdf (177 kB, Adobe® Portable Document Format)


4.10.2022

LIV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Marty - evangelické ženské spolky

Dobročinný spolek Marta VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý čtvrtý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Marty - evangelické dobročinné spolky. Přednášku na dnes již docela zapomenuté téma, po níž bude ještě následovat rozhovor, pronese Bc. Pavel Dočekal, člen historické společnosti  VERITAS, který vystudoval obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví na Univerzitě Hradec Králové. Evangelické historii zejména v oblasti Čáslavska se věnuje dlouhodobě.

Anotace: Přednáška se zaměří na existující evangelické ženské spolky, které fungovaly mezi lety 1889 a 1948. Tyto spolky byly na svou dobu velmi pokrokové. Ženy díky spolkům měly lepší přístup ke vzdělávání a kultuře. Zejména v době krizí byly tyto spolky prospěšné celému regionu. Přispívaly také k dobrému chodu sborů i dobrému jménu církve.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 22. října 2022 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.04, 9.24 a v 9.44 a linka č. 8 v 9.07 a v 9.27 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2022.pdf (169 kB, Adobe® Portable Document Format)


30.4.2022

Řádná valná hromada VERITAS 2022

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 14. května 2022 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Navržený program: zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní a revizní za rok 2021, rozpočet na rok 2022, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv, volné návrhy. Zvláštní body: projednání a schválení změny stanov VERITAS (změna sídla spolku), volba členů Kontrolní komise na období 2022–2026 aklamací. V odpoledním bloku odezní hlavní poslechové téma: 30 let historické společnosti VERITAS, 30 let Konferencí evropských protestantských muzeí a 30 let Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě u Dačic jako kulturní památky.

K účasti na valné hromadě jsou zváni všichni zájemci (tedy i nečlenové VERITAS). Drobné občerstvení zajištěno. K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce

  valna-hrom2022-plna-moc.pdf (70 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.3.2022

LIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Jiří z Poděbrad a jeho mírová iniciativa

Martin Kuthen-George of Podebrady VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý třetí seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Jiří z Poděbrad a jeho mírová iniciativa. Přednášku, po níž bude následovat rozhovor, pronese Jiří Motyčka, zakladatel, autor podstatné části textů, administrátor a moderátor webu „husitstvi.cz“, který se více než 30 let poloprofesionálně věnuje husitství a české reformaci. Je rovněž členem VERITAS a pracuje v její Kontrolní komisi.

Tímto tématem bychom rádi upozornili na předsednictví České republiky v Radě EU (a celé Evropské unii) ve druhém pololetí roku 2022 v kontextu evropské mírové snahy v 15. století. Ta vzklíčila právě v zemi, v níž byla tehdy většinově přítomná česká reformace.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 26. března 2022 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Z protipandemických opatření zbylo pouze doporučení si při příchodu do sálu vydezinfikovat ruce. Roušky ani respirátory nejsou vyžadovány, prezence se pro účely trasování už povinně nesleduje.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.03, 9.23 a v 9.43 a linka č. 8 v 9.12 a v 9.32 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2022.pdf (180 kB, Adobe® Portable Document Format)


3.10.2021

LII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17. století

Výchova šlechty v minulosti VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý druhý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17. století. Přednášku, po níž bude následovat rozhovor, pronese historik prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 23. října 2021 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Pokud se už nezmění aktuální protiepidemická opatření a protože očekáváme vyšší účast, než 20 osob, při příchodu bude třeba zapsat do prezenční listiny své údaje a doložit zároveň některou z podmínek účasti: absolvované očkování, prodělání nemoci, nebo negativní výsledek testu v předepsané lhůtě jeho platnosti. Vstup bez nasazeného respirátoru nebude možný.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.03, 9.23 a v 9.43 a linka č. 8 v 9.12 a v 9.32 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2021.pdf (375 kB, Adobe® Portable Document Format)


14.6.2021, aktualizováno 20.6.2021

Výročí Staroměstské popravy 21. června 2021

Staroměstská poprava na dobové rytině Letošní kulaté 400. výročí krvavého zakončení českého stavovského povstání popravou 27 představitelů českého stavovského odboje bude připomenuto několika akcemi:

15.00 hodin se na místě popravy obhájců české státnosti v roce 1621 bude konat pietní setkání, na němž vystoupí někteří z odpůrců repliky Mariánského sloupu, včetně iniciativy NE základnám, z. s., a Spolku pro zachování podoby Staromětského náměstí v Praze. Pozvánka je dole pod článkem. V 17.00 hodin se koná pod záštitou primátora Prahy a ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 tradiční pietní shromáždění k uctění památky popravených v kostele sv. Mikuláše Církve československé husitské na Staroměstském náměstí. Při shromáždění budou představeni potomci popravených, dojde na projevy hostů a tuto část uzavře varhanní koncert.

O hodinu později uspořádá Česká biskupská konference Římskokatolické církve a Ekumenická rada církví v ČR ekumenickou modlitbu s uctěním památky popravených přímo na Staroměstském náměstí. Pozvánka k tisku je níže ke stažení.

Závěrečnou částí komponovaného programu bude od 21.00 kinopremiéra historického filmu o životě Jana Amose Komenského „Jako letní sníh“ v letním kině přímo na Staroměstském náměstí. Film měl v televizi premiéru na počátku letošního roku a lze ho shlédnout ve videoarchivu České televize (odkaz je o několik příspěvků níže na této stránce). Protože počet míst k sezení je omezen (nejen vládními protipandemickými opatřeními), je vhodné, aby se zájemci o účast hlásili. Všechny informace jsou na webu společnosti VISTAfilm.

