Problematika restitucí a finanční odluky státu a církví v ČR


Úvod do problematiky církevních restitucí

Problematika restitucí majetku církví, který jim československý stát zabavil na základě zákona „O hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností“ (č. 218/1949 Sb.) po roce 1949, byla i po roce 1989 v České republice dlouho neřešeným problémem. Na majetek, který si církve nárokují, byl v 90. letech 20. století uvalen tzv. blokační paragraf (zákon o půdě č. 229/1991 Sb.), který znemožnil s takovým majetkem nakládat do doby, než bude vydán v restitucích podle zvláštního k tomu přepravovaného zákona. Tímto zákonem se stal zákon „O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi“ (č. 428/2012 Sb.), který má prostřednictvím restitucí zajistit zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem v období let 1948–1989. Restituční zákon není výčtový, tzn. neobsahuje žádný seznam církvemi v restitucích požadovaných nemovitostí, ani movitých předmětů. Všechny žádosti o vydání konkrétního majetku, zabaveného nejdříve 25. února 1948, musí církve podat státu nejpozději do konce roku 2013, jeho předchozí vlastnictví musí doložit a dokázat. Církevní majetek, který je v užívání krajů nebo obcí zákon v zásadě neumožňuje restituovat, fyzicky se vrací a bude vracet jen takový majetek, který byl při konfiskaci přepsán přímo na stát a jeho organizační složky. Za nevydaný a nevydatelný majetek podle tohoto zákona byla stanovena dohodou státu a církví a náboženských společností paušální peněžitá náhrada, kterou jim bude stát poskytovat v ročních splátkách po dobu 30 let. Největší restituent — Římskokatolická církev — se v rámci dohod mezi církvemi a státem vzdala části na ni připadajících náhrad, a souhlasila s jejím rozdělením mezi ostatní subjekty. Celková výše náhrad nebyla stanovena transparentně, což způsobuje nevoli nejen u veřejnosti, ale i mezi členy některých církví.

Otázka odluky církví od státu byla částečně vyřešena již po pádu komunistické diktatury v roce 1989. Stát sice zákon č. 218/1949 Sb., v důsledku něhož došlo také k zavedení dohledu státu nad církvemi, jako takový nezrušil, vzdal se ale úplně tohoto dohledu nad církvemi, zasahování do jejich záležitostí, které dříve od roku 1949 systematicky ovlivňoval (např. reguloval počty kazatelů, udílel a odebíral státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti pro konkrétního duchovního na konkrétním místě a postu, kontroloval, povoloval a omezoval akce pořádané církvemi, určoval výši platů všech pracovníků církví a taky je jako jiné státní zaměstnance platil, aj.). Jediná problematika, která zůstala nevyřešena, se týkala tzv. odluky finanční, tj. ukončení placení duchovních ze státního rozpočtu, což byla „povinnost“, kterou na sebe stát vzal podle zákona č. 218/1949 Sb. výměnou za znárodnění prakticky veškerého majetku církví — s výjimkou většiny objektů kostelů, far a sborových domů (a pozemků, na nichž tyto stavby pro fungování církve nejdůležitější stály). Stát tedy i po roce 1989 stále platil duchovní registrovaných církví a náboženských společností, na druhou stranu si i v tomto období ponechával výnosy z jím konfiskovaného majetku. Dále stát přispíval i na opravu památek vlastněných církvemi stejně, jako financoval a financuje opravy a rekonstrukce památek v majetku státu či jiných vlastníků — fyzických či právnických osob. (Nutno ještě dodat, že stát se podle církevního zákona z roku 1949 dobrovolně zavázal „hospodářsky zabezpečovat církve“, nicméně příspěvky na jejich provoz — např. energie, cestné duchovních a dalších zaměstnanců, náklady na účetnictví, úklid bohoslužebných prostor, opravy budov apod. — vyjma platů kazatelů, jim neposkytoval ani v období komunismu, ani po roce 1989. Tyto prostředky vynaložené v období 1949–2012 církve nikdy nenárokovaly a ani v současnosti nenárokují.) Plán provedení finanční odluky církví od státu vzbuzuje v církvích oprávněné obavy vzhledem k tomu, že nešťastné spojení restitucí (které mohlo proběhnout u církví už dříve docela stejně, jako u všech ostatních restituentů a podle obecných zákonů) s odlukou, a to v době ekonomické krize, negativně ovlivňuje postoj veřejnosti k církvím a problematizuje jejich roli, kterou ve společnosti dlouhodobě plní.

