Výstava: Česká reformace v evropském kontextu

B Vývojový kontext české reformace

B 1 Víra v jednoho Boha – kořeny (Izrael)

1. Mojžíš přijímá od Boha desky Desatera přikázání na hoře Sinaj – jedno z výtvarných vyjádření

Mojžíš přijímá Desatero

2. Hora Sinaj (nazývá se také Choréb)

Hora Sinaj (Choréb)

3. Putování Izraelců do země zaslíbené (pokusy o rekonstrukci cesty)

Rekonstrukce cesty Izraelců do země zaslíbené

4. Archeologické vykopávky v lokalitě Megiddo, opevněném administrativním centru říše krále Šalomouna

Archeologické vykopávky v Megiddo

5. Kumrán – část jeskyň, v nichž byly nalezeny svitky se starozákonními texty

Kumrán

6. Ukázka textu ze svitků z kumránských jeskyň

Svitek z kumránských jeskyň

B 2 Víra v jednoho Boha – nové ratolesti (kristovci – křesťané)

1. Tabgha – jedno z míst, kde se podle tradice setkali učedníci se vzkříšeným Ježíšem Kristem
– Vzkříšený Kristus sytí své učedníky – obraz Večeře Páně

Tabgha, obraz Večeře Páně

2. Archeologické vykopávky v Kafarnaum, jednom z center Ježíšovy působnosti

Archeologické vykopávky v Kafarnaum

3. Rybářský člun z 1. století po Kristu, nalezený v Genezaretském jezeře

Starý rybářský člun

4. Getsemanská zahrada, kde byl Ježíš zatčen, s prastarými olivami

Getsemanská zahrada s prastarými olivovníky

5. Archeologické vykopávky někdejšího třetího největšího přístavu Středozemního moře, Caesareje Přímořské, kde začíná cesta mimožidovského křesťanství
– První sbory křesťanské církve založené v 1. století po Kristu

Archeologické vykopávky přístavu Caesareje Přímořské

6. Nejstarší známý zlomek Nového zákona a nejstarší úplný rukopis Nového zákona – Sinajský kodex

Nejstarší zlomek Nového zákona psaný řecky na papyru a Sinajský kodex psaný řecky na pergamenu

B 3 Církevní organizace přejímá světskou moc – 4. století

1. Rozdělení římské říše na západořímskou a východořímskou za císaře Diokleciána ve 3. století

Diokletianem rozdělená Římská říše

2. Římské katakomby – i zde se shromažďovali křesťané

Římské katakomby

3. Císař Konstantin, zakladatel Konstantinopole, který vydal roku 313 edikt milánský. Ten ukončil pronásledování křesťanské církve, ale stal se základem jejího spojení se světským panováním.

Císař Konstantin

4. Forum Romanum jako symbol zmizelého antického Říma

Forum Romanum

5. Křesťanský chrám S. Maria sopra Minerva, vybudovaný jako mnoho jiných na základech pohanského chrámu bohyně Minervy. V 16. století se zde konaly předehry hrůzných hromadných poprav inkvizice – auto da fé („skutek víry“).

Křesťanský chrám Santa Maria sopra Minerva

6. Pantheon – chrám všech pohanských bohů se zachoval, protože byl přeznačen a použit.

Pantheon

B 4 Církevní organizace v čele s papežem řídí ve jménu Božím západní a střední Evropu – 1215

1. Karel Veliký byl roku 800 korunován římským papežem; toto datum bývá pokládáno za počátek tzv. křesťanské Evropy.

Papež Karel Veliký

2. V době Karlovců zaujímala jejich říše podstatnou část západní a střední Evropy; na jihu byl již ustanoven církevní stát.

Římská říše v době Karlovců

3. Papež Inocenc III., který zavrcholil vývoj vševládné církevní instituce. Prohlašoval, že je menší než Bůh, ale větší než lidé.

Papež Inocenc III.

4. Na 4. lateránském koncilu v Římě roku 1215 byla proměna církve v instituci dokonána. Středověká církev se prohlásila za prostředníka mezi Bohem a člověkem a nárokovala si právo řídit život jednotlivce i celé společnosti.

4. lateránský koncil v Římě

5. K zachování poslušnosti a vnější jednoty byla zřízena tzv. Svatá inkvizice. Ta vyhledávala „kacíře“, mučila je a popravovala zejména na hranicích. Zaštiťovala se přitom biblickými citáty.

Svatá inkvizice

6. Prvními oběťmi vševládné církevní instituce se stali tzv. kataři v jižní Francii. Na počátku 13. století byly celé kraje zmasakrovány křižáckou výpravou a oblast připojena k severu Francie.

Masakr katarů v jižní Francii

B 5 Kacířská hnutí: lidé usilující o návrat k původní podobě křesťanské církve

1. Rituální text katarů (13. století)
– Začátek Janova evangelia, valdenská Bible z Carpentras (14. století)

Rituální text katarů a valdenská Bible

2. Valdenská Večeře Páně – dóm v Naumburgu v Durynsku (13. století)

Valdenská Večeře Páně

3. Valdenský svícen s nápisem: „v temnotách světlo“
– Konference valdenských (300. výročí „návratu valdenských“ v roce 1689); nápis: „Buď věrný až do smrti“

Valdenský svícen a konference valdenských

4. Rozšíření valdenských ve středověku, schematické přibližné značení; římské číslice uvádějí století zpráv o výskytu

Mapa rozšíření valdenských ve středověku

5. Hrad Jindřichův Hradec, jehož pán vedl v roce 1340 první křižáckou výpravu ve střední Evropě proti valdenským v jihovýchodních Čechách

Hrad Jindřichův Hradec

6. Hrad Landštejn na pomezí Čech, Moravy a Dolních Rakous, v jehož sklepech a hladomorně umírali valdenští

Hrad Landštejn