Dále připomínáme, že Ekumenická rada církví vydala 12. června své Prohlášení k 400. výročí popravy vůdců českého povstání proti Habsburkům 21. června 1621.

 pietní setkání od 15. hodin.jpg (180 kB, JPEG File Interchange Format)

 plakatek ekumenicka modlitba.pdf (2,5 MB, Adobe® Portable Document Format)


23.5.2021

Noc kostelů 2021 v Telči a Velké Lhotě u Dačic

program Noci kostelů 2021 Noc kostelů se v roce 2021 koná v pátek 28. května. V Telči, kde VERITAS sídlí, budou její členové zajišťovat mezi 18. a 22. hodinou prohlídku kostela sv. Ducha, který patří místnímu sboru Českobratrské církve evangelické. V kostele je výstava o jeho historii a také expozice nazvaná „Husitství ve své vlastní výpovědi“. Od 19 a pak znovu od 21 hodin uslyší návštěvníci přednášku emeritní moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové k 240. výročí Tolerančního patentu (1781) a tolerančních modliteben.

V Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic budou ve stejný den otevřeny oba evangelické kostely mezi 18. a 21. hodinou. V dolním kostele budou vystaveny ukázky výtvarných prací dětí ze ZŠ Velká Lhota z minulých let. V horním kostele připomene od 19.00 hodin členka výboru Spolku přátel Muzea české reformace Milada Čermáková formou otázek a odpovědí, jak to bylo s Tolerančním patentem (1781).


5.5.2021

Řádná valná hromada VERITAS 2021

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 15. května 2021 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Navržený program: zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2020, usnesení o revizi účetnictví za rok 2020, rozpočet na rok 2021, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv, volné návrhy. Zvláštní body: projednání a schválení změny stanov a vnitřní směrnice VERITAS. V odpoledním bloku odezní hlavní poslechové téma: Proměna Staroměstského náměstí a výročí staroměstské popravy s diskuzí a také usnesení ohledně návrhu informační tabule pro sloup. Změny stanov se budou týkat: 1. kodifikace možnosti a způsobu tajných voleb a hlasování na shromážděních spolku i na dálku online, 2. upřesnění procedury na konci volebního období orgánů a činovníků, 3. zastupování a jednání jménem spolku vůči soudům a dalším institucím.

K účasti na valné hromadě jsou zváni všichni zájemci (tedy i nečlenové VERITAS). Podmínkou prezenční účasti bude předložení negativního výsledku anticovidového testu, certifikátu o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci před méně než 90 dny – dle opatření platných k datu valné hromady. K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Účast je možná také na dálku přes platformu Google Meet. K připojení se je třeba GMailový účet. Videokonference bude spuštěna od 9.30 hodin, členové přítomní pouze na dálku nesmí hlasovat (k tomu by museli předem někoho zplnomocnit). Online účastníci se mohou zúčastnit diskuze a rozhovoru a také předkládat valné hromadě návrhy.

 

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom2021-plna-moc.pdf (70 kB, Adobe® Portable Document Format)


15.11.2020

Ustavující schůze výboru VERITAS

V termínu odloženého podzimního semináře v Pardubicích 24. října 2020 se konala ustavující schůze výboru VERITAS, zvoleného valnou hromadou 19. září 2020 v Praze Smíchově. Ustavující schůze probíhala online a byli při ní zvoleni činovníci do funkcí, které budou vykonávat po celé aktuální funkční období 2020–2024.

Moderátorem VERITAS se stal opět dr. Petr Melmuk (v této funkci pokračuje od roku 2016). Jednatelem VERITAS byl znovu zvolen Miroslav Soukup ml. (je jednatelem už od roku 2004). Za pokladníka byl určen osvědčený dosavadní pokladník a účetní Miroslav Soukup st. (funkci vykonává soustavně od roku 2011) – není členem výboru.

Všechny procesní kroky spojené s novým funkčním období byly dokončeny, zbývá podat návrh na zápis všech změn do spolkového rejstříku, k čemuž volební valná hromada pověřila jednatele VERITAS.


10.10.2020

Volební valná hromada 19. září 2020

Ve velmi komorním počtu se v sobotu 19. září sešla volební valná hromada VERITAS na obvyklém místě, sálku v zadním traktu sborového domu sboru ČCE v Praze Smíchově. Několik nepřítomných členů projevilo zájem o online přenos přes počítač. Technicky se spojení podařilo a přenos jim umožnil nejen sledovat, co se projednává a jak dopadly např. volby, nýbrž se díky němu mohli tito členové (včetně jednoho ze zahraničí) dokonce i zapojit do diskuze.

Jsme rádi, že se valná hromada mohla platně uskutečnit i přes počínající anti-covidová opatření platná v Praze. Zářijový termín byl náhradou za obvyklý květen, kdy byla podobná setkání zakázána. Výboru, náhradníkům (a také jmenovaným vedoucím místních odborů) letos doběhlo funkční období. Rádi oznamujeme, že z volby vyšel výbor v mírně obměněné podobě. Bude ve volebním období 2020-2024 pracovat v tomto složení: Ladislav Dlouhý, Petr Melmuk, Věra Pešková, Miroslav Soukup ml. a Žofie Vobrová. Za náhradníky výboru byli zvoleni: Marta Bartušková, Jan Dlask a Zdeněk Zacpal. Ustavující schůze nového výboru zatím neproběhla, proto rozdělení funkcí moderátora, jednatele i pokladníka je nezměněné.