Tato stránka webu VERITAS shrnuje poznatky a postoje historické společnosti k této problematice, pochopitelně zejm. z pohledu české reformace a jejích dějin. Protože právě a jedině Českobratrská církev evangelická je nositelem nepřerušené tradice české reformace od 15. století do současnosti (a také proto, že VERITAS tvoří asi ze 65 % členové této církve), činovníci VERITAS opakovaně oslovují vedení této církve a snaží se ovlivnit nejen pohled ČCE na otázku restitucí a odluky, ale také nabídnout z historického pohledu a podstaty české reformace vyplývající přijatelné využití oné problematické renty za „nevrácený majetek“. Jde totiž z velké části o rentu za majetek, který ani nikdy nevlastnila a kterou jí míní prostřednictvím státu darovat Římskokatolická církev.


Zápas církve české reformace o vlastní identitu

Eva Melmuková

Tento materiál ke stažení a vytištění
  cirkev_bez_restituci.pdf (91 kB, Adobe® Portable Document Format)

I. Církev bez restitucí — svědectví křesťanů, tvůrců tolerančních sborů z r. 1782

Léta 1782–1784 jsou obdobím zásadního přelomu — něco končilo a něco naopak začínalo.

Pro lepší pochopení této proměny je třeba si přiblížit realitu života dané doby. Jak ji prožívali lidé, kteří tvořili první toleranční sbory? Připomeňme si je v typických situacích: v plně evangelických a smíšených rodinách v centrální oblasti hustého evangelického osídlení nebo v okrajových oblastech, a to jako rodiny nebo pouhé jednotlivce.1 Nezapomeňme přitom ani na pastory a učitele včetně jejich rodin. Všichni museli počítat s existencí za určitých předem stanovených podmínek.

Na většinu obyvatel dopadala pravidelná zátěž placení kontribucí a vykonávání robot, odevzdávání církevních desátků a případně štoly v případě křtů, oddavek či pohřbů. Pokud měly rodiny děti školou povinné, existovala povinnost odevzdávat učiteli tzv. sobotales.2

Pro toleranční evangelíky k tomuto základnímu všeobecnému břemeni, od něhož ani v případě církevních dávek římskokatolické církvi nebyli osvobozeni (byť jejich služeb neužívali), vyrůstaly hmotné povinnosti další, těžko zvládnutelné. Byli povinni si postavit modlitebnu a obydlí pro pastora, tohoto pastora si povolat a zajistit mu plat, většinou zčásti v penězích, zčásti v naturální formě. Někde k těmto nákladům přibyla i starost o vlastní školu a zabezpečení existence učitele.3

To, co v římskokatolické církvi zajišťovali patroni, případně náboženský fond zřízený Josefem II. ze jmění zrušených klášterů,4 si museli toleranční evangelíci hradit v plném rozsahu sami. Odnikud nedostávali žádné dotace, nikdy nedošlo k žádným restitucím, i když to byla naprosto zřejmá záležitost (např. známé „Pražské Jezulátko“ je v základu kostel, který si postavili němečtí luteráni v letech 1611–1613,5 právě tak jako kostelík sv. Ducha na jihu Českomoravské vrchoviny z r. 1609 zbudovali zase evangelíci čeští).6

Jak tuto situaci toleranční evangelíci zvládali? Samozřejmě velice těžko, lze pokládat přímo za zázrak, že se za těchto okolností toleranční sbory vůbec objevily. Jejich situace, a to nejenom ve vzpomenuté souvislosti, se v podstatě rovnala situaci římskokatolické církve po r. 1948. To, co bylo ve dvacátém století vnímáno jako nejhorší útlak, bylo na konci 18. století přijímáno jako vysvobození. Potomci české reformace byli proto zkušenější a na ztížené podmínky připravenější. Jak k tomu došlo? Potřebné vysvětlení souvisí právě s proměnou let 1782–1784.

