Stanovy VERITAS

Stanovy
VERITAS — historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s.

1 Jméno, sídlo a působnost společnosti VERITAS

1.1 VERITAS — historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s. (dále jen společnost VERITAS), je zapsaný spolek, který má sídlo v Lysé nad Labem, Kpt. Jaroše č. 1109/26, PSČ 289 22.

1.2 Působnost společnosti VERITAS je na celém území České republiky.

2 Hlavní činnost společnosti VERITAS

Účelem společnosti VERITAS je studovat dějiny církví české reformace, též v porovnání s obdobnými směry v evropském kontextu, a poznatky vhodnou formou publikovat. Toho hodlá dosáhnout těmito prostředky:

2.1 Provádí historická bádání v oboru dějiny křesťanské církve zejména v českých zemích s přihlédnutím k české reformaci.

2.2 Přitom spolupracuje s historiky všech církví i s občanskou veřejností.

2.3 Výsledky své práce vydává formou publikací a článků v periodickém i jiném tisku.

2.4 Zpracovává genealogie významných reformačních osobností.

2.5 Spolupracuje s archivy a muzei církví, navazujících na českou reformaci.

2.6 Pořádá přednášky, exkurze a zájezdy s historickým zaměřením.

3 Členství ve společnosti VERITAS

3.1 Řádným členem společnosti VERITAS se stává jednotlivec, který se písemně přihlásí, složí předepsaný roční členský příspěvek alespoň v předepsané minimální výši, je výborem přijat a chce společnosti VERITAS jakýmkoliv způsobem pomáhat. Výbor o přijetí nového člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání po obdržení přihlášky.

3.2 Člen společnosti VERITAS přestává být členem jestliže:

3.2.1 oznámí výboru písemně, že vystupuje;

3.2.2 ve třech po sobě následujících letech neplatí členské příspěvky ani v minimální výši;

3.2.3 byl valnou hromadou vyloučen, protože jedná v rozporu se stanovami a zaměřením společnosti VERITAS.

3.3 Rozhodnutí výboru o ukončení členství v důsledku článku 3.2.2, nebo o vyloučení dle článku 3.2.3 se doručí dotyčnému členu.

3.4 Členem společnosti VERITAS může být i občan jiných států.

3.5 Seznam členů není veřejně přístupný, vede jej tím pověřený člen výboru. Kterýkoliv člen na svou žádost a na své náklady obdrží od tohoto pověřeného člena výboru potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahujícím údaje o své osobě.

4 Práva a povinnosti členů společnosti VERITAS

4.1 Každý člen má právo zúčastnit se valné hromady, přednášet v čase tomu určeném své připomínky a návrhy. Člen starší 18 let smí navíc volit činovníky společnosti VERITAS a být volen. Každý člen bez rozdílu se smí zúčastnit všech akcí pořádaných společností VERITAS.

4.2 Povinností člena je zejména dodržování stanov a usnesení valné hromady a výboru.

4.3 Všichni činovníci společnosti VERITAS vykonávají své povinnosti bez nároku na odměnu.

5 Valná hromada

5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

5.2 Valná hromada se schází každý rok.

5.3 Valnou hromadu svolává výbor písemnou pozvánkou, která obsahuje místo, čas jejího konání a navržený pořad jednání.

5.4 Jednání valné hromady se svolává nejméně 14 dní před termínem jejího uskutečnění.

5.5 Mimořádná valná hromada je svolána výborem, požádá-li o to alespoň třetina řádných členů, nebo kontrolní komise.

5.6 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Byla-li řádně svolána a půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina  členů, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů.

5.7 Členové spolku  jednají na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci. Pokud valná hromada probíhá formou videokonference anebo kombinovanou formou (tzn. někteří členové jsou přítomni prezenčně a jiní členové jsou připojeni přes internet), do prezenční listiny jsou zaznamenáni a za přítomné jsou považováni také členové, kteří jsou snímáni webovou kamerou. Když dojde na hlasování aklamací, skrutátoři jejich hlasy započítají stejně, jako by hlasovali prezenčně. Nezapočítávají se ale hlasy těch, kdo zplnomocnili k hlasování své zástupce.

5.8 Valné hromady se mohou jako pozorovatelé zúčastnit i nečlenové společnosti VERITAS.

5.9 Jednání valné hromady zahajuje a řídí moderátor, v jeho nepřítomnosti zvolený předsedající. Kdo jednání zahájí, ověří, zda je valná hromada usnášeníschopná. Zajistí volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů.