Přinášíme několik dokumentárních fotografií pořízených Ž. Vobrovou k dokreslení atmosféry na valné schůzi. Je z nich patrné, že přítomní členové byli sice „pod rouškami“, nikoliv ale „podroušení“ :-)


9.6.2020

Noc kostelů 12.6.2020 Velká Lhota u Dačic


4.6.2020

Pietní shromáždění 21. června 2020 na Staroměstském náměstí v Praze


21.7.2017

Nové vydání sborníku Evangelíci na obzoru

S radostí oznamujeme, že práce na přípravě druhého, doplněného a revidovaného, vydání již úplně rozebraného sborníku Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě (1. svazek: ISBN 80-85942-10-0) byly dokončeny. Reedice se ujalo neratovické nakladatelství VERBUM Publishing člena VERITAS Mgr. Ladislava Židoně, kterému v poslední době už vděčíme i za vydání dvou publikací emeritní moderátorky VERITAS doc. PhDr. Evy Melmukové-Šašecí. Ta také zůstává hlavní editorkou sborníku. Evangelíci vychází podruhé už ne v sešitové podobě, nýbrž v jednom svazku a knižní vazbě. Kniha obsahuje novou předmluvu a dovětek, v němž je shrnut a zhodnocen pokrok a posun v bádání během dvacetiletého období od prvního vydání v letech 1995-1996. Distribuce do prodeje se očekává na podzim roku 2017. Níže je k dispozici leták z něhož se dozvídáme, že ti, kteří si sborník objednají předem v nakladatelství, ušetří 20 % jeho ceny. Pokud chcete rozšíření knihy pomoci, můžete si jej stáhnout, vytisknout a vyvěsit tam, kde si ho potenciální zájemci snadno povšimnou.

Leták 2. vydání Evangelíků

Leták 2. vydání Evangelíků ke stažení
  evangelici_a5_v2_1.jpg (586 kB, JPEG File Interchange Format)


30.8.2015

Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě má svou Turistickou vizitku

Turistická vizitka Evangelický toleranční areál ve Velké Lhotě


20.8.2015

Rozhovor s jednatelem VERITAS na portále ProPamátky.cz

Rozhovor poskytl portálu v červenci 2015 jednatel VERITAS Miroslav Soukup. Tématem rozhovoru je česká reformace a historická společnost VERITAS.


28.6.2015

Zpráva o XXIX. Konferenci protestantských muzeí – 24. evropském setkání

Tábor 30.4.–3.5.2015

Setkání evropských protestantských muzeí – koná se pravidelně každý rok, buď ve Francii, kde tato iniciativa vznikla, či v některé jiné evropské zemi – se uskutečnilo už podruhé v České republice. Poprvé to bylo v roce 2001 v Telči a v památkově chráněném Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic. Smyslem a náplní tohoto prvního setkání bylo seznámit účastníky ostatních zemí s nepřerušeným vývojem české reformace, o čemž svědčí i název tehdejší konference „Od Jana Husa po současnost“. Po čtrnácti letech se setkali zájemci z různých evropských zemí, především z Francie, v České republice podruhé. Tentokrát, u příležitosti 600. výročí mučednické smrti Jana Husa, to byl Tábor, jihočeské město jako připomínka husitské tradice. Téma svým způsobem navazovalo na informaci z roku 2001. Tentokrát šlo o vztah českého reformátora a české reformace k dalším reformačním směrům v Evropě. K hlavnímu tématu se jako vždy připojovaly i další aktivity: specificky muzejnické otázky, bližší seznámení nejen s místem konání konference, ale i s jeho širším okolím, nechyběla přitom ani krásná varhanní hudba.

Celá oficiální zpráva o konferenci je přístupná v sekci webu „Co je VERITAS“ – „Reakce na akce“.


Prohlášení

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS, o. s., se svým názvem zavázala zkoumat odkaz české reformace a přenášet jeho zásady i podněty do současného života.

Jako její moderátorka pokládám za svou povinnost vyjádřit se z tohoto hlediska k otázce všestranně diskutované právě v těchto dnech. Jde o tzv. církevní restituce a s nimi spojený pokus o řešení finanční odluky církví a náboženských společností od státu.

V této souvislosti je zřejmé, že jde o zcela zásadní rozhodování a sebeuvědomění každého církevního společenství. V podstatě můžeme rozlišovat dvojí orientaci: církev jako instituci, která se bez vnějšího zajištění své existence domnívá, že nemůže splnit své poslání, a církev jako obecenství v Ježíši Kristu, které cestu kříže a vzkříšení, vnější zranitelnosti a vnitřního pokoje vzalo vážně, byť za to platilo jakoukoli cenu.

Česká reformace svým živým odkazem stále přítomná v dějinách naší země (ať oficiálně či neoficiálně) od počátku 15. století, se snažila v mezích možností volit vždy druhou alternativu.

Církve hlásící se k české reformaci procházejí od minulého roku nelehkým obdobím zásadního rozhodování. S odkazem této reformace nejsou slučitelné nejméně tři věci:

  1. Zásadní otázku postupné finanční odluky státu a církví (tj. nápravu stavu způsobeného vnucenými církevními zákony z r. 1949) nelze v reformačních církvích řešit bez projednání a souhlasu většiny členské základny.
  2. Nelze slučovat různorodé záležitosti, tj. restituci, na niž mají poškození morální nárok a která by měla být adekvátní občanským restitucím, a přípravu finanční odluky církví a státu.
  3. Potomci české reformace nezískali nikdy žádné restituce za zkonfiskovaný majetek. „Cizí peníze“ bez připomínky této souvislosti nelze s dobrým svědomím jako velkorysý dar přijmout.

