Výstava: Česká reformace v evropském kontextu

D Země dvojího lidu (2. polovina 15. století)

D 1 Ve znamení kompaktát

1. Trosky hradu Sion, poslední obranné bašty husitů proti králi Zikmundovi. Po jeho dobytí byli obránci popraveni v Praze na tříposchoďové šibenici.

Trosky hradu Sion

2. Kovové desky připomínající nejzávažnější výsadu kompaktát – přijímání z kalicha – česky i latinsky

Kovové desky připomínající přijímání z kalicha

3. Husita Jan Rokycana, zvolený arcibiskup pražský, Římem nepotvrzený

Jan Rokycana

4. Jan Rokycana podává z kalicha

Jan Rokycana podává z kalicha

5. Záznam o dobytí Prahy zemským správcem Jiřím z Poděbrad v roce 1448, kdy hrozil protihusitský převrat

Záznam o dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad v roce 1448

6. Jiří z Poděbrad, zvolený král český (v roce 1458); byl iniciátorem celoevropského spojenectví a prvním „králem dvojího lidu“ v Evropě.
– Pečeť Jiřího z Poděbrad

Jiří z Poděbrad a pečeť

D 2 První mezník plurality v Evropě 1485

1. Vladislavský sál na Pražském hradě symbolizuje dobu vlády nástupce „husitského krále“ Vladislava Jagellonského.

Vladislavský sál na Pražském hradě

2. Závěr zápisu o smrti kněze Michala roku 1480 – jeden z dokladů tvrdého postupu jagellonské politiky proti husitům

Závěr zápisu o smrti kněze Michala roku 1480

3. Kutná Hora, místo, kde byl podepsán roku 1485 stranami pod jednou (římskou) i pod obojí (husitskou) tzv. kutnohorský smír, tj. smlouva, která poprvé v Evropě zajišťovala – i pro podané! – vzájemné respektování svobody svědomí

Kutná Hora

4. Pečeť Kutné Hory s husitským kalichem z konce 15. století

Pečeť Kutné Hory

5. Praha roku 1493

Praha roku 1493

6. Náboženské poměry v Čechách na počátku 16. století podle tzv. mapy Klaudiánovy

Náboženské poměry v Čechách na počátku 16. století

D 3 Jednota bratrská

1. Kunvald – kolébka Jednoty bratrské z 15. století

Kunvald

2. Bratrská konfese z roku 1536. Totéž vyznání bylo vydáno roku 1538 ve Wittenbergu, kde jsou Bratří nazýváni valdenskými nebo pikardy. Jsou ovšem následovníky učení M. Jana Husa.

Bratrská konfese z roku 1536

3. Jeden z nejkrásnějších bratrských tisků z roku 1523 „O pokání“. Na titulním listu se již objevují často užívaná slova: „Veritas odium parit, veritas vincit“ (Pravda vzbuzuje nenávist, pravda vítězí).

O pokání

4. Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka z Litomyšle roku 1539. Doklad o usilovném hledání Bratří církve podoby předkonstantinského období.

Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka

5. Acta Unitatis fratrum – významný pramen dějin původní Jednoty bratrské

Acta Unitatis fratrum

6. Jan Blahoslav, překladatel Nového zákona
– Titulní list Nového zákona, druhé vydání 1568

Jan Blahoslav a titulní list Nového zákona