5.10 Při hlasování valné hromady rozhoduje prostá většina přítomných členů (s výjimkou ustanovení článku 5.24). Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas moderátora, v případě jeho nepřítomnosti hlas zvoleného předsedajícího valné hromady.

5.11 Na schůzi valné hromady je jmenovitě voleno pět členů výboru a nejméně dva náhradníci. Dále se volí tříčlenná kontrolní komise. Členové výboru, náhradníci a členové kontrolní komise jsou voleni na čtyřleté funkční období.

5.12 Pokud valná hromada probíhá formou videokonference anebo kombinovanou formou (tzn. někteří členové jsou přítomni prezenčně a jiní členové jsou připojeni přes internet), pro volby aklamací se použije ustanovení článku 5.7. V případě tajné volby členů výboru a kontrolní komise podle kandidátní listiny jsou v průběhu valné hromady všem přítomným členům rozeslány unikátní přístupové údaje emailem a volba probíhá na dálku prostřednictvím internetové služby nebo aplikace, umožňující tajnou volbu šifrovaným přenosem realizovat a automaticky vyhodnotit její výsledky. Na odevzdání hlasů je stanovena lhůta 30 minut od okamžiku rozeslání přístupových údajů. Zmocněnci vybavení plnou mocí volí místo svého zmocnitele (tzn. dostanou emailem další přístupové údaje k volbě jeho jménem).

5.13 Navržený kandidát je zvolen nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los tažený moderátorem, v případě jeho nepřítomnosti zvoleným předsedajícím valné hromady.

5.14 V posledním roce funkčního období člena výboru a člena kontrolní komise se nová volba musí konat nejpozději 31. prosince. Člen, jemuž končí funkční období, zůstává členem až do dne nových voleb, kdy je nahrazen nově zvoleným nástupcem; byl-li opět zvolen, jeho členství nepřerušeně pokračuje do dalšího období.

5.15 Podle návrhu výboru valná hromada ustavuje pracovní sekce v oboru badatelském, archivním, genealogickém, vydavatelském, v oboru pro spolupráci s veřejností atd. Tyto kolektivy mohou svoji práci realizovat dlouhodobě nebo v krátkých termínech dle rozsahu dané práce.

5.16 Podle návrhu výboru valná hromada zřizuje místní odbory společnosti VERITAS.

5.17 Pracovní sekce ani místní odbory VERITAS nemají samostatnou právní osobnost.

5.18 Na návrh výboru valná hromada jmenuje vedoucí jednotlivých sekcí a místních odborů na čtyřleté funkční období.

5.19 Valná hromada volí zvláště zasloužilé členy společnosti čestnými členy výboru s právem účastnit se jeho schůzí s hlasem poradním. Čestné členství ve výboru je doživotní v případě zachování členství ve společnosti VERITAS.

5.20 Valná hromada posuzuje a schvaluje výroční zprávu výboru o činnosti za uplynulé období, účetní a revizní zprávu. Usnáší se o nakládání s výsledkem hospodaření za uplynulé účetní období.

5.21 Valná hromada schvaluje plán činnosti společnosti VERITAS na příští rok, rozpočet a dlouhodobé záměry.

5.22 Valná hromada stanovuje minimální roční výši členských příspěvků.

5.23 Valná hromada schvaluje a případně doplňuje stanovy společnosti VERITAS.

5.24 Při návrhu změn stanov společnosti VERITAS je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů.

5.25 O rozpuštění společnosti VERITAS a o dalším použití jejího jmění rozhoduje valná hromada na základě souhlasu minimálně dvou třetin z celkového počtu všech členů VERITAS v korespondenčním hlasování (per rollam).

5.26 O jednání a usnesení valné hromady musí být do 30 dnů vyhotoven zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

5.27 Každému členu spolku musí být výborem zaslán zápis z valné hromady, pokud o to písemně požádá.

6 Výbor společnosti VERITAS

6.1 Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor řídí práci celé společnosti VERITAS a vyřizuje všechny záležitosti kromě těch, které jsou vyhrazeny valné hromadě.

6.2 Volební období výboru je čtyřleté.

6.3 Výbor se schází nejméně čtyřikrát ročně. Svolává jej moderátor, nebo jednatel.

6.4 Usnesení výboru je platné, jsou-li přítomni alespoň tři členové výboru. Člen výboru vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

6.5 Pokud výborová schůze probíhá formou videokonference anebo kombinovanou formou (tzn. někteří členové jsou přítomni prezenčně a jiní členové jsou připojeni přes internet), za přítomné jsou považováni také členové, kteří jsou snímáni webovou kamerou. Když dojde na hlasování aklamací, jejich hlasy se započítají stejně, jako by hlasovali prezenčně. Nezapočítávají se ale hlasy těch, kdo zplnomocnili k hlasování své zástupce.