Za dané situace v současné společnosti je ovšem jasné, že ekonomické ohledy jsou mocným argumentem. I církevní instituce, v něž se pravděpodobně na podzim 2013 promění i mnohé z církví hlásících se k české reformaci, mohou hrát svou dobrou úlohu mezi dalšími společensky prospěšnými organizacemi. Ti, kteří s tímto vývojem ze zásadních důvodů nesouhlasí, by je neměli torpédovat. Nelze však hájit nehajitelné, nelze předstírat cestu Ježíše Krista, když jde o záležitost vázanou především na velmi pozemské a dočasné ohledy.

Křesťané napříč církevním spektrem, pro které je jejich víra živou skutečností, jako tomu bylo v chápání české reformace, půjdou prostě dál podle hlasu svého svědomí a Bůh jim ukáže cestu.

doc. PhDr. Eva Melmuková

Praha, 11. 5. 2013

Prohlášení své moderátorky schválila valná hromada VERITAS 11. 5. 2013 v Praze Smíchově.

Prohlášení ke stažení a vytištění
  prohlaseni.pdf (80 kB, Adobe® Portable Document Format)

Další informace

k tématu restitucí a finanční odluky státu a církví v ČR na zvláštní stránce v sekci stanoviska a názory.


8.1.2017; OD 19.2.2017 KE STAŽENÍ I NĚMECKÁ VERZE

Sborník z Konference evropských protestantských muzeí Tábor 2015

Konference evropských protestantských muzeí Tábor 2015

Sborník z Konference evropských protestantských muzeí, konané v Táboře 30. 4. až 3. 5. 2015, je nyní v PDF verzi přístupný ke stažení i zde. Konference se konala ve výročním roce Husova upálení s tématem: „Jan Hus v rozhovoru s evropskou reformací 16. století“ a pořádala ji historická společnost VERITAS ve spolupráci s historickou společností francouzského protestantismu a Městem Tábor. Jednacími řečmi konference byla francouzština, němčina a čeština. Sborník v rozlišení pro webové umístění je zde k dispozici v české, francouzské a německé jazykové verzi. Zájemci o provedení pro tisk se mohou na VERITAS obrátit a požádat o zaslání všech materiálů (včetně fotodokumentace, souborů na konferenci promítaných prezentací apod.) na DVD (25 Kč + poštovné).

Sborník z konference ke stažení v češtině
  sbornikWEB.pdf (4,5 MB, Adobe® Portable Document Format)

Sborník z konference ke stažení ve francouzštině
  actesWEB.pdf (10,5 MB, Adobe® Portable Document Format)

Sborník z konference ke stažení v němčině
  dokumentationWEB.pdf (4,8 MB, Adobe® Portable Document Format)


11.2.2017

Spolek přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě u Dačic

ETA Na počátku roku 2017 byl Krajským soudem v Českých Budějovicích zapsán do spolkového rejstříku pod číslem L 7184 nový spolek. Nazývá se „Spolek přátel Muzea české reformace“ a má sídlo ve Velké Lhotě u Dačic č. 31 (tj. na tzv. dolní, původně luterské faře) a identifikační číslo 05693152.

Zakládajícími členy jsou i někteří členové historické společnosti VERITAS; předsedkyní byla na ustavující schůzi 23. 11. 2016 zvolena památkářka Mgr. Lenka Brychtová, DiS. Dle stanov spolku bude jeho hlavním účelem vybudování, provoz a rozvoj nového Muzea české reformace (Evangelíci v 17.–20. století v návaznosti na husity a jednotu bratrskou) v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic.

Rádi informujeme, že paní předsedkyně svolává na pátek 24. února 2017 od 18.00 hodin do Obecní knihovny ve Velké Lhotě schůzi Spolku. Na programu budou mimo jiné 1. Informace ke Spolku – bankovní účet, účetnictví Spolku, zároveň vybrání členského poplatku (100 Kč), atd.; 2. Domluva, které firmy a instituce bude spolek oslovovat k možnosti přispění finanční částky či jiné pomoci; 3. Připravovaná přednáška a výstava; 4. Informace k letošní Konferenci evropských protestantských muzeí.

Spolek stále přijímá nové členy; schůze je veřejná a otevřená všem zájemcům a sympatizantům. Obecní knihovna sídlí v obecní budově č. 43 na N49°8.404', E15°20.259'

(Zajímavou souhrou okolností je, že výbor VERITAS byl na počátku února svědkem založení další organizace s podobným odborným zaměřením, jako je VERITAS. Jde o HEREDITAS – spolek pro aktualizaci dědictví slezského protestantismu.)


6.12.2017

Petiční archy ke stažení

Petice za vykonání rozhodnutí přijatého zastupitelstvem hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 neobnovit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze

sloup na rytině Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 po dlouhé rozpravě přijalo toto stanovisko k peticím pro a proti obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze: „Zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem obnovení tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze“ a uložilo Radě hl. m. Praha učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu HMP s umístěním tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze s termínem do 31. 12. 2017.

Signatáři petice pro obnovu sloupu chtějí znovu toto usnesení zvrátit, sepsali další petici nazvanou „Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí,“ kterou hodlají zastupitelstvu hl. města Prahy předložit. Proto, ač neradi, musíme znovu reagovat a požádat veřejnost, aby svým podpisem podpořila původní rozhodnutí zastupitelstva hl. města Prahy magistrátu hlavního města Prahy ze dne 14. 9. 2017.

