Kalendárium 2015

Kalendárium (vybraná významná výročí) VERITAS 2015

1415 600. výročí Husovy smrti na hranici v Kostnici

Leden

1. 1. 1915 * Jan Opletal, student medicíny († 1939)
6. 1. 1920 založena Církev československá (později husitská)
13. 1. 1885 * Josef Křenek, 3. synodní senior ČCE
18. 1. 1850 * Jan Pelíšek, farář a senior v Semtěši, básník
23. 1. 1500 † bratr Matěj Kunvaldský, první biskup jednoty bratrské

Únor

2. 2. 1905 založena Kostnická jednota
5. 2. 1565 † Jan Černý-Nigranus, biskup jednoty bratrské
5. 2. 1705 † Philipp Jakob Spener, zakladatel pietismu (* 1635)
8. 2. 1945 † Jan Šimsa, sekretář YMCA
21. 2. 1420 založeno město Tábor
27. 2. 1850 * Ferdinand Císař, superintendent
28. 2. 1920 vyhlášena ústava Československé republiky

Březen

1. 3. 1420 vyhlášena 1. křížová výprava proti husitům
7. 3. 1850 * Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident
13. 3. 1485 Kutnohorský náboženský mír, první mezník plurality v Evropě
18. 3. 1555 * Arnošt Krajíř z Krajku, ochránce jednoty bratrské
21. 3. 1415 útěk papeže Jana XXIII. z Kostnice
24. 3. 1415 Jan Hus uvězněn v Gottliebenu
25. 3. 1420 Žižkovo vítězství u Sudoměře
27. 3. 1760 † Jiřík Vostrý – Žitavec, „kacířský“ emisar (* 1710)

Duben

4. 4. 1415 Jeroným Pražský přišel do Kostnice
6. 4. 885 † sv. Metoděj, arcibiskup moravsko-panonský
9. 4. 1945 popraven Dietrich Bonhoeffer, německý bohoslovec
14. 4. 1865 zavražděn Abraham Lincoln, prezident USA, představitel boje proti otrokářství
24. 4. 1915 genocida Arménů Osmanskou říší
29. 4. 1495 † bratr Jan (Vilímek) Táborský, autor duchovních písní

Květen

9. 5. 1760 † Mikuláš Ludvík hrabě Zinzendorf, obnovitel jednoty bratrské (* 1700)
18. 5. 1575 česká konfese předložena císaři Maxmiliánovi II.
27. 5. 1525 † Thomas Müntzer, vůdce lidu v německé selské válce

Červen

1. 6. 165? popraven Justin Martyr, apologet křesťanství
5. 6. 1415 první Husovo slyšení před koncilem v Kostnici
4. 6. 1615 † Vavřinec Benedikt z Nedožer, překladatel žalmů (* 1555)
10. 6. 1415 Husův list všem věrným Čechům
12. 6. 1905 † Wácslaw Wladiwoj Tomek, historik
15. 6. 1215 v Anglii vydána Magna charta libertatum
15. 6. 1615 českými stavy přijat jazykový zákon
18. 6. 1815 bitva u Waterloo
21. 6. 1621 poprava 27 představitelů českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
28. 6. 1465 papež Pius II. znovu pohání Jiřího z Poděbrad k soudu

Červenec

1. 7. 1415 Mistr Jan Hus v Kostnici odmítl odvolat údajné „bludy“
6. 7. 1415 † Mistr Jan Hus v Kostnici (upálen)
14. 7. 1415 Jan řečený Žák upálen v Olomouci
14. 7. 1420 vítězství husitů nad 1. křížovou výpravou na Vítkově
15. 7. 1410 vítězství polských vojsk nad křižáky u Grunvaldu
28. 7. 1750 † Johann Sebastian Bach, hudební skladatel (* 1685)

Srpen

7. 8. 1615 † Melchior Vulpius, skladatel duchovních písní
7. 8. 1865 * Luděk Marold, malíř
16. 8. 1645 † Kamil Krofta, historik a básník
16. 8. 2005 † Roger Schütz, zakladatel komunity Taizé (* 1915)
18. 8. 1855 uzavřen konkordát Rakouska s papežem
18. 8. 1975 † Štěpán Šoltész, farář a myslitel
28. 8. 1940 založeno společenství Taizé

Září

2. 9. 1415 stížný list 452 českých pánů koncilu v Kostnici
4. 9. 1965 † Albert Schweitzer, bohoslovec, hudebník, lékař (* 1875)
10. 9. 1515 bratr Lukáš Pražský uvězněn v Janovicích nad Úhlavou
13. 9. 1565 † Vilém Farel, kazatel a reformátor v Ženevě
15. 9. 1920 Církev československá (husitská) uznána státem
25. 9. 1555 augsburský mír v Německu podle zásady: kdo vládne, určuje své zemi i vyznání

Říjen

2. 10. 1975 † Rudolf Říčan, profesor církevních dějin na KEBF
18. 10. 1685 odvolán Edikt nantský, hugenoti ve Francii opět nelegální
21. 10. 1125 † Kosmas, první český kronikář
21. 10. 1435 Jan Rokycana zvolen arcibiskupem pražským
28. 10. 1815 * Ľudovít Štúr, slovenský básník, buditel
31. 10. 1517 světový den reformace (Martin Luther v tento den vyvěsil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí)

Listopad

5. 11. 1865 posvěcen kostel sv. Salvátora v Praze v Salvátorské ulici
14. 11. 1535 bratrská konfese předložena Ferdinandovi I. Habsburskému
15. 11. 1670 † Jan Amos Komenský, biskup jednoty bratrské, „učitel národů“
28. 11. 1465 vznik Zelenohorské jednoty proti králi Jiřímu z Poděbrad
28. 11. 1685 oběšen v Plzni Jan Sladký Kozina, vůdce Chodů
30. 11. 1750 * Tomáš Juren, písmák, kantor, lidový kazatel, malíř

Prosinec

2. 12. 1965 ukončen 2. vatikánský koncil
9. 12. 1905 důsledná a úplná odluka státu a církví ve Francii
13. 12. 1545 zahájen tridentský koncil, který schválil program rekatolizace
23. 12. 1555 * Mikuláš Dačický z Heslova, básník, spisovatel
27. 12. 1950 † Antonín Boháč, synodní kurátor ČCE, statistik

Kalendárium ke stažení a vytištění
  kalendarium-2015.pdf (58 kB, Adobe® Portable Document Format)