Je třeba vycházet z dvojího chápání církve, na něž v dávnější historii už upozornili např. valdenští a náš Petr Chelčický. Církev jako obecenství je tam, kde nutná organizační struktura tvoří prostě pomocnou síť (příklady: valdenští, česká reformace, rakouští a francouzští evangelíci za pronásledování 18. století). Církev jako součást správního, resp. mocensko-vládního aparátu je tam, kde existuje v propojení se státní mocí (příklady: římsko- a řeckokatolická církev, pravoslavné církve, církve oficiální světové reformace).7

Po vydání tolerančního patentu se v Čechách a na Moravě ve dvou letech v zásadě proměnila předtoleranční církev jako obecenství v církev jako součást správního aparátu, i když druhořadou.8

Se situací způsobenou touto proměnou, zápasí církev hlásící se k české reformaci dodnes. Projevilo se to zřetelně hned po r. 1918; problematika není vyřešena ani v současnosti.

Poznámky pod čarou

 1. Melmuková, Eva. Patent zvaný toleranční. 2. vydání, Neratovice 2012, s. 147nn, 155nn, 165nn.
 2. Vzhledem k propojení státu a římskokatolické církve znamenaly povinnosti k oběma těmto subjektům stejně vymahatelný závazek.
 3. Blíže viz Melmuková, Eva. Patent zvaný toleranční. 2. vydání, Neratovice 2012, s. 225nn, s. 250nn.
 4. Z tohoto fondu, nazývaného Náboženská matice, se mj. hradila také výstavba nových kostelů v místech, kde vzrostl počet obyvatel.
 5. Otter, Jiří. Prahou po stopách české reformace. Praha 2001, s. 96–97.
 6. Blíže viz Melmuková, Eva. Patent zvaný toleranční. 2.vydání, Neratovice 2012, s. 168, 170, 174–175.
 7. Melmuková, Eva. Otázka kontinuity české reformace do počátku toleranční doby. In: Studia Comeniana et historica, Uherský Brod 2008, s. 252–259.
 8. Stručné a přehledné zdůvodnění vzhledem k roku 1784 viz Melmuková, Eva. Patent zvaný toleranční, 2. vydání, Neratovice 2012, s. 230.

II. Zápas církve české reformace o vlastní identitu po r. 1918

Vzápětí po vyhlášení státní samostatnosti 28. října 1918 se vytvořilo ústředí ze zástupců luterské i reformované církve, které stálo v čele dosavadního sjednocovacího úsilí. Tento Ústřední výbor českých evangelíků, který si vytyčil jako úkol znovusjednocení tolerančním patentem uměle rozdělených potomků české reformace, chtěl navázat na v r. 1609 sjednocenou „Českou církev podobojí podle řádu administrátorova a seniorova“. Společným základem znovusjednocené církve měla být Bratrská a Česká konfese (proto byl nakonec stanoven její název Českobratrská církev evangelická). Na 17. a 18. prosince 1918 byl svolán generální sněm, který sjednocení potvrdil.