Petiční arch ke stažení a vytištění
  PETICE_za_vykonani_rozhodnuti_zastupitelstva_HMP.pdf (107 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.6.2019

Pozvánka na pietní akt 21. 6. 2019 na Staroměstském náměstí


1.3.2020

Od Čtyř pražských článků přes Českou konfederaci k bitvě na Bílé hoře

doc. PhDr. Eva Melmuková

Veřejnou přednášku emeritní moderátorky VERITAS (s následnou diskuzí) pořádá Husův institut teologických studií v Praze ve své aule v Roháčově ulici na Žižkově ve středu 4. března 2020 od 14.00 do 15.30 hodin.


13.10.2019

L. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho otec Pavol Štefánik

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již padesátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho otec Pavol Štefánik. Osobnost jednoho ze zakladatelů Československa, který pocházel z rodiny evangelického faráře a od jehož tragické smrti letos uplynulo jedno století, připomene přednáška, kterou přečte Mgr. Martin Fajmon (historik a archivář, člen VERITAS).

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 19. října 2019 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.05, 9.25 a v 9.45 a linka č. 8 v 9.19 a v 9.39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2019.pdf (178 kB, Adobe® Portable Document Format)


8.5.2019

Řádná valná hromada VERITAS 2019

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 18. května 2019 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2018, zpráva revizní za rok 2018, rozpočet na rok 2019, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Zvláštní bod budou tvořit informace zástupce spolku Hereditas z. s. – spolku pro aktualizaci odkazu dědictví slezského protestantismu, a navázání užší spolupráce přijetím společného memoranda. V odpoledním bloku počítáme i s referátem k letošnímu kulatému výročí stavovské konfederace 1619 a aktuálními informacemi ohledně objektu sloužícímu v historii jako evangelická modlitebna v Truhlářské ulici v Praze.

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom2019-plna-moc.pdf (70 kB, Adobe® Portable Document Format)


17.3.2019

XLIX. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí)

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý devátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí). Konfederace stavů Českého království z období stavovského povstání je dnes téměř zapomenutou kapitolou vývoje českých právních dějin. Její letošní kulaté výročí si připomenutí rozhodně zaslouží. Také proto, že se mj. v rozsahu svobody náboženské, konfesijní a svobody svědomí velice blíží současnému pojetí v platné české ústavě. K tématu bude hovořit doc. PhDr. Eva Melmuková (v minulých letech moderátorka VERITAS).

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 30. března 2019 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.05, 9.25 a v 9.45 a linka č. 8 v 9.19 a v 9.39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2019.pdf (277 kB, Adobe® Portable Document Format)


7.10.2018

XLVIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

VERITAS k připomínce roku 1918

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý osmý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: VERITAS k připomínce roku 1918. Seminář se bude tentokrát skládat z několika kratších příspěvků k letošním především státním a církevním výročím a z následné diskuze. Bude rovněž pojat více slavnostně, než obvykle (s československou státní hymnou, trikolorami apod.). Proto doporučujeme účastníkům formální oděv.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 27. října 2018 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.05, 9.25 a v 9.45 a linka č. 8 v 9.19 a v 9.39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2018.pdf (129 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.5.2018

Řádná valná hromada VERITAS 2018

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 19. května 2018 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2017, zpráva revizní za rok 2017, rozpočet na rok 2018, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Kromě těchto pravidelných bodů jednání schůze počítáme v odpoledním bloku i s referátem Jiřího Motyčky na téma: Husitský teolog a diplomat Martin Lupáč.

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom2018-plna-moc.pdf (69 kB, Adobe® Portable Document Format)


25.2.2018

XLVII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Ivan Dérer – právník, politik a publicista

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý sedmý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Ivan Dérer – právník, politik a publicista. Přednáškou o jednom z autorů a signatářů Martinské deklarace, stoupenci TGM a zastánci ideje čechoslovakismu, chceme originálně obohatit letošní výročí 100 let od založení Československa roku 1918. Přednášet bude historik, archivář a člen VERITAS Mgr. Martin Fajmon.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 24. března 2018 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.05, 9.25 a v 9.45 a linka č. 8 v 9.19 a v 9.39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2018.pdf (121 kB, Adobe® Portable Document Format)


29.10.2017

Pozvání na tiskovou konferenci

Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech

Jan Bedřich z Valdštejna

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá ve středu 8. listopadu 2017 od 15.00 hodin tiskovou konferenci spojenou s představením nové publikace (brožury) s názvem Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech.

Tisková konference se bude konat ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8. GPS souřadnice: N50°03,939', E014°23,984'

Vzhledem k probíhajícímu dopravnímu omezení v Bieblově ulici (a vyhrazeným parkovištím v okolí) doporučujeme při cestě k místu konání využít raději MHD: Ze stanice metra B Anděl východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr Jinonice) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní pěšky do ulice Na Doubkové (tzn. obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Pozvánka na tiskovou konferenci ke stažení a vytištění
  pozvanka-smichov.pdf (282 kB, Adobe® Portable Document Format)


7.10.2017

Evangelíci na Neratovicku

Vernisáž výstavy spojená s přednáškou
doc. PhDr. Evy Melmukové

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, společně s nakladatelstvím VERBUM Publishing s.r.o. z Neratovic připravili na měsíc listopad 2017 výstavu s názvem Evangelíci na Neratovicku. Jde o oblast nynějšího sboru ČCE v Libiši, který v toleranční době do jisté míry (zejména z pohledu toleranční evangelické církve helvetského vyznání) zastupoval i Prahu. Expozice bude instalována v 1. patře Společenského domu Neratovice na náměstí Republiky č. 1399 (GPS N 50°15.554', E 14°30.914'). Slavnostní vernisáž, při níž bude emeritní moderátorka a nynější čestná členka výboru VERITAS přednášet na stejnojmenné téma, se koná tamtéž 3. listopadu 2017 od 18.00 hodin.

