Slovo závěrem a poznámky

Kruh českých duchovních tradic — Obsah

Slovo závěrem

Všechny zde uvedené texty byly společně zpracovány a připraveny k uveřejnění, buď jednotlivě v periodikách té které církve nebo souhrnně.

Snad se výsledky rozhovorů v otevřenosti i snaze o vzájemné porozumění bez ztráty vlastní identity stanou některý dalším zájemcům dobrým podnětem k zamyšlení.


Reakce, upřesnění a dovětky k uveřejněnému dokumentu

Několik poznámek k svatováclavské tradici

K počátkům české státnosti

Vladimír Sakař (Církev československá husitská)

V poslední době dostává tradice spjatá s knížetem Václavem novou dimensi: před nedávném na tuto okolnost upozornil profesor právnické fakulty UK Václav Pavlíček (Kam směruje česká státnost, Právo 7. 10. 2002, s. 6.). Tím, že byl přijat den, v němž se slaví svátek knížete Václava, jako svátek české státnosti, se otevřela pro mnohé možnost nedobré interpretace této skutečnosti u tom smyslu, jak byla svatováclavská tradice interpretována za 2. republiky a za „Protektorátu“. Svatováclavská tradice bývá per nefas vykládána jako tradice podrobení se latinské církvi a karolinské říši Bývá to dokumentováno zejména přijetím povinnosti každoročního poplatku 500 volů a 120 hřiven stříbra. Tento poplatek však byl mnohem starší, tedy kníže Václav se k němu nezavázal. Tento poplatek bývá vykládán jako znak subordinace karolinské říši. Neuvědomujeme si však, že takové poplatky nebyly neběžné v té době ve střední Evropě. Tak např. karolinská říše platila podobný poplatek uherskému panovníkovi a nikdo jen z tohoto faktu podřízenost říše Uhrám nevyvozuje.

Významnější je však dnes zapomínaná skutečnost, že svatováclavská tradice velmi úzce souvisí s tradicí budování nezávislého svobodného státu. Tato souvislost je doložena též ikonograficky. Známe zpodobení knížete Václava s korouhví s kalichem v ruce. Obecnost této představy dokládají i reliéfně zdobené kachle. Jeden takový byl nalezen v areálu hradu Střekova (obrázek). Československé legie měly větší počet útvarů, které nesly jméno buď Husovo nebo Žižkovo. V legiích prvé světové války měly některé pluky polní ikony, na nichž byl vyobrazen kníže Václav (obrázky). Obě tyto tradice jsou spojeny se vznikem samostatného státu v roce 1918 naprosto nesporně.

Výklady z doby druhé republiky i z časů tzv. Protektorátu jsou irelevantní a destruktivní.

VSk prosinec 2002


Obrázky k dokreslení tvrzení V. Sakaře

Kachel ze Střekova (konec 15. století)
Kachel ze Střekova (konec 15. století)

Sv. Václav — Skizza druhé svatováclavské ikony, darované čsl. legiím v Rusku
Sv. Václav — Skizza druhé svatováclavské ikony, darované čsl. legiím v Rusku. Maloval major Bibl roku 1915 na Ivani u Slucka. (Zapůjčil „Památník odboje“ v Praze.)

Třetí svatováclavská ikona, darovaná v Rusku čsl. legiím
Uprostřed: Sv. Cyrill a sv. Metoděj. Vpravo: Sv. Václav. Vlevo: Sv. Jiří.
Třetí svatováclavská ikona, darovaná v Rusku čsl. legiím. Maloval major Bibl roku 1917 v Moskvě. (Ikona 2. pluku, zapůjčil „Památník odboje“ v Praze.)

Kruh českých duchovních tradic — Obsah