Od samého počátku v této církvi soupeřily dvě tendence. Základní orientací vzhledem k dozrávání linie české reformace v předtoleranční církevním společenství byl návrat k církvi jako obecenství. Realitou však byla dosavadní struktura dvou protestantských církví, formálně zrovnoprávněných od r. 1861 s církví římskokatolickou. V tomto posledním období života v rakousko-uherské monarchii měly obě evangelické církve určitý podíl i na financování ze strany státu. Vzhledem k tomu bylo logické, že usnesení I. synodu ČCE v r. 1921 zní v bodu 7 takto: „Vyslovujeme se proti takové rozluce církve a státu, která historickou osobnost církví ničí, proměňuje je v pouhé kultické spolky, zbavuje je majetku a znamená v podstatě ubíjení jejich činnosti.9 V bodu 18 se uvádí: „Kostely a jiné budovy, jakož i veškerý majetek církevní, pokud byl získán dary a příspěvky členů církve a souvěrců, buď církvi ponechán.10 V pozadí těchto formulací je obava z církvím nepřátelské odluky, realizované v r. 1905 ve Francii. Tam bylo provedeno opravdu rychlé a zásadní odtržení církví od jakýchkoli státních příspěvků, církevní budovy byly zestátněny, sbory a farnosti se měly nadále organizovat jako kultová a bohoslužebná sdružení, školství mělo být pouze laické, nikoli církevní. Odluka narazila na tvrdý odpor zejména římskokatolické církve, francouzští protestanti přijali zákon bez větších problémů, pouze si v průběhu let zajistili dovolení přijímat dary a odkazy a mít jmění, z něhož by rostl finanční základ církevní organizace. Víme, že protestantismus ve Francii s historickou zkušeností obdobnou naší, přetrval dodnes a kromě života ve vlastní zemi se stará i o misijní činnost v zahraničí, často velmi vzdáleném.

Jedna z nejvýznamnějších osobností ČCE ve dvacátých letech 20. století, novozákoník profesor dr. František Žilka velmi litoval, že k odluce u nás nedošlo už v r. 1918. Píše přímo: „Československá republika promeškala psychologický okamžik ku provedení rozluky hned po převratu v říjnu 1918. V revoluční náladě a revolučním Národním shromáždění bylo možno přijmout zákon rozlukový. Vím velmi dobře, že v náhlém spádu událostí nebylo kdy, aby takový zákon mohl být propracován v podrobnostech. Ale bylo by stačilo odhlasovati zákon o jediném paragrafu, který by prohlašoval zásadní rozluku a ukládal budoucí vládě promysliti jednotlivosti a uskutečniti je prováděcím nařízením.11

Odluku tedy Žilka považuje za přirozený způsob koexistence církví a státu: „Stává se přirozeným přesvědčením, že každá církev si má hraditi své potřeby z příspěvků vlastních příslušníků. Prostý zdravý rozum vede k uznání, že tento způsob jest jedině spravedlivý. Nelze přece nikoho nutiti, aby z jeho peněz proti jeho přesvědčení byl vydržován kult, se kterým nemá nic společného, ano který pokládá za nepřípustný pro sebe a pro celek. Jest divné, že církev neuznává tohoto velmi pozitivního pravidla. Svědčí to o malém sebevědomí církve, ano svědčí to o nedostatku jemného, mravního svědomí, o nedostatku smyslu pro spravedlnost i rovnoprávnost. Je to projev násilnosti se strany nahodilé většiny.12 Samozřejmě, pokračování praxe z doby Rakousko-Uherska, vyžadované římskokatolickou církví, bylo nepřekonatelnou překážkou řešení otázky odluky: „Československá republika dneška nemá samostatného a nového stanoviska v otázce úpravy poměru mezi státem a církví. Nejen formálně převzala a zdědila takový stav, který byl v Rakousku před válkou; totiž věcně pokračuje na přejatém katolickém podkladě. Odtud rostou všecky obtíže.13Jest arci pravda, že církve evangelické a československá přijímají od státu příspěvek na své potřeby. Zdá se to nedůsledností a jest jí opravdu, když proti principům protestantismu a svobodného církevnictví tyto církve trvají na stavu, podle kterého se jim dostává státní subvence. Sluší však míti na paměti, že tato nedůslednost jest pouze následkem neorganického vývoje v poměru mezi státem a církvemi. Dokud katolická církev dostává státní příspěvky, bylo by sice velkým gestem se strany ostatních církví, zříci se jich. Znamenalo by to přímou podporu katolicismu a sesílení jeho posic. Nikdo přece vážně nečeká od katolicismu, že by se velkomyslně vzdal státní podpory, kdyby ostatní církve z důvodů svědomí na ni resignovaly. Kdyby to učinily, nastal by zajímavý stav, že by malé a finančně slabé církve drobných lidí hradily své potřeby samy, a bohatá katolická církev se svými velkostatky a milionovými fondy brala státní podpory dál.14

V usnesení I. synodu ČCE z r. 1921 je nakonec ještě bod 19: „Budiž zákonem umožněna restituce majetku předbělohorské evangelické církve, který jí byl po Bílé Hoře konfiskován.15 Žádná restituce nikdy provedena nebyla.