Leták k výstavě ke stažení, vytištění a vyvěšení na vhodném místě
  plakat_a3_evangelici-Neratovicko.jpg (237 kB, Joint Photographic Experts Group Format)


17.9.2017

XLVI. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Historie a současnost severského protestantismu

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý šestý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Historie a současnost severského protestantismu. Přednášku zaměřenou na dějiny a současnost křesťanství v zemích evropského Severu, prosloví Mgr. Jan Dlask, Ph.D., odborný asistent finské literatury na oddělení finských studií Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen VERITAS.

Anotace přednášky: Přednáška pojedná dějiny a současnost církve v zemích evropského Severu. Jako severské země je chápána pětice zemí (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko), přičemž o něco větší důraz bude kladen na východní země tohoto regionu, tj. Švédsko a Finsko. Výklad proběhne v kontextu historie a současnosti severských zemí obecně. Vzhledem k tématu bude jeho těžiště spočívat na období, kdy zde probíhá reformace (16. století), a době následující, přičemž ale z hlediska pochopení souvislostí nelze naprosto odhlédnout ani od dějin ranějších.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 21. října 2017 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9.10 a v 9.30 a linka č. 8 v 9.05, 9.25 a v 9.45 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2017.pdf (134 kB, Adobe® Portable Document Format)


21.5.2017

Síť mezi kontinenty (společný projekt Presbyterní církve Koreje a VERITAS)

Život rodin na Dálném východě Asie (pokračování)

Mapa Koreje Presbyterní církev Koreje a VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá v rámci spolupráce na novém společném projektu nazvaném Síť mezi kontinenty pokračování přednášky na téma: Život rodin na Dálném východě Asie. Přednášet bude koreanistka a překladatelka PhDr. Marta Bušková, která působila na Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také v Severní i Jižní Koreji žila.

K poslechu jste zváni do sídla VERITAS, tj. na českobratrskou faru v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce 21, ve čtvrtek 25. května 2017 od 17 hodin. (GPS: N49°11.015′ E15°27.234′ mapa)

Součástí setkání je ochutnávka pokrmů z tradiční korejské kuchyně a také možnost naučit se tato jídla připravovat.


7.5.2017

Řádná valná hromada VERITAS 2017

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 20. května 2017 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2016, zpráva revizní za rok 2016, rozpočet na rok 2017, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Kromě těchto pravidelných bodů jednání schůze budou sděleny informace o nových aktivitách VERITAS v rámci Sítě mezi kontinenty (s Presbyterní církví Koreje) a spolupráci VERITAS s nově ustaveným subjektem: Spolek přátel muzea České reformace (ve Velké Lhotě u Dačic).

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  valna-hrom-plna-moc.pdf (69 kB, Adobe® Portable Document Format)


12.3.2017

Síť mezi kontinenty (společný projekt Presbyterní církve Koreje a VERITAS)

Život rodin na Dálném východě Asie

Mapa Koreje Presbyterní církev Koreje a VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá v rámci spolupráce na novém společném projektu nazvaném Síť mezi kontinenty přednášku na téma: Život rodin na Dálném východě Asie. Přednášet bude koreanistka a překladatelka PhDr. Marta Bušková, která působila na Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také v Severní i Jižní Koreji žila.

K poslechu jste zváni do sídla VERITAS, tj. na českobratrskou faru v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce 21, ve čtvrtek 30. března 2017 od 17 hodin. (GPS: N49°11.015′ E15°27.234′ mapa)

Součástí setkání je ochutnávka pokrmů z tradiční korejské kuchyně a také možnost naučit se tato jídla připravovat.

Pozvánka na přednášku ke stažení a vytištění
  zivot-rodin-Korea.pdf (50 kB, Adobe® Portable Document Format)


27.2.2017

XLV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý pátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě. Přednášku zaměřenou na pohled do zákonitostí vývoje v minulosti a pojednání nového civilizačního a kulturního přelomu v 21. století, prosloví doc. PhDr. Eva Melmuková, farářka, historička a archivářka, emeritní moderátorka VERITAS.

Anotace přednášky: V prostoru obklopujícím Středozemní moře se v průběhu šesti tisíciletí vystřídaly čtyři odlišné a přece na sebe navazující civilizace a kultury. V 21. století se jasně rýsuje další přelom, jehož výsledkem se stane logicky odlišná, ale přece navazující pátá civilizace a kultura. Pohled do zákonitostí vývoje v minulosti může zbystřit i pohled ze současnosti směrem k budoucnosti.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 18. března 2017 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímé autobusy na lince 8 (v sobotu je nejvhodnějším s odjezdem v 9.24). Doba jízdy je 8 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2017.pdf (133 kB, Adobe® Portable Document Format)


28.7.2016

XLIV. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

2. vatikánský koncil

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý čtvrtý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: 2. vatikánský koncil. Přednášku zaměřenou na klíčový moment moderních církevních dějin prosloví ThDr. Jiří Doležal, emeritní pardubický českobratrský farář.