6.6 Svá rozhodnutí vydává výbor na základě hlasování. Platnému usnesení výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných (případně jinými členy zmocněných) členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas moderátora.

6.7 Na své ustavující schůzi volí výbor moderátora a jednatele a ustanovuje pokladníka. Člen je zvolen do funkce hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Mandát těchto činovníků zaniká v okamžiku volby příslušného činovníka na další období.

6.8 V případě tajné volby dle článku 6.7 jsou v případě schůze probíhající formou videokonference anebo kombinovanou formou (tzn. někteří členové jsou přítomni prezenčně a jiní členové jsou připojeni přes internet) jsou všem přítomným členům rozeslány unikátní přístupové údaje emailem a volba probíhá na dálku prostřednictvím internetové služby nebo aplikace, umožňující tajnou volbu šifrovaným přenosem realizovat a automaticky vyhodnotit její výsledky. Na odevzdání hlasů je stanovena lhůta 30 minut od okamžiku rozeslání přístupových údajů. Zmocněnci vybavení plnou mocí volí místo svého zmocnitele (tzn. dostanou emailem další přístupové údaje k volbě jeho jménem).

6.9 Podle potřeby jsou k jednání výboru přizváni jednotliví vedoucí sekcí nebo místních odborů s hlasem poradním.

6.10 Poradní hlas mají na jednáních výboru také náhradníci do doby, než jsou v případě rezignace některého člena výboru povoláni na jeho místo. O pořadí náhradníků při povolávání do výboru za odstupující členy rozhoduje pořadí při zvolení, dané množstvím získaných hlasů. Pokud měli stejný počet hlasů a o pořadí se mezi sebou nedomluví, rozhoduje los tažený moderátorem, v případě jeho nepřítomnosti jednatelem.

6.11 Na veřejnosti zastupuje společnost VERITAS každý člen výboru samostatně. Jednání jménem spolku a také jeho zastupování před soudy všech stupňů a typů a před všemi ostatními státními a krajskými orgány, úřady a institucemi přísluší vždy jednateli.

6.12 Výbor pověří jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům a osobám pracujícím na dohodu o provedení práce.

6.13 O jednání a usnesení výboru musí být vyhotoven zápis.

7 Kontrolní komise

7.1 Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru (s výjimkou čestného členství).
7.2 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor, případně valnou hromadu.
7.3 V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů výboru vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

8 Hospodaření

8.1 Společnost VERITAS je spolek, který samostatně hospodaří se svým jměním.

8.2 Za nakládání s majetkem spolku, realizaci ekonomických aktivit, jakož i soulad těchto aktivit se zákony, odpovídá výbor jako celek.

8.3 Příjmy z hlavní činnosti jsou: příspěvky členů společnosti VERITAS; výnosy z akcí, prováděných společností VERITAS; příjmy z prodaných publikací souvisejících s cílem činnosti (včetně komisního prodeje takových publikací i pro jiné subjekty); příjmy z prodeje turistických známek a propagačních předmětů souvisejících s cílem činnosti; výnosy z majetku (úroky); dary a subvence; výtěžky ze sbírek; výnosy ze sponzorských smluv.

8.4 Vydání z hlavní činnosti tvoří: náklady na akce pořádané společností VERITAS a běžný provoz společnosti (tj. například výdaje za kancelářské potřeby a kopírování; výdaje na tisk a vazbu publikací souvisejících s cílem činnosti; náklady na výrobu turistických známek a propagačních předmětů souvisejících s cílem činnosti; náklady na provoz webových stránek VERITAS; honoráře a odměny fyzickým osobám za služby poskytnuté pro VERITAS; poštovné).

9 Místní odbory společnosti VERITAS

9.1 V případě potřeby se mohou zřizovat místní odbory společnosti VERITAS bez právní osobnosti, které se řídí stanovami společnosti VERITAS.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, zapsaný spolek, je pokračovatelem VERITAS – historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace, občanského sdružení, IČ 61381071, založené dne 18. května 1992 a registrované Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů.

10.2 Čestné členství ve výboru, udělené občanským sdružením před platností těchto stanov, platí i pro VERITAS – historickou společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s.

10.3 Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou 14. května 2022.

Spolkový rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 78516
IČ 61381071

Změna stanov vzata na vědomí rejstříkovým soudem, stanovy založeny do Sbírky listin dne 25. 8. 2022.

Text stanov ke stažení a vytištení
  stanovy.pdf (129 kB, Adobe® Portable Document Format)