V září r. 1923 se konal I. sjezd československých evangelíků v Praze. Při té příležitosti v jednání IV. sekce „Idea české reformace a čsl. stát“ zazněla mj. tato slova: „Čsl. evangelíci pokládají vztah mezi církví a státem, jak se vyvinul v zemích římských, za přežitek středověku a překážku zdravého vývoje. Jejich programem jest taková úprava vzájemného poměru, aby svéráz a svoboda obou činitelů byla zachována a zaručena. Jsou pro rozluku církve a státu. Tuto rozluku si arci nepředstavují tak, aby se stát vzdal všech práv a římsko-katolická církev podržela veškeré výhody, výsady, državy, nebo tak, aby evangelické církve státem uznané v důsledku svého principiálního stanoviska se zřekly všeho, co jim dosud zjednávalo aspoň částečnou rovnoprávnost s církví římskou, kdežto římská církev by via facti setrvala ve svém dosavadním postavení.16

V prvních letech samostatného státu byl ČCE na základě tzv. protestantského patentu z r. 1861 vyplácen státní příspěvek na věcné potřeby církevní správy a funkční platy ústředních orgánů.

V r. 1926 byl nastolen požadavek tzv. kongruy. Jde o pravidelný státní doplněk ke služnému církevních funkcionářů. Proti tomu se tehdy vyjadřoval František Žilka takto: „Žádná z evangelických církví na příklad neuznává a nechce, aby její funkcionáři byli pokládáni za zaměstnance státní a řazeni do této kategorie. Netouží po tom ani církev československá. Všecky ostatní církve spolu s tím zamítají systém kongruový, podle kterého stát by z části nebo plně platil a vydržoval jejich duchovní.17V zásadě žádáme, aby rozluka přivodila takový právní stav, podle kterého by si každá církev hradila své potřeby z příspěvků vlastních členů. Než se to uskuteční, pokládáme za spravedlivý nárok rovnoprávnosti, aby stát přispíval ostatním církvím a bezkonfesijním organizacím přiměřenou částkou. Ale protestujeme proti tomu, aby se to dálo ve formě kongruy, která zavazuje stát k povinnosti vydržovati duchovní jako své zaměstnance a tím utužuje vztah mezi státem a církvemi.18

Kongruový zákon byl však přece ještě v r. 1926 vydán a tím byl všem církvím zajištěn stabilní každoroční příjem.

Tím se stalo méně naléhavým dotování společné pokladny, kterou generální sněm v r. 1918 zřídil pro případ možné odluky. I v první době po jejím zřízení se ovšem zjišťovalo, že příjmy jsou zcela nedostatečné v porovnání s požadovanými náklady, protože obětavost sborů neodpovídá potřebám.

Poté došlo k zásadnímu zvratu v poměru církví a státu až v r. 1949 přijetím církevních zákonů po Únoru 1948. Všechny církve, pokud přijetí zákonů neodmítly, se dostaly do přímé závislosti na státu a jejich duchovní se tím stali státními úředníky, byť neplnohodnotnými a špatně placenými. Většina církví tehdy kapitulovala pod hrozbou přímého mocenského zásahu.