Přednáška se bude věnovat okolnostem svolání, jednání a usnesení zatím posledního koncilu (1962–1965) Římskokatolické církve. Koncil byl přelomovým zejména pro výrazné změny, kterými se díky němu největší křesťanská církev přizpůsobila modernímu světu (tzv. aggiornamento), ekumenicky se otevřela k ostatním proudům křesťanství a reformovala svou eklesiologii (tj. pojetí sebe sama).

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 15. října 2016 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímé autobusy na lince 6 (v sobotu s odjezdy v 9.10 a v 9.30) a na lince 8 (v sobotu s odjezdy v 9.05, 9.06 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-podzim-2016.pdf (366 kB, Adobe® Portable Document Format)


6.7.2016

Památný den mistra Jana Husa ve Velké Lhotě u Dačic

Historická společnost VERITAS pořádá v letošní památný den MJH v Evangelickém tolerančním areálu ve Velké Lhotě u Dačic od 9.30 hodin program pod názvem: Ten druhý – Mistr Jeroným Pražský (přednáší PhDr. E. Melmuková, na varhany hraje MgA. J. Čudlá). Po tomto shromáždění, které se bude konat v horním kostele, následuje druhá část na horní faře s tématem: Zámky na Loiře trochu jinak – cesta do minulosti i současnosti Francie (komentovaná projekce dr. E. Melmukové a Ž. Vobrové).

Jeroným Pražský Gaspard de Coligny

Pozvánka s programem
  VLhota2016-program.pdf (121 kB, Adobe® Portable Document Format)


5.6.2016

Zemřela čestná členka výboru VERITAS prof. Dagmar Čapková

Dagmar Čapková Dne 24. května 2016 zemřela čestná členka výboru VERITAS, sestra prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., Dr. h. c. Byla zakládající členkou VERITAS a její celoživotní vědecký přínos v oblasti historie, komeniologie a pedagogiky dokonce ocenil prezident Klaus udělením státního vyznamenání Medaile za zásluhy v roce 2007.

Na následujícím snímku Ž. Vobrové je prof. Čapková (vlevo s francouzskými holemi) společně s tehdejší moderátorkou VERITAS doc. Melmukovou při pietním shromáždění 21. 6. 2013 v Praze.

D. Čapková a E. Melmuková 21. 6. 2013 v Praze
Parte D. Čapkové


14.5.2016

Řádná volební valná hromada VERITAS

Jménem celého výboru přijměte pozvání na letošní řádnou volební valnou hromadu VERITAS. Bude se konat v sobotu 14. května 2016 od 9.30 hodin ve sborové místnosti v zadním traktu sborového domu Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově, ulice Na Doubkové 2040/8, GPS souřadnice: N50°3,939', E14°23,984'. (V případě nedostavení se nadpoloviční většiny členů nebo jejich zplnomocněných zástupců, proběhne od 10.00 členská schůze, která bude usnášeníschopná v počtu přítomných členů.)

Z programu vybíráme: Zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva účetní za rok 2015, zpráva revizní za rok 2015, rozpočet na rok 2016, volba výboru, kontrolní komise a dalších činovníků na 4leté období, drobná novelizace stanov, rozhovor ke zprávám, schválení zpráv a volné návrhy. Kromě těchto pravidelných bodů jednání schůze bude hlavním poslechovým tématem důležitá otázka, nazvaná: Strážci pokladu (poslání historické společnosti VERITAS dnes a zítra).

Malé občerstvení je na valné hromadě zajištěno. K účasti na ní můžete pozvat i další zájemce (tedy i nečleny VERITAS). K místu konání se lze dostat pohodlně s využitím pražské MHD: Ze stanice metra B Anděl pokračovat východem k zastávce autobusu Na Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Waltrovky) je Santoška v pořadí první zastávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na Doubkové pěšky (prakticky to znamená obejít ze dvou kostelů ten níže položený).

Pozvánka s formulářem plné moci pro ty členy, kteří se nebudou moci dostavit a vyšlou za sebe zmocněnce
  vhrom.pdf (67 kB, Adobe® Portable Document Format)


24.1.2016

XXXXIII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

Husova kauza

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý třetí seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Husova kauza. Přednášku, prosloví Jiří Motyčka, zakladatel, autor podstatné části textů, administrátor a moderátor webu „husitstvi.cz“, který se více než 30 let poloprofesionálně věnuje husitství a české reformaci.

Anotace přednášky: Přednáška by měla být jakousi pomyslnou tečkou za (minulým) husovským rokem. A protože letos máme jubilejní rok Jeronýma Pražského a souvisí to, přednáška se dotkne pochopitelně i této významné osobnosti české reformace.

Husova kauza trvala dlouhých 5 let. Přednáška proto sleduje krok za krokem posledních 5 let Husova života s akcentem na právní aspekty Husovy kauzy.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 19. března 2016 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímé autobusy na lince 6 (v sobotu s odjezdy v 9.10 a v 9.30) a na lince 8 (v sobotu s odjezdy v 9.05, 9.06 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-jaro-2016.pdf (166 kB, Adobe® Portable Document Format)


28.9.2015

XXXXII. Seminář pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy

To mě mí rodičové povídali, že (ta víra) od mistra Husa pochází

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý druhý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: „To mě mí rodičové povídali, že (ta víra) od mistra Husa pochází.“. Přednášku přibližující Jana Husa v české reformaci prosloví ThDr. Petr Melmuk, Th.D., farář ČCE v Telči, odborný asistent na Katedře biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen výboru VERITAS a její někdejší jednatel.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 17. října 2015 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru, není to o mnoho dále, než z Třídy Míru či ze 17. listopadu. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímý autobus na lince 6 (v sobotu s odjezdem v 9.11 a v 9.31) a na lince 8 (v sobotu s odjezdem v 9.05 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-1510.pdf (157 kB, Adobe® Portable Document Format)


9.3.2015

Pozvánka na jarní seminář

Komenský – myslitel výchovy, náboženství a politiky

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý první seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: „Komenský – myslitel výchovy, náboženství a politiky“. Přednášku přibližující jednoho z největších českých myslitelů prosloví PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., odborný asistent na Katedře filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice.