Poznámky pod čarou

 1. Deset let Českobratrské evangelické církve 1918–1928, Praha 1928, s. 41.
 2. Deset let Českobratrské evangelické církve 1918–1928, Praha 1928, s. 42.
 3. Mezi státem a církví (obsah přednášky prof. dr. Fr. Žilky), Praha 1926, s. 22.
 4. Mezi státem a církví (obsah přednášky prof. dr. Fr. Žilky), Praha 1926, s. 15.
 5. Mezi státem a církví (obsah přednášky prof. dr. Fr. Žilky), Praha 1926, s. 11.
 6. Mezi státem a církví (obsah přednášky prof. dr. Fr. Žilky), Praha 1926, s. 17.
 7. Deset let Českobratrské evangelické církve 1918–1928, s. 42.
 8. I. sjezd československých evangelíků ve dnech 27.–30. září 1923, Praha 1923, s. 74–75.
 9. Mezi státem a církví (obsah přednášky prof. dr. Fr. Žilky), Praha 1926, s. 16–17.
 10. Mezi státem a církví (obsah přednášky prof. dr. Fr. Žilky), Praha 1926, s. 18.

III. Cesta k odluce církví a státu v období České republiky

Česká republika zdědila vzhledem k církvím (včetně náboženských společností a židovské obce) stav na základě církevních zákonů z r. 1949. I když byl přirozeně nastolen stav svobodných církví ve svobodném státě, pokud jde o platy duchovních, zůstal i nadále v podstatě zachován stav daný uvedenými zákony. Církve dokonce ještě v posledním období jednotného Československého státu získaly v restituci část církevních budov. K restituční tečce však byla ještě dlouhá cesta. Po nekonečných jednáních byla konečně v r. 2012 urychleně sjednána dohoda mezi církevními subjekty a židovskou obcí na straně jedné a českým státem na straně druhé. Tato dohoda narazila u široké veřejnosti nejen pro výši finančních odškodnění, ale především pro svou neprůhlednost. Spojuje v sobě dva odlišné prvky: restituční nároky a odluku státu a církví.

Odluka je tedy konečně skutečně přede dveřmi. Přehledné a jasné by bylo, kdyby stát po určité oboustranně dojednané období postupně snižoval svůj příspěvek církevním subjektům, protože většina z nich byla poškozena ve svém rozvoji nejen konfiskacemi, ale především atmosférou militantní ateistické státní orientace. Tento projekt postupného přechodu k samofinancování by neměl být v žádném případě spojován s restitucemi za zkonfiskovaný majetek, který nelze vydat v naturální formě.

V dané souvislosti se však projevuje především veliký rozdíl v sebeuvědomění jednotlivých církví. Církev institučního typu potřebuje zajištění svého významu ve společnosti a odpovídající ekonomické zázemí. Takovou církví je bezesporu největší z církví v ČR, římskokatolická. ČCE je v podstatně složitější situaci. Zákonitě se v ní projevuje a zápolí dvojí princip. Vlastní, původní a vždy znovu objevovaný a prosazovaný, je církev jako obecenství. Faktickou návazností na rakousko-uherské církevní zákony se však dostala do situace církve institučního typu, vázané na stát. V cestě osvobození se z této závislosti jí hned na počátku její samostatné existence bránil jednak ohled na Slovensko, vázané ještě pevněji instituční strukturou, jednak vědomí, že by jí osvobození znevýhodnilo v porovnání s církví římskokatolickou, která je přirozeně odmítala. Dnes, kdy odluku lze chápat jako blízkou realitu, vyvstává otázka vlastní identity mimořádně naléhavě. ČCE se ocitla na rozcestí: pokračování ve směru instituční církve znamená ekonomické zajištění za cenu ztráty vlastní identity. Volba církve jako obecenství znamená zachování této identity za cenu velkého rizika.


Prohlášení moderátorky VERITAS k aktuální problematice církevních restitucí a finanční odluky státu a církví (a reakce na něj)

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS, o. s., se svým názvem zavázala zkoumat odkaz české reformace a přenášet jeho zásady i podněty do současného života.

Jako její moderátorka pokládám za svou povinnost vyjádřit se z tohoto hlediska k otázce všestranně diskutované právě v těchto dnech. Jde o tzv. církevní restituce a s nimi spojený pokus o řešení finanční odluky církví a náboženských společností od státu.

V této souvislosti je zřejmé, že jde o zcela zásadní rozhodování a sebeuvědomění každého církevního společenství. V podstatě můžeme rozlišovat dvojí orientaci: církev jako instituci, která se bez vnějšího zajištění své existence domnívá, že nemůže splnit své poslání, a církev jako obecenství v Ježíši Kristu, které cestu kříže a vzkříšení, vnější zranitelnosti a vnitřního pokoje vzalo vážně, byť za to platilo jakoukoli cenu.

Česká reformace svým živým odkazem stále přítomná v dějinách naší země (ať oficiálně či neoficiálně) od počátku 15. století, se snažila v mezích možností volit vždy druhou alternativu.

Církve hlásící se k české reformaci procházejí od minulého roku nelehkým obdobím zásadního rozhodování. S odkazem této reformace nejsou slučitelné nejméně tři věci:

 1. Zásadní otázku postupné finanční odluky státu a církví (tj. nápravu stavu způsobeného vnucenými církevními zákony z r. 1949) nelze v reformačních církvích řešit bez projednání a souhlasu většiny členské základny.
 2. Nelze slučovat různorodé záležitosti, tj. restituci, na niž mají poškození morální nárok a která by měla být adekvátní občanským restitucím, a přípravu finanční odluky církví a státu.
 3. Potomci české reformace nezískali nikdy žádné restituce za zkonfiskovaný majetek. „Cizí peníze“ bez připomínky této souvislosti nelze s dobrým svědomím jako velkorysý dar přijmout.

Za dané situace v současné společnosti je ovšem jasné, že ekonomické ohledy jsou mocným argumentem. I církevní instituce, v něž se pravděpodobně na podzim 2013 promění i mnohé z církví hlásících se k české reformaci, mohou hrát svou dobrou úlohu mezi dalšími společensky prospěšnými organizacemi. Ti, kteří s tímto vývojem ze zásadních důvodů nesouhlasí, by je neměli torpédovat. Nelze však hájit nehajitelné, nelze předstírat cestu Ježíše Krista, když jde o záležitost vázanou především na velmi pozemské a dočasné ohledy.

Křesťané napříč církevním spektrem, pro které je jejich víra živou skutečností, jako tomu bylo v chápání české reformace, půjdou prostě dál podle hlasu svého svědomí a Bůh jim ukáže cestu.

doc. PhDr. Eva Melmuková

Praha, 11. 5. 2013


Prohlášení své moderátorky schválila valná hromada VERITAS 11. 5. 2013 v Praze Smíchově.

Výbor VERITAS se usnesl na své poradě 11. 5. 2013 zveřejnit toto valnou hromadou přijaté prohlášení své moderátorky na titulní straně webu VERITAS, zaslat jej do Evangelického týdeníku Kostnické jiskry a jmenovitě také členům Synodní rady ČCE a Předsednictvu synodu ČCE s odůvodněním, že ČCE je jedinou církví, která má nepřerušenou návaznost na českou reformaci a navíc se k ní hlásí asi 65 % členů VERITAS. V průvodním dopise bylo dále zdůrazněno, že bod č. 1 tohoto prohlášení předpokládá svolání Generálního sněmu ČCE nejpozději na září 2013.

V doručené odpovědi předsedy synodu br. faráře Grubera zazněl slib v obecném smyslu informovat synodály při zahájení letošního synodu ČCE na přelomu května a června o došlé korespondenci. Text prohlášení ale do synodních tisků zařadit nemohl — návrhy synodu předkládají jen konventy, Diakonie nebo Synodní rada. (Připustil, že pokud by býval některý synodál, který se s textem seznámil v tisku či na webu, sám projevil iniciativu, synod se tím podnětem býval mohl přesto zabývat.) Předsednictvo mělo ale jednoduše zato, že se tématu dostatečně věnoval mimořádný synod 2012. Generální sněm podle něj není vůbec příslušný k jednání o této věci, protože církevní zřízení vyhrazuje Generálnímu sněmu jedině rozhodování o sloučení s jinou církví.