Anotace: V přednášce půjde o to přiblížit J. A. Komenského jako myslitele usilujícího o reformu společnosti. V tomto smyslu se Komenský obracel ke třem hlavním oblastem člověka: náboženství, vzdělanost a politika. Byl si vědom toho, že je třeba tyto oblasti reformovat komplementárně. Na pozadí výsledků třicetileté války Komenský promýšlí své hlavní dílo Obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Vedle náboženství a vzdělanosti se věnuje rovněž tomu, jak reformovat politiku. Komenský zmiňuje kromě biblických autorů mnohé představitele řecko-římské antiky i novověké moudrosti. Politiku promýšlí v souvislosti s theologickým nárokem na reformu lidství. Tato reforma lidství je výsledkem zápasu o restauraci obrazu Božího v člověku. Rozumná politika je vždy u Komenského poměřována tímto theologickým nárokem.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 28. března 2015 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Vzhledem k pokračující rekonstrukci ulice Třída Míru doporučujeme v případě využití MHD v Pardubicích jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru, není to o mnoho dále, než z Třídy Míru či ze 17. listopadu. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímý autobus na lince 6 (v sobotu s odjezdem v 9.11 a v 9.31) a na lince 8 (v sobotu s odjezdem v 9.25 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Pozvánka na seminář ke stažení a vytištění
  seminar-1503.pdf (155 kB, Adobe® Portable Document Format)


30.9.2014

Smutná zpráva

Zarmouceni, ale ve víře v Ježíše Krista vkříšeného oznamujeme, že 21. září 2014 byla povolána do odpočinutí Božího lidu naše milovaná maminka, babička, prababička a teta sestra Miloslava Rychetská ve věku požehnaných 92 let. V neděli 21. září 2014 nás do nebeského království předešla archivářka, zakládající členka VERITAS a čestná členka výboru VERITAS, sestra Miloslava Rychetská z Pardubic.

Byla manželkou českobratrského faráře, nebožtíka Čestmíra Rychetského, který pastýřsky působil ve Velké Lhotě u Dačic, ve Slavonicích, Chomutově a v Hradišti u Nasavrk. V 80. letech minulého století společně se svou manželkou uspořádali většinu sborových archivů sborů ČCE (u těch sborů, které existovaly před rokem 1918, samozřejmě všechny materiály od jejich počátků). Sestra Rychetská byla ještě dlouho po smrti svého muže hybnou silou pokračujících prací na Edici tolerančních přihlášek.

Jsme vděční za její život, za pomoc, rady, předané zkušenosti i modlitební podporu v posledních letech, kdy se již činnosti VERITAS nemohla ze zdravotních důvodů účastnit v plné šíři.


30.9.2014

Pozvánka na podzimní seminář

Myšlení Matěje z Janova

Čtyřicátý seminář pro učitele a další zájemce o dějiny, společenské vědy a český jazyk bude tentokrát věnován tématu z dějin myšlení. Přednášku prosloví duchovní náboženské obce CČSH v Pardubicích, odborný asistent Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, doktorand HTF UK a člen VERITAS: ThDr. Jan Rokyta.

Anotace přednášky: Přednáška se bude věnovat specifikům myšlení Matěje z Janova. Historické okolnosti budou pouze naznačeny, budu však osvětleno, koho jeho myšlení ovlivnilo a jakým způsobem.

Jako první bude zdůrazněn Janovův poměr k Písmu a posléze k filozofii. Především jeho vztah k rozumu a jeho hranicím oproti chápání scholastiky. Dále Janovovo pojetí prvního zákona a pravdy. V návaznosti potom otázku vlastností pravého křesťana a výlučnosti křesťanství.

Druhý oddíl bude věnován Janovově kritice církevní tradice a otázce na jakých základech tato kritika stojí. Zmíněn bude i vztah k obrazům a ke kultu ostatků. Zdůrazněno bude Janovovo chápání heretiků, které je v tehdejší době výjimečné. Třetí celek je zaměřen na pojetí církve, dále predestinace a chápání spásy u pařížského mistra. Problematika počátků častého přijímání laiků a posléze i vztah k přijímání podobojí nebude podrobně rozebírána. Janovovské kořeny častého přijímání a návaznost Jakoubka v jeho pojetí přijímání těla a krve je spíše historickým faktem. Zaměříme se však podrobně na mnohdy opomíjený bod podmínek pro přistupování k přijímání a následovně na přijímání jako prostředek k obnově církve.

Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 25. října 2014 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Vzhledem k pokračující rekonstrukci ulice Třída Míru (a dočasné výluce zastávky 17. listopadu) doporučujeme v případě využití MHD v Pardubicích jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru, není to o mnoho dále, než z Třídy Míru či ze 17. listopadu. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímý autobus na lince 6 (v sobotu s odjezdem v 9.11 a v 9.36) a na lince 8 (v sobotu s odjezdem v 9.25 a v 9.45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.