Podle tohoto výkladu se výboru zdá, že se Předsednictvo domnívá, že Generální sněm ČCE se tedy k ničemu jinému vyjadřovat ani nesmí, s čímž rozhodně nesouhlasíme. Jde nepochybně o vrcholný orgán, který je předurčen k rozhodování o mimořádných nejzásadnějších věcech ČCE, k nimž rozhodně způsob financování církve patří. Jeho dvoutřetinová podmínka usnášení hlasy poslanců ze všech sborů navíc zajišťuje jednoznačnou a výraznou převážnou většinu v církvi. Zároveň by se tím předešlo interpretaci, že „mimořádný synod rozhodl docela o nás bez nás“, s níž se ve svém okolí setkáváme.

Ses. moderátorka Melmuková doplnila své prohlášení s ohledem na ČCE a reakci Předsednictva synodu v tomto smyslu:

„Otázka změny charakteru církve je stejně podstatná, ne-li podstatnější než otázka spojení či sloučení ČCE s jinou církví, která je dle CZ § 32 v kompetenci Generálního sněmu. V historii ČCE k takové změně došlo už jednou přijetím církevních zákonů v r. 1949, tehdy ovšem pod bezprostředním mocenským nátlakem. Důsledky tohoto rozhodnutí neseme dodnes. V současné době jde o nátlak ekonomický, který vede k nevratným změnám. Charakteristické (a hořce úsměvné) přitom je, že členové ČCE mohou široce diskutovat pouze o důsledcích zásadního rozhodnutí, které za ně a bez nich učinilo vedení církve. I to je průvodním jevem zmíněné změny charakteru církve, která de facto, jak je z vyjádření předsednictva synodu ČCE zřejmé, již nastala.“


Otevřený dopis Evy Melmukové synodnímu seniorovi ČCE

V Telči 6. listopadu 2013

Vážený bratře synodní seniore,

obracím se na Vás v předvečer 95. výročí znovusjednocení církví české reformace v ČCE s naléhavou žádostí a prosbou. Přečtěte si, prosím, znovu mé prohlášení z května 2013 (Kostnické jiskry 18/2013) a zvažte, zda nám Bůh nedává příležitost k hlubší reflexi naší situace. Nelze už změnit vše, ale mnohé nasvědčuje tomu, že dojde ještě k určitým jednáním napříč politickým i církevním spektrem. Pokusme se v odvaze víry, v naději proti naději, dopracovat jediný poctivý a důstojný model programu ČCE, model B; „cizí peníze“ vraťme dárci, nebo je alespoň zcela předejme potřebným. Záležitost postupné odluky třeba proto nakonec dopadne zdánlivě ještě bezvýchodněji, ale církev Ježíše Krista opravdu není firma ani pouhá světská instituce. Vím, že člověk musí počítat s reálnou situací a zvládat ji, a to jistě dělal i onen člověk, který měl dobrou úrodu a dalo mu pak mnoho přemýšlení a práce, jak postavit stodoly (L 12,16nn), jenže… Uhájíme církevní instituci, které lidé nebudou věřit.

Píši Vám ve vzpomínce na Vašeho otce, myslím, že by mi v této věci rozuměl. Jistě by chápal, že člověk po osmdesátce se opravdu blíží k okamžiku, kdy veškeré dočasné propočty i nepodstatné ohledy mizejí, a že proto pro svědomí prostě nemohu jinak než sdělit Vám i dalším bratřím a sestrám svou naléhavou připomínku. Tento dopis posílám jako otevřený, aby Vás mnozí mohli modlitebně podpírat.

Přeji Vám hodně moudrosti a síly od Pána Boha.

Sestersky zdraví

dr. Eva Melmuková
588 56 Telč I/21

Poznámka: Dopracovaný model „B“ představuje řešení, kdy by sbory ČCE nepočítaly s restitučními náhradami pro plat kazatele ani pro svůj rozpočet, ale celá částka byla věnována potřebným.